Les claus de la nova regulaci贸 laboral per a les empleades de la llar

Medidas Laborales

Amb entrada聽en vigor el 9 de setembre, encara que amb algunes excepcions que veurem a continuaci贸, s’ha publicat al BOE el聽Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre聽(RDL 16/2022) que millora les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors al servei de la llar.

La norma t茅 com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors de la llar familiar a les de la resta de treballadors per compte d’altri per posar fi a la discriminaci贸 hist貌rica d’aquest col路lectiu feminitzat.

La norma tracta de resoldre la desigualtat en dos 脿mbits:聽el sistema extintiu de la relaci贸 laboral i la prestaci贸 per desocupaci贸; aix铆 mateix, es garanteix la protecci贸 de la聽seguretat i salut聽dels treballadors que conformen aquest col路lectiu de manera equivalent a les聽garanties聽de qu猫 gaudeix qualsevol altre treballador, en la l铆nia ordenada per la normativa antidiscriminat貌ria de la Uni贸 Europea i el Conveni 189 de l’Organitzaci贸 Internacional del Treball, fet que implica el respecte al dret constitucional a la salut que correspon a totes les persones.

Finalment, es proporciona cobertura en l’脿mbit de la garantia salarial als treballadors del servei dom猫stic en els casos d’insolv猫ncia o concurs dels ocupadors.

PRINCIPALS NOVETATS

1. Equiparaci贸 en prevenci贸 de riscos laborals

Es garanteix, a trav茅s del corresponent desenvolupament reglamentari, un nivell de protecci贸 de la seguretat i salut dels treballadors al servei de la llar familiar equivalent a la de qualsevol altre treballador.聽

2. Garantia salarial, cotitzaci贸 dels ocupadors i intervenci贸 del FOGASA

Es proporciona cobertura de garantia salarial al col路lectiu de treballadors al servei de la llar, incloent-los en el seu 脿mbit subjectiu.

En concret, s’incorpora la relaci贸 laboral d’aquest col路lectiu al cat脿leg de beneficiaris de les indemnitzacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial (FOGASA) en cas d’acomiadament o extinci贸 del contracte.

Es modifica la normativa sobre el FOGASA, reconeixent, d’una banda, l’obligaci贸 de cotitzaci贸 dels ocupadors聽del servei dom猫stic i, per un altre, proporcionant una cobertura indemnitzat貌ria als treballadors del servei dom猫stic en els casos d’insolv猫ncia o concurs dels ocupadors.

La聽indemnitzaci贸聽es calcular脿 a ra贸 de dotze dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els per铆odes de temps inferiors a un any, amb el l铆mit m脿xim de 6 mensualitats, sense que el salari diari, base del c脿lcul, pugui excedir del doble del salari m铆nim interprofessional, inclosa la part proporcional de les pagues extraordin脿ries.

3. Desocupaci贸 i cobertura de la Seguretat Social

S’incorporen les modificacions normatives necess脿ries per a l’equiparaci贸 en l’脿mbit de la Seguretat Social聽entre treballadors de la llar i la resta dels treballadors per compte d’altri, de manera que queden inalterats els aspectes sobre gesti贸 i protecci贸 social en el Sistema i altres mesures de car脿cter econ貌mic i social “que no estableixen tractaments diferencials injustificats i menys favorables, sin贸 mers ajustos fonamentalment formals i de gesti贸”. No obstant aix貌, s铆 que esqueia alterar les normes de Seguretat Social que situaven als treballadors en desavantatge particular respecte als treballadors sense justificar-se per factors objectius i aliens a qualsevol discriminaci贸 per ra贸 de sexe.

En conseq眉猫ncia,聽les empleades de la llar deixen de ser l’煤nic col路lectiu laboral que no tenia de protecci贸 en situaci贸 de desocupaci贸, malgrat que la majoria tenen relacions laborals a temps parcial i intermitents, que sovint finalitzen sobtadament per defunci贸 dels seus ocupadors i amb un r猫gim especial d’acomiadament que permetia els acomiadaments arbitraris i intempestius sense cap mena d’indemnitzaci贸.

