Les claus de la nova regulació laboral per a les empleades de la llar

Medidas Laborales

Amb entrada en vigor el 9 de setembre, encara que amb algunes excepcions que veurem a continuació, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre (RDL 16/2022) que millora les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors al servei de la llar.

La norma té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors de la llar familiar a les de la resta de treballadors per compte d’altri per posar fi a la discriminació històrica d’aquest col·lectiu feminitzat.

La norma tracta de resoldre la desigualtat en dos àmbits: el sistema extintiu de la relació laboral i la prestació per desocupació; així mateix, es garanteix la protecció de la seguretat i salut dels treballadors que conformen aquest col·lectiu de manera equivalent a les garanties de què gaudeix qualsevol altre treballador, en la línia ordenada per la normativa antidiscriminatòria de la Unió Europea i el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball, fet que implica el respecte al dret constitucional a la salut que correspon a totes les persones.

Finalment, es proporciona cobertura en l’àmbit de la garantia salarial als treballadors del servei domèstic en els casos d’insolvència o concurs dels ocupadors.

PRINCIPALS NOVETATS

1. Equiparació en prevenció de riscos laborals

Es garanteix, a través del corresponent desenvolupament reglamentari, un nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors al servei de la llar familiar equivalent a la de qualsevol altre treballador. 

2. Garantia salarial, cotització dels ocupadors i intervenció del FOGASA

Es proporciona cobertura de garantia salarial al col·lectiu de treballadors al servei de la llar, incloent-los en el seu àmbit subjectiu.

En concret, s’incorpora la relació laboral d’aquest col·lectiu al catàleg de beneficiaris de les indemnitzacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial (FOGASA) en cas d’acomiadament o extinció del contracte.

Es modifica la normativa sobre el FOGASA, reconeixent, d’una banda, l’obligació de cotització dels ocupadors del servei domèstic i, per un altre, proporcionant una cobertura indemnitzatòria als treballadors del servei domèstic en els casos d’insolvència o concurs dels ocupadors.

La indemnització es calcularà a raó de dotze dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb el límit màxim de 6 mensualitats, sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

3. Desocupació i cobertura de la Seguretat Social

S’incorporen les modificacions normatives necessàries per a l’equiparació en l’àmbit de la Seguretat Social entre treballadors de la llar i la resta dels treballadors per compte d’altri, de manera que queden inalterats els aspectes sobre gestió i protecció social en el Sistema i altres mesures de caràcter econòmic i social “que no estableixen tractaments diferencials injustificats i menys favorables, sinó mers ajustos fonamentalment formals i de gestió”. No obstant això, sí que esqueia alterar les normes de Seguretat Social que situaven als treballadors en desavantatge particular respecte als treballadors sense justificar-se per factors objectius i aliens a qualsevol discriminació per raó de sexe.

En conseqüència, les empleades de la llar deixen de ser l’únic col·lectiu laboral que no tenia de protecció en situació de desocupació, malgrat que la majoria tenen relacions laborals a temps parcial i intermitents, que sovint finalitzen sobtadament per defunció dels seus ocupadors i amb un règim especial d’acomiadament que permetia els acomiadaments arbitraris i intempestius sense cap mena d’indemnització.

Quant a la manera de realitzar la cotització, s’especifica per a 2022 en la disposició transitòria segona del RDL 16/2022, sense perjudici que a partir de l’1 de gener de 2023 es practiqui d’acord amb la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Per tant, a partir de l’1 d’octubre de 2022 és obligada la cotització. Les bases per a la contingència de desocupació i per determinar les aportacions al FOGASA en el sistema especial seran les corresponents a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, i la seva determinació, entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2022, s’ajustarà al que es disposa en la Llei de pressupostos generals de l’Estat vigent.

Finalment, s’actualitza el contingut de la disposició transitòria setzena de la LGSS, que abordava les bases i tipus de cotització i acció protectora en el sistema especial per a empleats de llar, incloent-hi la nova escala de retribucions i bases aplicables durant l’any 2023 per a la cotització a la Seguretat Social en el sistema especial per a empleats de llar:

 Fins a 2022, les retribucions i bases de cotització s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment de l’SMI.

