Nova llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminaci贸: L’impacte en l’脿mbit laboral especialment les baixes m猫diques i acomiadaments

El passat 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminaci贸, norma que en paraules de la seva exposici贸 de motius, t茅 com a principals objectius el de 芦prevenir i erradicar qualsevol manifestaci贸 de discriminaci贸, aix铆 com protegir les v铆ctimes de discriminaci贸, combinant-se un enfocament preventiu i un enfocament reparador, amb la finalitat que no nom茅s quedi cobert evitar aquesta discriminaci贸, sin贸 tamb茅 les seves conseq眉猫ncies禄.

La norma, en ess猫ncia, regula els 脿mbits d’aplicaci贸 de la Llei, els diferents tipus i sup貌sits de discriminaci贸 que poden apreciar-se, les mesures de defensa de la no discriminaci贸 i el r猫gim d’infraccions i sancions en aquesta mat猫ria. No obstant aix貌, existeix un canvi introdu茂t per aquesta norma que ha suposat una gran novetat en l’脿mbit laboral puix que s’ha procedit a incloure com un sup貌sit de discriminaci贸 芦la malaltia o condici贸 de salut, estat serol貌gic o predisposici贸 gen猫tica a sofrir patologia i trastorns禄, extrem que fins al moment no estava reconegut com una de les causes de discriminaci贸 recollides en l’article 14 de la Constituci贸 Espanyola.

L’anterior, com no podria ser d’una altra manera, tindr脿 un clar impacte en la qualificaci贸 dels acomiadaments que s’efectuen a treballadors que sofreixen algun tipus de quadre patol貌gic o m猫dic i, especialment, als treballadors que es troben en situaci贸 de baixa per incapacitat temporal (IT) en l’empresa.

En l’脿mbit laboral, la norma incorpora una s猫rie de previsions, entre les quals destaquem les seg眉ents:

 • No es podran establir limitacions, segregacions o exclusions per a l’acc茅s a l’ocupaci贸 per compte d’altri, inclosos els criteris de selecci贸, en la formaci贸 per a l’ocupaci贸, en la promoci贸 professional, en la retribuci贸, en la jornada i altres condicions de treball, aix铆 com en la suspensi贸, l’acomiadament o altres causes d’extinci贸 del contracte de treball.
 • S’entendran discriminatoris els criteris i sistemes d’acc茅s a l’ocupaci贸, o en les condicions de treball que produeixin situacions de discriminaci贸 indirecta.
 • La Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social inclour脿, en el seu pla anual integrat d’actuaci贸, el desenvolupament de plans espec铆fics sobre igualtat de tracte i no discriminaci贸 en l’acc茅s a l’ocupaci贸 i en les condicions de treball.
 • L’ocupador no podr脿 preguntar sobre les condicions de salut de l’aspirant al lloc.
 • Per via reglament脿ria es podr脿 exigir a les empreses que tinguin m茅s de 250 treballadors que publiquin la informaci贸 salarial necess脿ria per a analitzar els factors de les difer猫ncies salarials, tenint en compte les condicions o circumst脿ncies que puguin ser motivadores de discriminaci贸.
 • La negociaci贸 col路lectiva no podr脿 establir limitacions, segregacions o exclusions per a l’acc茅s a l’ocupaci贸, inclosos els criteris de selecci贸, en la formaci贸 per a l’ocupaci贸, en la promoci贸 professional, en la retribuci贸, en la jornada i altres condicions de treball, aix铆 com en la suspensi贸, l’acomiadament o altres causes d’extinci贸 del contracte de treball.
 • Mitjan莽ant la negociaci贸 col路lectiva es podran establir mesures d’acci贸 positiva per a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminaci贸 en l’脿mbit de l’ocupaci贸 i les condicions de treball. Podran establir-se conjuntament per les empreses i la representaci贸 legal dels treballadors objectius i mecanismes d’informaci贸 i avaluaci贸 peri貌dica.
 • La representaci贸 legal dels treballadors i l’empresa vetllaran pel compliment del dret a la igualtat de tracte i no discriminaci贸 i, en particular, en mat猫ria de mesures d’acci贸 positiva i de la consecuci贸 dels seus objectius.

Les empreses podran assumir la realitzaci贸 d’accions de responsabilitat social consistents en mesures per a promoure condicions d’igualtat de tracte i no discriminaci贸 de les quals informar脿 els representants dels treballadors. Aquestes accions podran ser concertades amb la representaci贸 dels treballadors. Les empreses podran fer 煤s publicitari de les seves accions de responsabilitat en mat猫ria d’igualtat.

Dins de les garanties que la norma estableix de forma general, es preveuen les seg眉ents:

 • L’aplicaci贸 de m猫todes o instruments suficients per a la detecci贸, l’adopci贸 de mesures preventives, i l’articulaci贸 de mesures adequades per al cessament de les situacions discriminat貌ries, l’incompliment de les quals donar脿 lloc a responsabilitats administratives, aix铆 com, si 茅s el cas, penals i civils pels danys i perjudicis que puguin derivar-se.
 • La persona f铆sica o jur铆dica que causi discriminaci贸 reparar脿 el mal causat proporcionant una indemnitzaci贸 i restituint a la v铆ctima a la situaci贸 anterior a l’incident discriminatori, quan sigui possible. Seran igualment responsables del mal causat els ocupadors quan la discriminaci贸, incl貌s l’assetjament, es produeixi en el seu 脿mbit d’organitzaci贸 o direcci贸 i no hagin complert les obligacions previstes en el par脿graf precedent.
 • Seran nuls de ple dret les disposicions, actes o cl脿usules dels negocis jur铆dics que constitueixin o causin discriminaci贸.
 • El dret a la tutela judicial del dret a la igualtat de tracte i no discriminaci贸 comprendr脿 mesures necess脿ries per posar fi a la discriminaci贸, dirigides al cessament immediat, mesures cautelars, indemnitzaci贸 dels danys i perjudicis causats i el restabliment de la persona perjudicada.
 • D’acord amb el que es preveu en les lleis processals i reguladores dels procediments administratius, quan la part al路legui discriminaci贸 i aporti indicis fundats sobre la seva exist猫ncia, correspondr脿 a la part demandada l’aportaci贸 d’una justificaci贸 objectiva i raonable, prou provada, de les mesures adoptades i de la seva proporcionalitat.

Aix铆 mateix, es crea l’Autoritat independent per a la igualtat de tracte i la no discriminaci贸, encarregada de protegir i promoure la igualtat de tracte i no discriminaci贸 tant en el sector p煤blic com en el privat.

La llei tamb茅 recull el r猫gim d’infraccions i sancions en aquesta mat猫ria (t铆tol IV) si b茅 s’ha de tenir en compte que en l’ordre social el r猫gim aplicable ser脿 el regulat per la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social i, en relaci贸 amb les persones amb discapacitat, s’aplicar脿 el que es preveu en la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusi贸 social.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta q眉esti贸.