Quant a la manera de realitzar la聽cotitzaci贸, s’especifica per a 2022 en la disposici贸 transit貌ria segona del RDL 16/2022, sense perjudici que a partir de l’1 de gener de 2023 es practiqui d’acord amb la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Per tant,聽a partir de l’1 d’octubre de 2022 茅s obligada la cotitzaci贸. Les bases per a la conting猫ncia de desocupaci贸 i per determinar les aportacions al FOGASA en el sistema especial seran les corresponents a les conting猫ncies d’accidents de treball i malalties professionals, i la seva determinaci贸,聽entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2022, s’ajustar脿 al que es disposa en la Llei de pressupostos generals de l’Estat vigent.

Finalment, s’actualitza el contingut de la disposici贸 transit貌ria setzena de la LGSS, que abordava les bases i tipus de cotitzaci贸 i acci贸 protectora en el sistema especial per a empleats de llar, incloent-hi la聽nova escala de retribucions i bases聽aplicables durant l’any 2023 per a la cotitzaci贸 a la Seguretat Social en el sistema especial per a empleats de llar:

Fins a 2022, les retribucions i bases de cotitzaci贸 s’actualitzaran en id猫ntica proporci贸 a l’increment de l’SMI.

En 2023, les retribucions mensuals i bases de cotitzaci贸 obeiran a la seg眉ent escala:

Retribucions mensuals i bases de cotitzaci贸 2023

Tram 1, fins a 269 euros

Base: 250,00 euros/mes

Tram 2, de 269,01 fins a 418,00 euros

Base: 357,00 euros

Tram 3, de 418,01 fins a 568,00 euros

Base: 493,00 euros

Tram 4, de 568,01 fins a 718,00 euros

Base: 643,00 euros

Tram 5, de 718,01 fins a 869,00 euros

Base: 794,00 euros

Tram 6, de 869,01 fins a 1.017,00 euros

Base: 943,00 euros

Tram 7, de 1.017,01 fins a 1.166,669 euros

Base: 1.166,70 euros

Tram 8, des de 1.166,67 euros

Base: retribuci贸 mensual

4. Condicions de treball equivalents. Acomiadaments

S’eliminen les difer猫ncies injustificades en les condicions de treball dels treballadors inclosos en la relaci贸 laboral especial objecte d’an脿lisi en relaci贸 amb la resta de treballadors per compte d’altri.

Aix铆, l’equiparaci贸 s’est茅n a les聽normes ordin脿ries sobre intervenci贸 del FOGASA, i tamb茅 a la mateixa聽forma dels contractes: presumpci贸 de contracte per temps indefinit i jornada completa (excepte prova en contra), poder exigir que el contracte es formalitzi per escrit, dret a rebre informaci贸 sobre elements essencials i condicions d’execuci贸 de la prestaci贸 laboral, etc.

L’exclusi贸 de la cobertura dispensada pel FOGASA era, segons la mateixa norma, una聽difer猫ncia de tracte injustificada, at猫s que en l’actualitat 茅s possible la聽declaraci贸 d’insolv猫ncia de les unitats familiars per la llei de segona oportunitat.

Relacionat amb el nou sistema de protecci贸, una remodelaci贸 que comportar脿 importants efectes es refereix a les tres noves聽causes d’extinci贸聽de la relaci贸 laboral (a m茅s de les generals de l’article 49.1 de l’Estatut dels Treballadors):

–聽La聽disminuci贸 dels ingressos de la unitat familiar o de l’increment de les seves despeses聽per circumst脿ncia sobrevinguda.

–聽La聽modificaci贸 substancial de les necessitats de la unitat familiar聽que justifiquen que es prescindeixi del treballador de la llar.

–聽El comportament del treballador que fonamenti de forma raonable i proporcionada la聽p猫rdua de confian莽a聽de l’ocupador.

Durant el聽per铆ode de preav铆s聽per a l’extinci贸 (set dies, o vint聽si la prestaci贸 de serveis hagu茅s superat un any), la persona que presti serveis a jornada completa tindr脿 dret, sense p猫rdua de la seva retribuci贸, a una聽llic猫ncia de sis hores setmanals聽amb la finalitat de buscar una nova ocupaci贸.