 En 2023, les retribucions mensuals i bases de cotització obeiran a la següent escala:

Retribucions mensuals i bases de cotització 2023

Tram 1, fins a 269 euros

Base: 250,00 euros/mes

Tram 2, de 269,01 fins a 418,00 euros

Base: 357,00 euros

Tram 3, de 418,01 fins a 568,00 euros

Base: 493,00 euros

Tram 4, de 568,01 fins a 718,00 euros

Base: 643,00 euros

Tram 5, de 718,01 fins a 869,00 euros

Base: 794,00 euros

Tram 6, de 869,01 fins a 1.017,00 euros

Base: 943,00 euros

Tram 7, de 1.017,01 fins a 1.166,669 euros

Base: 1.166,70 euros

Tram 8, des de 1.166,67 euros

Base: retribució mensual

4. Condicions de treball equivalents. Acomiadaments

S’eliminen les diferències injustificades en les condicions de treball dels treballadors inclosos en la relació laboral especial objecte d’anàlisi en relació amb la resta de treballadors per compte d’altri.

Així, l’equiparació s’estén a les normes ordinàries sobre intervenció del FOGASA, i també a la mateixa forma dels contractes: presumpció de contracte per temps indefinit i jornada completa (excepte prova en contra), poder exigir que el contracte es formalitzi per escrit, dret a rebre informació sobre elements essencials i condicions d’execució de la prestació laboral, etc.

L’exclusió de la cobertura dispensada pel FOGASA era, segons la mateixa norma, una diferència de tracte injustificada, atès que en l’actualitat és possible la declaració d’insolvència de les unitats familiars per la llei de segona oportunitat.

Relacionat amb el nou sistema de protecció, una remodelació que comportarà importants efectes es refereix a les tres noves causes d’extinció de la relació laboral (a més de les generals de l’article 49.1 de l’Estatut dels Treballadors):

– La disminució dels ingressos de la unitat familiar o de l’increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

– La modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi del treballador de la llar.

– El comportament del treballador que fonamenti de forma raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de l’ocupador.

Durant el període de preavís per a l’extinció (set dies, o vint si la prestació de serveis hagués superat un any), la persona que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de buscar una nova ocupació.

En cas d’incompliment dels requisits relatius a la forma escrita de la comunicació d’extinció o la posada a la disposició de la indemnització, es presumirà que l’ocupador ha optat per l’aplicació del règim extintiu de l’acomiadament. 

Límit horari per a empleats interns: per a aquests treballadors, la decisió extintiva no podrà dur-se a terme respecte de l’empleat intern entre les disset hores i les vuit hores de l’endemà, tret que l’extinció del contracte estigui motivada per falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

Especial consideració de la figura del desistiment

El desistiment era una «institució d’excepció», regulada en el Reial decret 1620/2011, que permetia de manera unilateral, mitjançant el pagament d’una indemnització i sense al·legació de causa, escometre el trencament inopinat del contracte. Es tractava d’una figura present únicament en la regulació del treball domèstic i el règim especial d’alta direcció.

El mateix reial decret llei expressa que aquesta figura provocava l’esvaïment dels límits garantistes de l’acomiadament objectiu, en existir una via intermèdia de convalidació de l’extinció. Per això, l’ocupador podria veure’s atret per aquest mecanisme (excepte en aquells casos en què resulti irrebatible la causa de l’acomiadament disciplinari), donada la falta de necessitat d’al·legar causa i la quantia menor de la indemnització que la fixada per a la improcedència de l’acomiadament.

La supressió d’aquesta institució era necessària, segons l’Executiu, des del moment que constituïa una diferència de tracte no justificada en perjudici dels treballadors que, a més, tenia com a efectes una major desprotecció, un dèficit de tutela en els casos de discriminació i un increment de la precarietat i vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. Com s’ha indicat, a partir d’ara l’acomiadament només es pot produir per causa justificada en atenció a les particularitats de la relació laboral en la llar.

5. Requisits d’inscripció a la Seguretat Social

En les sol·licituds d’alta formulades respecte als treballadors inclosos en el sistema especial hauran de figurar, a més de les dades establertes amb caràcter general, el codi del compte de l’entitat financera en el qual s’ha de domiciliar el pagament de la cotització i les dades corresponents al tipus de contracte de treball i al seu contingut mínim, consistent en el nombre d’hores de treball mensuals i setmanals, en l’import del salari pactat, tant per hora realitzada com mensual, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, així com, si és el cas, en l’import del salari mensual acordat en espècie i en l’existència o no de pacte d’hores de presència o d’hores de pernoctació, juntament amb la retribució per hora pactada.

