A partir de 2023 els qui hagin estat d’alta com a autònoms en el període impositiu estaran obligats a declarar en l’IRPF

ayudas autonomos

Com ja l’hem estat informant, al BOE del 27 de juliol de 2022 i en vigor el dia 1 de gener de 2023, s’ha publicat el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat, on es recull que en els pròxims tres anys es desplega progressivament un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a més tard en nou anys.

La norma contempla un nou sistema de cotització per als treballadors autònoms, basat en els rendiments nets, però també recull algunes novetats fiscals, que podrien resumir-se de la següent manera:

  • S’aclareix l’aplicació de la deducció de l’article 38 ter de la LIS per part del treballador autònom amb treballadors a càrrec seu.
  • S’estableix l’obligació de declarar per a totes les persones físiques que haguessin estat d’alta en qualsevol moment del període impositiu com a autònoms en el RETA o el règim especial dels treballadors del mar.
  • S’inclou la comprovació dels règims tributaris especials com a competència dels òrgans de gestió tributària.

Obligació de declarar en l’IRPF

La disposició final primera del RDL 13/2022 modifica l’article 96.2 de la Llei de l’IRPF per establir l’obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

En particular, a través d’aquest Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, s’addiciona un últim paràgraf a l’article esmentat, que queda amb el següent tenor:

«2. No obstant això, no hauran de declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents exclusivament de les següents fonts, en tributació individual o conjunta:

a) Rendiments íntegres del treball, amb el límit de 22.000 euros anuals.

b) Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

El que es disposa en aquesta lletra no serà aplicable respecte dels guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en les quals la base de retenció, conforme al que s’estableixi reglamentàriament, no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.

c) Rendes immobiliàries imputades en virtut de l’article 85 d’aquesta Llei, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

En cap cas hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

No obstant l’anterior, estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar».

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.