En cas d’incompliment dels requisits relatius a la forma escrita de la comunicaci贸 d’extinci贸 o la posada a la disposici贸 de la indemnitzaci贸, es presumir脿 que l’ocupador ha optat per l’aplicaci贸 del r猫gim extintiu de l’acomiadament.聽

L铆mit horari per a empleats interns:聽per a aquests treballadors, la decisi贸 extintiva no podr脿 dur-se a terme respecte de l’empleat intern聽entre les disset hores i les vuit hores de l’endem脿, tret que l’extinci贸 del contracte estigui motivada per falta molt greu als deures de lleialtat i confian莽a.

Especial consideraci贸 de la figura del desistiment

El聽desistiment聽era una 芦instituci贸 d’excepci贸禄, regulada en el Reial decret 1620/2011, que permetia de manera unilateral, mitjan莽ant el pagament d’una indemnitzaci贸 i sense al路legaci贸 de causa, escometre el trencament inopinat del contracte. Es tractava d’una figura present 煤nicament en la regulaci贸 del treball dom猫stic i el r猫gim especial d’alta direcci贸.

El mateix reial decret llei expressa que aquesta figura provocava l’esva茂ment dels l铆mits garantistes de l’acomiadament objectiu, en existir una via interm猫dia de convalidaci贸 de l’extinci贸. Per aix貌, l’ocupador podria veure’s atret per aquest mecanisme (excepte en aquells casos en qu猫 resulti irrebatible la causa de l’acomiadament disciplinari), donada la聽falta de necessitat d’al路legar causa i la quantia menor de la indemnitzaci贸聽que la fixada per a la improced猫ncia de l’acomiadament.

La聽supressi贸 d’aquesta instituci贸聽era necess脿ria, segons l’Executiu, des del moment que constitu茂a una difer猫ncia de tracte no justificada en perjudici dels treballadors que, a m茅s, tenia com a efectes una major desprotecci贸, un d猫ficit de tutela en els casos de discriminaci贸 i un increment de la precarietat i vulnerabilitat d’aquest col路lectiu. Com s’ha indicat, a partir d’ara l’acomiadament nom茅s es pot produir per causa justificada en atenci贸 a les particularitats de la relaci贸 laboral en la llar.

5. Requisits d’inscripci贸 a la Seguretat Social

En les聽sol路licituds d’alta聽formulades respecte als treballadors inclosos en el sistema especial hauran de figurar, a m茅s de les dades establertes amb car脿cter general, el聽codi del compte de l’entitat financera聽en el qual s’ha de domiciliar el pagament de la cotitzaci贸 i les聽dades corresponents al tipus de contracte de treball i al seu contingut m铆nim, consistent en el nombre d’hores de treball mensuals i setmanals, en l’import del salari pactat, tant per hora realitzada com mensual, inclosa la part proporcional de les pagues extraordin脿ries, aix铆 com, si 茅s el cas, en l’import del salari mensual acordat en esp猫cie i en l’exist猫ncia o no de pacte d’hores de pres猫ncia o d’hores de pernoctaci贸, juntament amb la retribuci贸 per hora pactada.

Aquesta refer猫ncia far脿 efecte des del dia聽1 de gener de 2023.

6.聽Sistema de bonificacions

Com s’ha expressat, 茅s obligatori cotitzar per desocupaci贸 i al FOGASA a partir de l’1 d’octubre. Perqu猫 aquestes cotitzacions no suposin un sobreesfor莽 econ貌mic per als ocupadors, aquests tindran dret a una聽bonificaci贸 del 80%聽en les aportacions empresarials a la cotitzaci贸 per desocupaci贸 i al FOGASA en aquest sistema especial.

D’altra banda, es mant茅 la聽reducci贸 d’un 20%聽en l’aportaci贸 empresarial a la cotitzaci贸 per conting猫ncies comunes corresponent a aquest sistema especial.

Aquests dos aspectes tenen com a data d’entrada en vigor l’1 d’octubre de 2022.

