Arxius de Categoria: Dret Laboral

Preguntes freqüents relacionades amb les vacances d’estiu dels treballadors

Com a mínim, el dret a vacances ha de comprendre trenta dies naturals, és a dir trenta dies comptats de data a data, això és 2,5 dies naturals per mes de serveis prestat, excepte que el conveni col·lectiu d’aplicació estableixi una millora d’això. La mateixa regulació és aplicable als treballadors a temps parcial. El període de gaudi s’ha de fixar de comú acord, i el treballador ha de conèixer-lo almenys dos mesos abans de l’inici.

Canvis en la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat a partir de l’1 de setembre de 2023

El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral, amb efectes des de l’1 de setembre de 2023, ha modificat la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat, incentiu que s’ha reduït considerablement.

Les claus de la nova regulació laboral per a les empleades de la llar

Medidas Laborales

Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma tracta d’equiparar aquest col·lectiu amb la resta de treballadors per compte d’altri en els àmbits del sistema extintiu de la relació laboral i de la prestació per desocupació, entre altres extrems.

Ja està en vigor la norma europea que obliga a la transparència salarial

Des del passat 1 d’agost està en vigor la Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, que obliga a la transparència salarial. A partir d’aquesta data, els sous han de ser públics i tots els aspirants a un lloc de treball coneixeran el salari i les condicions de la vacant a la qual opten abans de passar a una entrevista personal.

El Consell de Ministres aprova el nou sistema de cotització i altres punts d’interès per als autònoms

El nou sistema de cotització d’autònoms per ingressos reals, comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, i es començarà a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels rendiments nets dels treballadors per compte propi. La norma aprovada contempla també altres punts d’interès per als autònoms.

Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupació

Amb el propòsit d’incentivar la negociació col·lectiva sectorial per a la generalització entre la població treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupació, s’ha introduït, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupació, així com les mesures necessàries per a la seva aplicació efectiva.