Carlos Fábrega Teruel

Cap d’equip

Àrees de pràctica:

Dret públic

Sectors

Menjar

Distribució comercial

Protecció de dades

“La meva prioritat a la feina és oferir assessorament de qualitat, adaptat a les necessitats específiques del client i intentar sempre proporcionar el màxim valor afegit possible”

Em caracteritzo com un advocat altament especialitzat, específicament en les àrees de Distribució Comercial i de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquest important grau d’especialització m’ha permès dominar plenament aquests assumptes, intervenir-hi en qualsevol moment o moment, des de diferents perspectives i perspectives i oferir tot tipus d’assessorament relacionat amb ells.

L’exercici de la meva professió només penso des d’una implicació absoluta, fent que els meus siguin els problemes que el client em transfereix.

M’agrada conèixer a fons els supòsits fàctics en els quals es contextualitza la sol·licitud d’assessorament i aprofundir en les necessitats reals del client, per proporcionar un servei el més adequat possible a les seves necessitats, sempre prioritzant la qualitat i la utilitat de el servei.

Experiència

Assessorament a empreses i empreses públiques, principalment en la realització del següent treball:

  • Assessorament en la tramitació dels procediments d’obtenció d’autoritzacions comercials (llicències, declaracions responsables, comunicacions).
  • Assessorament legal sobre el compliment de la normativa sobre consumidors i usuaris (garanties, drets …), així com sobre productes alimentaris (seguretat, etiquetatge, traçabilitat …).

  • Execució d’auditories sobre el grau de compliment de la normativa de protecció de dades personals, assistència legal en procediments d’inspecció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, assistència legal en cas de denúncies per incompliments de la normativa en aquesta matèria.

Entrenament

Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2002. Ha exercit com a professor de “Legislació comercial i marc institucional” de la titulació universitària “Graduat en Gestió del Comerç i la Distribució” a ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa), centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Post de cadascun