Dret Administratiu

 • Disseny d’instruments reguladors adaptats a directrius comunitàries.
 • Implementació de fórmules eficaces de prestació de serveis públics.
 • Disseny i execució d’operacions urbanístiques.
 • Programació estratègica de l’ordenació del comerç urbà.
 • Reestructuració del deute públic.
 • Defensa d’interessos particulars davant de l’administració.
 • Contractació pública.

Els professionals de l’Àrea de Dret Administratiu assessoren de forma regular a entitats del sector públic i a les empreses privades que es relacionen amb aquestes, oferint solucions eficaces i útils per a cada una de les seves necessitats.

A més d’oferir un excel•lent assessorament integral en matèries pròpies del Dret Administratiu, l’equip jurídic de Manubens Advocats té una gran experiència en assumptes de contractació pública, regulació de procediments de contractació per a entitats del sector públic, implantació de mitjans i grans establiments, liquidació d’impostos autonòmics, etc.

Tanmateix, els seus professionals defenen al client en processos d’expropiació, reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Administració, auditories mediambientals, urbanisme i comerç local. A més, dissenyen i elaboren els instruments reguladors sota el marc de les noves directrius comunitàries.

L’equip de Dret Administratiu del Despatx acumula una extensa i dilatada experiència en el recolzament jurídic a entitats, siguin públiques o privades, de diferents sectors regulats, en especial: energètic, ports i aeroports, subministraments, infraestructures, comerç, telecomunicacions, etc., assessorant en tot el relacionat amb qualsevol implicació reguladora sectorial de les operacions que realitzin.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

  Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

  Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

  Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.