Novetats tribut脿ries en relaci贸 amb els plans de pensions d’ocupaci贸

Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulaci贸 per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupaci贸, per la qual es modifica el text ref贸s de la Llei de regulaci贸 dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (L 12/2022), amb entrada en vigor el dia 2 de juliol de 2022, s’introdueixen modificacions en l’脿mbit fiscal (en IRPF, IP, IS i impost sobre transaccions financeres) i pret茅n impulsar aquest tipus d’instruments col路lectius, millorant els incentius fiscals que se’n deriven d’ells i afavorint d’aquesta manera l’estalvi de les rendes baixes i mitjanes.

MESURES FISCALS

A continuaci贸, ressenyem les principals mesures fiscals que s’introdueixen:

1. IRPF

D’acord amb la creaci贸 d’un fons de pensions d’煤s de promoci贸 p煤blica obert i de plans simplificats (entre els quals s’inclouen plans de pensions d’aut貌noms i de socis treballadors de societats cooperatives i laborals), s’introdueixen diverses modificacions en els l铆mits d’aportaci贸 financers i en els l铆mits de deducci贸 en el c脿lcul de la base imposable de l’IRPF:

1.1. Modificaci贸 dels l铆mits fiscals i financers

Des de l’1 de gener de 2022, la Llei de l’IRPF limita la deducci贸 general per aportacions a plans de pensions (amb el l铆mit del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econ貌miques) a 1.500 euros, ampliables en 8.500 euros si l’increment prov茅 de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsi贸 social per import igual o inferior a la contribuci贸 empresarial. Ara, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, s’estableix el seg眉ent:

a) El l铆mit general continuar脿 sent de 1.500 euros anuals.

b) Aquest l铆mit s’incrementar脿 en 8.500 euros anuals si l’increment prov茅 de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsi贸 social per import igual o inferior al resultat d’aplicar a la contribuci贸 empresarial un coeficient, que dep猫n de l’import anual de la contribuci贸 empresarial:

  • 2,5, si la contribuci贸 anual 茅s igual o inferior a 500 euros.
  • 2, si 茅s entre 500,01 i 1.000 euros.
  • 1,5, si 茅s entre 1.000,01 i 1.500 euros.
  • 1 si 茅s superior a 1.500 euros i, en tot cas, quan el treballador tingui una retribuci贸 bruta del treball superior a 60.000 euros anuals procedent de l’empresa que realitza la contribuci贸.

Es continua mantenint que les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisi贸 del treballador tindran la consideraci贸, a aquest efecte, d’aportacions del treballador.

c) L’increment ser脿 de fins a 4.250 euros anuals en el cas de (i) aportacions a plans de pensions d’ocupaci贸 simplificats de treballadors aut貌noms; (ii) aportacions pr貌pies de l’empresari individual o el professional a plans d’ocupaci贸 dels quals sigui promotor i part铆cip; (iii) aportacions a mutualitats de previsi贸 social de les quals l’aportant sigui mutualista o, finalment, (iv) aportacions a plans de previsi贸 social empresarial o a assegurances col路lectives de depend猫ncia dels quals l’aportant sigui prenedor i assegurat.

Els increments indicats en els punts b) i c) anteriors no podran superar, conjuntament, els 8.500 euros.

Els l铆mits financers es modifiquen d’acord amb els anteriors.

Pel que fa a l’aplicaci贸 del coeficient igual a “1” quan el treballador rebi una retribuci贸 superior a 60.000 euros anuals, s’estableix que l’empresa haur脿 de comunicar aquesta circumst脿ncia a l’entitat gestora.

1.2 Plans de pensions paneuropeus

S’est茅n el tractament dels plans de pensions als productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019. 脡s a dir:

a) S’aplicaran les mateixes reduccions per calcular la base imposable de l’IRPF.

b) Les prestacions es qualificaran de rendiments del treball en cas de defunci贸 del part铆cip.

c) El part铆cip haur脿 de reposar les reduccions en la base imposable indegudament practicades (mitjan莽ant les oportunes autoliquidacions complement脿ries, amb inclusi贸 d’interessos de demora) si disposa dels drets derivats de les seves aportacions totalment o parcialment, en sup貌sits diferents dels previstos en la normativa de plans i fons de pensions; tributant les quantitats percebudes que excedeixin de les aportacions regularitzades com a rendiment del treball en el per铆ode en qu猫 es rebin.

2. Impost sobre el patrimoni (IP)

La Llei 12/2022 estableix l’exempci贸 dels drets de contingut econ貌mic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relatiu a un producte paneuropeu de pensions individuals.

3. Impost sobre societats (IS)

La Llei 12/2022 estableix una nova deducci贸 per contribucions empresarials a sistemes de previsi贸 social empresarial.

El subjecte passiu podr脿 practicar una deducci贸 en la quota 铆ntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 鈧, sempre que aquestes contribucions es facin a plans de pensions d’ocupaci贸, a plans de previsi贸 social empresarial, a plans de pensions regulats en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisi贸 dels fons de pensions d’ocupaci贸 i a mutualitats de previsi贸 social que actu茂n com a instrument de previsi贸 social dels quals sigui promotor el subjecte passiu.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 鈧, la deducci贸 prevista en el par脿graf anterior s’aplicar脿 sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguin a l’import de la retribuci贸 bruta anual ressenyat en aquest par脿graf.

Atenci贸. L’AEAT ha em猫s una nota en la qual s’indica que d’acord amb la Llei General Tribut脿ria, s’estableix que tret que es disposi el contrari, les normes tribut脿ries no tindran efecte retroactiu i s’aplicaran als tributs sense per铆ode impositiu reportats a partir de la seva entrada en vigor i als altres tributs el per铆ode impositiu dels quals s’inici茂 des d’aquest moment. Per tant, la deducci贸 introdu茂da en l’IS ser脿 aplicable per a per铆odes impositius que comencin a partir del 2 de juliol de 2022.

