Usted está aquí

Supressió a Catalunya dels tipus reduïts de l’impost sobre actes jurídics documentats aplicables a la signatura de préstecs amb garantia hipotecària

El DOGC del dia 15 de novembre de 2018 ha publicat el Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària.

El Decret aprovat pel Govern de la Generalitat suprimeix les lletres a) i d) de l'article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, les quals fixaven uns tipus impositius reduïts de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD), aplicables en la formalització de préstecs amb garantia hipotecària en determinats supòsits.

Seguir llegint