Com a聽alternativa a aquesta reducci贸, els ocupadors que donin d’alta en el r猫gim general a un treballador al servei de la llar tindran dret, durant tota la situaci贸 d’alta en aquest r猫gim, a una聽bonificaci贸 del 45% o del 30% en l’aportaci贸 empresarial聽a la cotitzaci贸 a la seguretat social per conting猫ncies comunes corresponent al sistema especial, quan compleixin聽determinats requisits de patrimoni o renda, que seran determinats reglament脿riament. La determinaci贸 del dret a les bonificacions en les quotes correspon al聽SEPE.

L’expressat en el par脿graf anterior t茅 com a data inicial de vig猫ncia l’1 d’abril de 2023.

7. Assumpci贸 empresarial d’obligacions en mat猫ria de cotitzaci贸 (menys de 60 hores mensuals de serveis)

S’estableix que els ocupadors assumiran les obligacions en mat猫ria de cotitzaci贸 per als treballadors que prestin els seus serveis durant聽menys de 60 hores/mes per ocupador.

D’aquesta manera, el legislador聽evita la possibilitat que els mateixos treballadors siguin els qui sol路licitin directament la seva afiliaci贸, altes, baixes i variacions de dades聽quan aix铆 ho acordin amb els ocupadors.

La data que cal apuntar 茅s l’1 de gener de 2023. Durant aquest mes, els ocupadors hauran de comunicar a la聽Tresoreria General de la Seguretat Social聽les dades necess脿ries per al c脿lcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i especialment les dades banc脿ries necess脿ries per al pagament de les cotitzacions, aix铆 com l’entitat gestora o en el seu cas col路laboradora de la Seguretat Social per la qual opten a l’efecte de la cobertura de les conting猫ncies professionals, sempre que totes aquestes dades no s’haguessin comunicat amb anterioritat.

8. Subministrament d’informaci贸 al SEPE

Les administracions tribut脿ries, incloses les de r猫gim foral, estaran obligades a subministrar al Servei P煤blic d’Ocupaci贸 Estatal la informaci贸 sobre beneficis en la cotitzaci贸 que li competeix.

9. Comissi贸 d’estudi sobre malalties professionals

La norma estableix tamb茅 el comprom铆s de creaci贸 d’una comissi贸 d’estudi, l’objectiu del qual 茅s la inclusi贸 de la perspectiva de g猫nere en el quadre de malalties perqu猫 s’identifiquin i es corregeixin les defici猫ncies que existeixen en l’脿mbit de la protecci贸 davant les malalties professionals de les feines desenvolupades majorit脿riament per dones.

10. Avaluaci贸 de les noves bonificacions en la cotitzaci贸

Una altra previsi贸 obligar脿 el Govern a desenvolupar una an脿lisi de les noves bonificacions en la cotitzaci贸 en el sistema especial per a empleats de llar, al cap de dos anys de l’entrada en vigor de la norma.聽

11. Acreditaci贸 de compet猫ncies en l’脿mbit dom猫stic

El Govern desplegar脿 pol铆tiques de formaci贸 i acreditaci贸 per als treballadors de la llar dedicats a la cura o l’atenci贸 dels qui formin part de l’脿mbit dom猫stic i familiar. Aquestes iniciatives tindran en compte les particulars condicions de treball en aquest sector i els treballadors que hi duen a terme la seva activitat.

12. R猫gim transitori

El que s’estableix en aquesta norma 茅s d’aplicaci贸 als contractes vigents a partir de la data de la seva entrada en vigor.

La聽cotitzaci贸 per desocupaci贸 i al FOGASA fins al 31 de desembre de 2022. Pel que fa als tipus aplicables des de l’1 d’octubre i fins a aquesta data, seran els seg眉ents:

– Per desocupaci贸: del 6,05%, del qual el 5% ser脿 a c脿rrec de l’ocupador i l’1,05% a c脿rrec de l’empleat.

– FOGASA: del 0,2%, a c脿rrec exclusiu de l’ocupador.

Tamb茅 es proclama el聽manteniment de beneficis per la contractaci贸 de cuidadors en fam铆lies nombroses: les bonificacions que s’estiguessin aplicant l’1 d’abril de 2023 mantindran la seva vig猫ncia fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors que hi tinguin dret en el r猫gim general. Aquestes bonificacions s贸n聽incompatibles amb les noves reduccions聽del reial decret llei.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta q眉esti贸.