Arxius de l'Autor: Salvador Balcells i Iranzo

Modificacions introduides a Catalunya pel Decret Llei 36/2020 i que afecten a l’Impost sobre les estades en establiments turístics i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

S’ha publicat el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (DOGC núm. 8264, de 5.11.2020). Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), el nou Decret llei 36/2020, a […]

Regulació dels nous terminis de presentació d’autoliquidacions i pagament dels Tributs propis de la Generalitat de Catalunya que havien quedat suspesos

El DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària publicat avui dia 11 de juny al DOGC i entrada en vigor avui mateix, s’ha aprovat en previsió que l’estat d’alarma s’aixequi en les properes setmanes. Per això s’ha considerat necessària una nova norma que reguli novament aquells terminis que hauran […]

Comentaris a la publicació definitiva de la normativa catalana que aprova l’increment de l’Impost de Sucessions i Donacions a Catalunya i a la sentència del Tribunal Suprem que ajudarà a la seva reducció

Amb una mica més de retard del previst inicialment, finalment, el passat 29 d’abril, es va publicar al Diari Oficial de Catalunya (DOGC) la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. Entre altres novetats fiscals que afecten a quasi tots els impostos cedits o propis, destaca, i és l’objecte d’aquest article, […]

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). El termini fineix el 31 de març de 2020

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma pel COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’Impost sobre Societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2019 i que estiguin obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) tenen […]

Mesures econòmiques de la Generalitat de Catalunya: suspensió de l’ingrés dels impostos propis de la Generalitat de Catalunya i aprovació d’un ajut econòmic de fins a 2.000,00 € per als autònoms

Avui dia 19 de març s’ha publicat el Decret Llei 7/2020 del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya en la que destaquen dos articles -que posteriorment us reproduïm íntegrament- la temàtica les quals afecta a: el primer regula la suspensió de l’ingrés dels impostos cedits a Catalunya (per tant, compte: no afecta als […]

Important Increment de l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya

És previsible que en breu, al voltant de mitjans del mes de març (entre el 15 i el 18 segons l’evolució dels tràmits parlamentaris), es produeixi un important increment a l’impost de successions i donacions a Catalunya. Això es conseqüència de la introducció al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, … del Departament de […]

Una de freda i una de calenta en la polèmica sobre la discriminació tributaria d’Espanya als residents Andorrans.

Com és sabut, a Espanya, en supòsits d’adquisicions lucratives, tant mortis causa com inter vivos, la normativa autonòmica acostuma a oferir uns avantatges en forma de deduccions o bonificacions que redueixen la factura fiscal. Òbviament, si quan intervé un no resident no es pot aplicar la normativa autonòmica i s’aplica simplement la normativa estatal espanyola, […]

Efectes fiscals col·laterals de la no convalidació al congrés el passat dia 22 del Reial Decret Llei 21/2018

Fent referència a les novetats 2019 i en concret a la nova exempció que havíem comentat en Circulars precedents que assenyalaven que de cara a les autoliquidacions del model 600 relatives als arrendaments d’habitatges quedaven exemptes del TPO els arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent (als quals feia referència l’art. 2 de la […]

Mesures fiscals que pretén aprovar el Govern

Els volem informar que el Consell de Ministres en reunió del 15-10-2018, ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea. Les mesures tributàries dissenyades pel Govern i incloses en l’acord pressupostari de 2019 estima uns ingressos addicionals de 5.678 milions d’euros. No obstant això, l’impacte […]

Andorra: reordenar un patrimoni personal, empresarial o societari, a cost zero

Amb la normativa fiscal andorrana, hi havia un tema que havia quedat ajornat: que passava si es volia reorganitzar un patrimoni? Doncs passava que no havent una regulació especial, aplicava la tributació general. I això suposava poder haver de tributar per tots els impostos vigents: l’impost de societats, l’impost de la renda de les persones […]