Blogs de Manubens

imatge de Manubens

El DOGC del dia 15 de novembre de 2018 ha publicat el Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària.

Manubens - Administració Pública - Dret Tributari - divendres, novembre 23, 2018 - 10:42
imatge de Salvador Balcells i Iranzo

Amb la normativa fiscal andorrana, hi havia un tema que havia quedat ajornat: que passava si es volia reorganitzar un patrimoni? Doncs passava que no havent una regulació especial, aplicava la tributació general. I això suposava poder haver de tributar per tots els impostos vigents: l’impost de societats, l’impost de la renda de les persones físiques, l’impost de la renda dels no-residents fiscals, l’impost general indirecte, l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, ...

Salvador Balcells i Iranzo - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dimecres, octubre 24, 2018 - 16:35
imatge de Salvador Balcells i Iranzo

Els volem informar que el Consell de Ministres en reunió del 15-10-2018, ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea.

Les mesures tributàries dissenyades pel Govern i incloses en l'acord pressupostari de 2019 estima uns ingressos addicionals de 5.678 milions d'euros. No obstant això, l'impacte directe als pressupostos de 2019 -exclosos els recursos corresponents a altres administracions- serà de 4.489 milions.

Salvador Balcells i Iranzo - Gestió Empresarial - - dimecres, octubre 24, 2018 - 16:27
imatge de Salvador Balcells i Iranzo

Actualment, el mapa fiscal espanyol és molt dispar degut a que existeix una gran diferència de regulacions en determinats Impostos cedits a les CCAA que provoquen que els contribuents espanyols hagin de suportar una fiscalitat diferent depenent de la seva residència.

Salvador Balcells i Iranzo - Gestió Empresarial - - dimecres, juny 20, 2018 - 10:09