Carlos Alonso Santamaría

Soci

Àrees de pràctica:

Dret Administratiu

Sectors

Propietat immobiliària i construcció

Distribució comercial

Infraestructures públiques

Serveis públics

Turisme i oci

Urbanisme

“Sempre m’agrada sortir de la meva zona de confort”.

Experiència

Assessorament a entitats públiques i privades, principalment en la realització dels treballs següents:

  • Assessorament en el disseny i la configuració jurídica de fórmules de gestió de serveis públics, tant directes com indirectes (concessió, societat d’economia mixta, etc.).
  • Disseny i estructuració d’operacions de col•laboració públic-privada per a l’execució i l’operació d’infraestructures públiques, compatibilitzant el compliment dels límits d’endeutament públic amb l’establiment de condicions assumibles pel sector privat.
  • Assessorament jurídic a les diverses activitats que conformen el cicle integral de l’aigua (captació, potabilització, abastament, sanejament, depuració, etc.).
  • Disseny, planificació i execució dels procediments jurídics necessaris per a la implantació de grans equipaments comercials.
  • Assessorament jurídic en l’elaboració i la modificació d’instruments de planejament i gestió urbanístics, dirigits a la materialització de projectes concrets. Assessorament en procediments de disciplina urbanística.
  • Assessorament a empreses turístiques (hotels, càmpings, etc.) en qüestions relacionades amb el règim administratiu sectorial de la seva activitat.

Formació

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el juny del 1995.

Professor del “Graduat en Direcció de Comerç i Distribució”, impartit per ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució).

Impartició de classes al Màster Universitari d’Advocacia, de la UIC i de seminaris a diversos congressos i jornades relacionats amb les seves àrees d’especialització.

Idiomes: anglès i francès

 

Publicacions