Novetats per als plans de pensions d’ocupaci贸

EDAD JUBILACION ESPAN虄A

L’1 de juliol s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulaci贸 per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupaci贸, per la qual es modifica el text ref贸s de la Llei de regulaci贸 dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, que va entrar聽en vigor el dia 2 de juliol de 2022.

La norma introdueix dos cap铆tols addicionals, el primer d’ells sobre fons de pensions d’ocupaci贸 de promoci贸 p煤blica oberts i el segon de plans de pensions d’ocupaci贸 simplificats. Amb aquestes dues figures la norma pret茅n simplificar els processos de promoci贸 i gesti贸 dels plans de pensions d’ocupaci贸.

Als fons de pensions de promoci贸 conjunta, que seran promoguts pel Ministeri d’Inclusi贸, Seguretat Social i Migracions, s’hi podran adherir els nous plans de pensions simplificats, aix铆 com els plans de pensions d’煤s d’aportaci贸 definida per a la conting猫ncia de jubilaci贸, sense perjudici que puguin oferir la cobertura d’altres conting猫ncies si es troben totalment assegurades.

Es creen els denominats聽plans de pensions d’ocupaci贸 simplificats, que podran ser els seg眉ents:

  • Plans de pensions d’ocupaci贸 promoguts per les empreses incloses en els acords col路lectius de car脿cter sectorial que instrumentin compromisos per pensions en favor dels seus treballadors, amb especial atenci贸 a promoure la seva implantaci贸 en les petites i mitjanes empreses.
  • Plans de pensions d’ocupaci贸 del sector p煤blic promoguts per les administracions p煤bliques, incloses les corporacions locals, les entitats i organismes que en depenen, que instrumentin compromisos per pensions en favor del personal al seu servei.
  • Plans de pensions de treballadors per compte propi o aut貌noms, promoguts per les associacions, federacions, confederacions o unions d’associacions de treballadors per compte propi o aut貌noms, per sindicats, per col路legis professionals o per mutualitats de previsi贸 social, en els quals els seus part铆cips nom茅s siguin treballadors per compte propi o aut貌noms.
  • Plans de pensions de socis treballadors i de socis de treball de societats cooperatives i laborals, promoguts per societats cooperatives i laborals i les organitzacions que les representen.

Les empreses incloses en un conveni col路lectiu estatutari de car脿cter sectorial en el qual es prevegi la instrumentaci贸 de compromisos per pensions amb els seus treballadors a trav茅s d’un pla de pensions d’ocupaci贸 sectorial simplificada s’hi hauran d’adherir si aix铆 ho estableix el citat conveni.

El r猫gim de contribucions empresarials ser脿 l’acordat convencionalment, si b茅 les empreses podran millorar aquest import. Igualment, el conveni col路lectiu de car脿cter sectorial podr脿 preveure la possibilitat que les empreses del sector es puguin no adherir al pla sectorial simplificat nom茅s en el cas d’acordar la promoci贸 del seu propi pla de pensions d’ocupaci贸 que en cap cas podr脿 ser de condicions inferiors que el pla sectorial.

Els plans de pensions d’ocupaci贸 simplificats hauran de ser de la modalitat d’aportaci贸 definida per a la conting猫ncia de jubilaci贸, sense perjudici que si es regulen prestacions definides per a les conting猫ncies de defunci贸, incapacitat permanent i depend猫ncia del part铆cip, aix铆 com les garantides als beneficiaris, una vegada esdevinguda qualsevol conting猫ncia i les seves reversions, s’hauran d’articular 铆ntegrament mitjan莽ant els corresponents contractes d’asseguran莽a previstos pel pla, el qual en cap cas assumir脿 els riscos inherents a aquestes prestacions.

La nova regulaci贸 preveu de manera expressa el procediment de promoci贸 i formalitzaci贸 dels plans de pensions d’ocupaci贸 simplificats, aix铆 com el contingut necessari de les seves especificacions i el seu r猫gim de modificacions, i de les comissions de control i dels seus 貌rgans de govern.

Finalment, s’introdueixen una s猫rie de modificacions, entre les quals cal destacar:

  • Els plans de pensions d’ocupaci贸 no podran establir per铆odes de car猫ncia superiors a un mes per a l’acc茅s dels treballadors part铆cips.
  • Es modifiquen de nou els l铆mits d’aportacions i contribucions empresarials a plans de pensions, amb efecte de l’1 de gener de 2023.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta q眉esti贸.