Dret Tributari

L’Àrea de Dret Tributari ha constituït, històricament, una línia d’especialització jurídica essencial en la prestació de serveis professionals de la Firma. Això és degut a que, amb independència de l’àrea d’actuació, sempre se li ha concedit una extraordinària importància a la planificació fiscal com a instrument idoni per ajudar a optimitzar o reduir la càrrega fiscal del client, aplicant la legislació vigent en cada moment.

Per això, l’equip de fiscalistes de Manubens Advocats ofereix assessorament fiscal innovador com a part integrant de qualsevol operació o transacció, a empreses o a particulars, ja sigui de caràcter mercantil o civil. Són capaços d’oferir un servei integral, donant resposta a situacions de gran complexitat, en qüestions de tributació nacional o internacional.

L’equip de Dret Tributari dissenya l’estructura tributària tant de petits projectes privats com de grups de societats, cotitzades o no i de qualsevol sector d’activitat.

D’altra banda, assessora en procediments recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària, en matèria d’impostos locals, d’imposició indirecta i duanes, així com en operacions de comerç exterior i assisteix als clients en la gestió continua de les seves obligacions comptables i tributàries.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

  Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

  Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

  Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.

  Publicacions de Tributari