Aquesta referència farà efecte des del dia 1 de gener de 2023.

6. Sistema de bonificacions

Com s’ha expressat, és obligatori cotitzar per desocupació i al FOGASA a partir de l’1 d’octubre. Perquè aquestes cotitzacions no suposin un sobreesforç econòmic per als ocupadors, aquests tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA en aquest sistema especial.

D’altra banda, es manté la reducció d’un 20% en l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes corresponent a aquest sistema especial.

Aquests dos aspectes tenen com a data d’entrada en vigor l’1 d’octubre de 2022.

Com a alternativa a aquesta reducció, els ocupadors que donin d’alta en el règim general a un treballador al servei de la llar tindran dret, durant tota la situació d’alta en aquest règim, a una bonificació del 45% o del 30% en l’aportació empresarial a la cotització a la seguretat social per contingències comunes corresponent al sistema especial, quan compleixin determinats requisits de patrimoni o renda, que seran determinats reglamentàriament. La determinació del dret a les bonificacions en les quotes correspon al SEPE.

L’expressat en el paràgraf anterior té com a data inicial de vigència l’1 d’abril de 2023.

7. Assumpció empresarial d’obligacions en matèria de cotització (menys de 60 hores mensuals de serveis)

S’estableix que els ocupadors assumiran les obligacions en matèria de cotització per als treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores/mes per ocupador.

D’aquesta manera, el legislador evita la possibilitat que els mateixos treballadors siguin els qui sol·licitin directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb els ocupadors.

La data que cal apuntar és l’1 de gener de 2023. Durant aquest mes, els ocupadors hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i especialment les dades bancàries necessàries per al pagament de les cotitzacions, així com l’entitat gestora o en el seu cas col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten a l’efecte de la cobertura de les contingències professionals, sempre que totes aquestes dades no s’haguessin comunicat amb anterioritat.

8. Subministrament d’informació al SEPE

Les administracions tributàries, incloses les de règim foral, estaran obligades a subministrar al Servei Públic d’Ocupació Estatal la informació sobre beneficis en la cotització que li competeix.

9. Comissió d’estudi sobre malalties professionals

La norma estableix també el compromís de creació d’una comissió d’estudi, l’objectiu del qual és la inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de malalties perquè s’identifiquin i es corregeixin les deficiències que existeixen en l’àmbit de la protecció davant les malalties professionals de les feines desenvolupades majoritàriament per dones.

10. Avaluació de les noves bonificacions en la cotització

Una altra previsió obligarà el Govern a desenvolupar una anàlisi de les noves bonificacions en la cotització en el sistema especial per a empleats de llar, al cap de dos anys de l’entrada en vigor de la norma. 

11. Acreditació de competències en l’àmbit domèstic

El Govern desplegarà polítiques de formació i acreditació per als treballadors de la llar dedicats a la cura o l’atenció dels qui formin part de l’àmbit domèstic i familiar. Aquestes iniciatives tindran en compte les particulars condicions de treball en aquest sector i els treballadors que hi duen a terme la seva activitat.

12. Règim transitori

El que s’estableix en aquesta norma és d’aplicació als contractes vigents a partir de la data de la seva entrada en vigor.

La cotització per desocupació i al FOGASA fins al 31 de desembre de 2022. Pel que fa als tipus aplicables des de l’1 d’octubre i fins a aquesta data, seran els següents:

– Per desocupació: del 6,05%, del qual el 5% serà a càrrec de l’ocupador i l’1,05% a càrrec de l’empleat.

– FOGASA: del 0,2%, a càrrec exclusiu de l’ocupador.

També es proclama el manteniment de beneficis per la contractació de cuidadors en famílies nombroses: les bonificacions que s’estiguessin aplicant l’1 d’abril de 2023 mantindran la seva vigència fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors que hi tinguin dret en el règim general. Aquestes bonificacions són incompatibles amb les noves reduccions del reial decret llei.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.