4. Impost sobre les transaccions financeres

Es modifica la Llei 5/2020, de 15 d’octubre, de l’impost sobre les transaccions financeres amb la finalitat que les adquisicions realitzades per fons de pensions d’ocupaci贸 i per mutualitats de previsi贸 social o entitats de previsi贸 social volunt脿ria sense 脿nim de lucre quedin exonerades del tribut, aix铆 com la seva corresponent identificaci贸 a l’efecte de l’aplicaci贸 efectiva d’aquesta exempci贸.

Concretament, s’inclou entre els sup貌sits d’exempci贸 les adquisicions efectuades per fons de pensions d’ocupaci贸 i per mutualitats de previsi贸 social o entitats de previsi贸 social volunt脿ria sense 脿nim de lucre.

Aix铆 mateix, perqu猫 el subjecte passiu que actu茂 per compte de tercers apliqui les exempcions establertes en la norma, l’adquirent haur脿 de comunicar-li que concorren els sup貌sits de fet que originen aquesta aplicaci贸, incorporant la identificaci贸 del fons de pensions d’ocupaci贸, de la mutualitat de previsi贸 social o de l’entitat de previsi贸 social volunt脿ria.

5. Nova taxa per examen de documentaci贸 aportada

Hi ha una modificaci贸 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenaci贸, supervisi贸 i solv猫ncia de les entitats asseguradores i reasseguradores per a introduir una nova disposici贸 addicional vint-i-unena que regula la nova Taxa per examen de la documentaci贸 necess脿ria per a la verificaci贸 del compliment dels requisits per a l’aprovaci贸 de la utilitzaci贸 de models interns i par脿metres espec铆fics en el c脿lcul del capital de solv猫ncia obligatori de les entitats asseguradores i reasseguradores, constituint el seu fet imposable l’examen per part de la Direcci贸 General d’Assegurances i Fons de Pensions de la documentaci贸 necess脿ria per a aprovar la utilitzaci贸 d’un model intern per al c脿lcul del capital de solv猫ncia obligatori, complet o parcial, individual, de grup consolidat o del grup, aix铆 com per a les seves modificacions rellevants, aix铆 com l’examen de la documentaci贸 necess脿ria per a autoritzar l’煤s de par脿metres espec铆fics en el c脿lcul del capital de solv猫ncia obligatori mitjan莽ant l’煤s de la f贸rmula est脿ndard.

El subjecte passiu de la taxa de l’entitat asseguradora o reasseguradora a favor de la qual se sol路liciti l’autoritzaci贸 d’煤s de model intern o par脿metre espec铆fic i la seva quota tribut脿ria es determinar脿 aplicant les seg眉ents quotes de quantia fixa:

a) Tarifa 1:

1a Taxa per examen de la documentaci贸 necess脿ria per a la verificaci贸 del compliment dels requisits per a l’aprovaci贸 de la utilitzaci贸 d’un model intern total d’entitat asseguradora o reasseguradora individual: 100.000 鈧.

2a Taxa per examen de la documentaci贸 necess脿ria per a la verificaci贸 del compliment dels requisits per a la modificaci贸 d’un model intern total d’entitat individual diferent de la modificaci贸 de la pol铆tica de canvis del model: 20.000 鈧.

3a Taxa per examen de la documentaci贸 necess脿ria per a la verificaci贸 del compliment dels requisits per a la modificaci贸 de la pol铆tica de canvis del model: 1.000 鈧.

4a En el cas de models interns parcials, les quanties de les taxes seran les previstes en els ordinals anteriors redu茂des en un 50%, excepte la 3a

b) Tarifa 2:

1a Taxa per examen de la documentaci贸 necess脿ria per a la verificaci贸 del compliment dels requisits per a l’aprovaci贸 de la utilitzaci贸 d’un model intern total consolidat o de grup d’entitats asseguradores o reasseguradores: 200.000 鈧.

2a Taxa per examen de la documentaci贸 necess脿ria per a la verificaci贸 del compliment dels requisits per a l’autoritzaci贸 de modificacions del model intern total consolidat o de grup d’entitats asseguradores o reasseguradores diferent de la modificaci贸 de la pol铆tica de canvis del model: 40.000 鈧.

3a Taxa per examen de la documentaci贸 necess脿ria per a la verificaci贸 del compliment dels requisits per a la modificaci贸 de la pol铆tica de canvis del model: 1.000 鈧.

4a En el cas de models interns parcials, les taxes seran les previstes en els ordinals anteriors redu茂des en un 50%, excepte la 3a

c) Tarifa 3:

Taxa per examen de la documentaci贸 necess脿ria per a la verificaci贸 del compliment dels requisits per a l’aprovaci贸 de la utilitzaci贸 de par脿metres espec铆fics: 20.000 鈧.

La taxa ser脿 autoliquidada pel subjecte passiu en el termini d’un mes des de la notificaci贸 de l’autoritzaci贸 en la forma que es determini pel Ministeri d’Assumptes Econ貌mics i Transformaci贸 Digital, i en els casos de denegaci贸 o desistiment de la sol路licitud, s’abonar脿 la taxa que hagu茅s correspost satisfer conforme a l’apartat 5, redu茂da en un 50%, i s’haur脿 de practicar l’autoliquidaci贸 en el termini d’un mes des que aquestes circumst脿ncies es produeixin en la forma que es determini pel Ministeri d’Assumptes Econ貌mics i Transformaci贸 Digital.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta q眉esti贸.