Arxius de l'Autor: Manubens

Les claus de la nova regulaci贸 laboral per a les empleades de la llar

Medidas Laborales

Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma tracta d’equiparar aquest col路lectiu amb la resta de treballadors per compte d’altri en els 脿mbits del sistema extintiu de la relaci贸 laboral i de la prestaci贸 per desocupaci贸, entre altres extrems.

Aprovats els nous models de presentaci贸 al Registre Mercantil dels comptes anuals

Al BOE del dia 4 de juliol, s’han aprovat les ordres per la qual s’aproven els nous models per a la presentaci贸 al Registre Mercantil dels comptes anuals de 2021 dels subjectes obligats a la seva publicaci贸. S贸n els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complement脿ries.

Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupaci贸

Amb el prop貌sit d’incentivar la negociaci贸 col路lectiva sectorial per a la generalitzaci贸 entre la poblaci贸 treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupaci贸, s’ha introdu茂t, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducci贸 del 100% de la quota empresarial per conting猫ncies comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupaci贸, aix铆 com les mesures necess脿ries per a la seva aplicaci贸 efectiva.

Novetats tribut脿ries en relaci贸 amb els plans de pensions d’ocupaci贸

La nova Llei 12/2022 de regulaci贸 per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducci贸 en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupaci贸 en funci贸 de la contribuci贸 empresarial i la retribuci贸 del treballador, al mateix temps que permet als aut貌noms incrementar la seva reducci贸 mitjan莽ant l’aportaci贸 a plans de pensions simplificats.

脡s v脿lid el sistema de registre de jornada mitjan莽ant dades declarades unilateralment per la persona treballadora?

Medidas Laborales

En una sent猫ncia del Tribunal Suprem del 5 d鈥檃bril de 2022 es declara la validesa de l鈥檃cord de registre horari autodeclaratiu per part del treballador (subscrit per secci贸 sindical amb majoria absoluta), enfront del r猫gim d鈥檋oraris establert en el conveni col路lectiu.

Com queda la negociaci贸 col路lectiva despr茅s de la reforma laboral?

La reforma laboral ha introdu茂t modificacions en l鈥檃rquitectura de la negociaci贸 col路lectiva, en aspectes com ara la ultraactivitat de convenis i la relaci贸 entre convenis sectorials i d鈥檈mpresa. En aquest sentit, s鈥檈limina la prioritat del conveni d鈥檈mpresa enfront del sectorial pel que fa al salari i es mant茅 la ultraactivitat indefinida dels convenis col路lectius una vegada finalitzi la seva vig猫ncia.

La Direcci贸 General de Tributs es pronuncia sobre els efectes de la sent猫ncia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat de la plusv脿lua municipal

La Direcci贸 General de Tributs ha manifestat que totes aquelles transmissions d鈥檌mmobles dutes a terme entre el 26 d鈥檕ctubre de 2021 i el 9 de novembre de 2021 (tots dos inclosos), han de ser comunicades davant l鈥橝juntament corresponent, ja que s鈥檋a realitzat el fet imposable i reportat l鈥檌mpost; no obstant aix貌, els contribuents no estan obligats al pagament de l鈥檌mpost.

Legalitzaci贸 telem脿tica del llibre d’actes

Recordi que el 30 d鈥檃bril 茅s la data l铆mit en la qual, les societats mercantils que tanquen l鈥檈xercici social a 31 de desembre, tenen l鈥檕bligaci贸 de gesti贸 dels llibres societaris, entre ells, el llibre d鈥檃ctes i el llibre registre de socis (en cas de SA, llibre registre d鈥檃ccions nominatives), que han de ser legalitzats nom茅s en suport electr貌nic.