Novetats tributàries en relació amb els plans de pensions d’ocupació

Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (L 12/2022), amb entrada en vigor el dia 2 de juliol de 2022, s’introdueixen modificacions en l’àmbit fiscal (en IRPF, IP, IS i impost sobre transaccions financeres) i pretén impulsar aquest tipus d’instruments col·lectius, millorant els incentius fiscals que se’n deriven d’ells i afavorint d’aquesta manera l’estalvi de les rendes baixes i mitjanes.

MESURES FISCALS

A continuació, ressenyem les principals mesures fiscals que s’introdueixen:

1. IRPF

D’acord amb la creació d’un fons de pensions d’ús de promoció pública obert i de plans simplificats (entre els quals s’inclouen plans de pensions d’autònoms i de socis treballadors de societats cooperatives i laborals), s’introdueixen diverses modificacions en els límits d’aportació financers i en els límits de deducció en el càlcul de la base imposable de l’IRPF:

1.1. Modificació dels límits fiscals i financers

Des de l’1 de gener de 2022, la Llei de l’IRPF limita la deducció general per aportacions a plans de pensions (amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques) a 1.500 euros, ampliables en 8.500 euros si l’increment prové de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la contribució empresarial. Ara, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, s’estableix el següent:

a) El límit general continuarà sent de 1.500 euros anuals.

b) Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros anuals si l’increment prové de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior al resultat d’aplicar a la contribució empresarial un coeficient, que depèn de l’import anual de la contribució empresarial:

  • 2,5, si la contribució anual és igual o inferior a 500 euros.
  • 2, si és entre 500,01 i 1.000 euros.
  • 1,5, si és entre 1.000,01 i 1.500 euros.
  • 1 si és superior a 1.500 euros i, en tot cas, quan el treballador tingui una retribució bruta del treball superior a 60.000 euros anuals procedent de l’empresa que realitza la contribució.

Es continua mantenint que les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador tindran la consideració, a aquest efecte, d’aportacions del treballador.

c) L’increment serà de fins a 4.250 euros anuals en el cas de (i) aportacions a plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors autònoms; (ii) aportacions pròpies de l’empresari individual o el professional a plans d’ocupació dels quals sigui promotor i partícip; (iii) aportacions a mutualitats de previsió social de les quals l’aportant sigui mutualista o, finalment, (iv) aportacions a plans de previsió social empresarial o a assegurances col·lectives de dependència dels quals l’aportant sigui prenedor i assegurat.

Els increments indicats en els punts b) i c) anteriors no podran superar, conjuntament, els 8.500 euros.

Els límits financers es modifiquen d’acord amb els anteriors.

Pel que fa a l’aplicació del coeficient igual a “1” quan el treballador rebi una retribució superior a 60.000 euros anuals, s’estableix que l’empresa haurà de comunicar aquesta circumstància a l’entitat gestora.

1.2 Plans de pensions paneuropeus

S’estén el tractament dels plans de pensions als productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019. És a dir:

a) S’aplicaran les mateixes reduccions per calcular la base imposable de l’IRPF.

b) Les prestacions es qualificaran de rendiments del treball en cas de defunció del partícip.

c) El partícip haurà de reposar les reduccions en la base imposable indegudament practicades (mitjançant les oportunes autoliquidacions complementàries, amb inclusió d’interessos de demora) si disposa dels drets derivats de les seves aportacions totalment o parcialment, en supòsits diferents dels previstos en la normativa de plans i fons de pensions; tributant les quantitats percebudes que excedeixin de les aportacions regularitzades com a rendiment del treball en el període en què es rebin.

2. Impost sobre el patrimoni (IP)

La Llei 12/2022 estableix l’exempció dels drets de contingut econòmic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relatiu a un producte paneuropeu de pensions individuals.

3. Impost sobre societats (IS)

La Llei 12/2022 estableix una nova deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial.

El subjecte passiu podrà practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €, sempre que aquestes contribucions es facin a plans de pensions d’ocupació, a plans de previsió social empresarial, a plans de pensions regulats en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions d’ocupació i a mutualitats de previsió social que actuïn com a instrument de previsió social dels quals sigui promotor el subjecte passiu.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 €, la deducció prevista en el paràgraf anterior s’aplicarà sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguin a l’import de la retribució bruta anual ressenyat en aquest paràgraf.

Atenció. L’AEAT ha emès una nota en la qual s’indica que d’acord amb la Llei General Tributària, s’estableix que tret que es disposi el contrari, les normes tributàries no tindran efecte retroactiu i s’aplicaran als tributs sense període impositiu reportats a partir de la seva entrada en vigor i als altres tributs el període impositiu dels quals s’iniciï des d’aquest moment. Per tant, la deducció introduïda en l’IS serà aplicable per a períodes impositius que comencin a partir del 2 de juliol de 2022.

4. Impost sobre les transaccions financeres

Es modifica la Llei 5/2020, de 15 d’octubre, de l’impost sobre les transaccions financeres amb la finalitat que les adquisicions realitzades per fons de pensions d’ocupació i per mutualitats de previsió social o entitats de previsió social voluntària sense ànim de lucre quedin exonerades del tribut, així com la seva corresponent identificació a l’efecte de l’aplicació efectiva d’aquesta exempció.

Concretament, s’inclou entre els supòsits d’exempció les adquisicions efectuades per fons de pensions d’ocupació i per mutualitats de previsió social o entitats de previsió social voluntària sense ànim de lucre.

Així mateix, perquè el subjecte passiu que actuï per compte de tercers apliqui les exempcions establertes en la norma, l’adquirent haurà de comunicar-li que concorren els supòsits de fet que originen aquesta aplicació, incorporant la identificació del fons de pensions d’ocupació, de la mutualitat de previsió social o de l’entitat de previsió social voluntària.

5. Nova taxa per examen de documentació aportada

Hi ha una modificació de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores per a introduir una nova disposició addicional vint-i-unena que regula la nova Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’aprovació de la utilització de models interns i paràmetres específics en el càlcul del capital de solvència obligatori de les entitats asseguradores i reasseguradores, constituint el seu fet imposable l’examen per part de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions de la documentació necessària per a aprovar la utilització d’un model intern per al càlcul del capital de solvència obligatori, complet o parcial, individual, de grup consolidat o del grup, així com per a les seves modificacions rellevants, així com l’examen de la documentació necessària per a autoritzar l’ús de paràmetres específics en el càlcul del capital de solvència obligatori mitjançant l’ús de la fórmula estàndard.

El subjecte passiu de la taxa de l’entitat asseguradora o reasseguradora a favor de la qual se sol·liciti l’autorització d’ús de model intern o paràmetre específic i la seva quota tributària es determinarà aplicant les següents quotes de quantia fixa:

a) Tarifa 1:

1a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’aprovació de la utilització d’un model intern total d’entitat asseguradora o reasseguradora individual: 100.000 €.

2a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a la modificació d’un model intern total d’entitat individual diferent de la modificació de la política de canvis del model: 20.000 €.

3a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a la modificació de la política de canvis del model: 1.000 €.

4a En el cas de models interns parcials, les quanties de les taxes seran les previstes en els ordinals anteriors reduïdes en un 50%, excepte la 3a

b) Tarifa 2:

1a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’aprovació de la utilització d’un model intern total consolidat o de grup d’entitats asseguradores o reasseguradores: 200.000 €.

2a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’autorització de modificacions del model intern total consolidat o de grup d’entitats asseguradores o reasseguradores diferent de la modificació de la política de canvis del model: 40.000 €.

3a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a la modificació de la política de canvis del model: 1.000 €.

4a En el cas de models interns parcials, les taxes seran les previstes en els ordinals anteriors reduïdes en un 50%, excepte la 3a

c) Tarifa 3:

Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’aprovació de la utilització de paràmetres específics: 20.000 €.

La taxa serà autoliquidada pel subjecte passiu en el termini d’un mes des de la notificació de l’autorització en la forma que es determini pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i en els casos de denegació o desistiment de la sol·licitud, s’abonarà la taxa que hagués correspost satisfer conforme a l’apartat 5, reduïda en un 50%, i s’haurà de practicar l’autoliquidació en el termini d’un mes des que aquestes circumstàncies es produeixin en la forma que es determini pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.