Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupaci贸

L’informem que l’1 de juliol s’ha publicat al BOE la nova Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulaci贸 per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupaci贸, per la qual es modifica el text ref贸s de la Llei de regulaci贸 dels plans i fons de pensions, que va entrar聽en vigor el dia 2 de juliol de 2022.

Entre altres novetats, amb el prop貌sit d’incentivar la negociaci贸 col路lectiva sectorial per a la generalitzaci贸 entre la poblaci贸 treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupaci贸, la Llei 12/2022 modifica la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) per contemplar l’establiment d’una reducci贸 de la quota empresarial per conting猫ncies comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupaci贸, aix铆 com les mesures necess脿ries per a la seva aplicaci贸 efectiva.

Reducci贸 de quota a la Seguretat Social per contribucions empresarials als plans de pensions

En aquest sentit, la LGSS recull i regula el聽dret de les empreses聽que es trobin al corrent en compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social聽a una reducci贸 en la cotitzaci贸 per les contribucions que facin mensualment als plans de pensions d’ocupaci贸.

Aquesta reducci贸, que ser脿聽del 100%聽s’aplicar脿:

  • A les quotes empresarials per conting猫ncies comunes.
  • Exclusivament per l’increment de la quota que derivi directament de l’aportaci贸 empresarial al pla de pensions.
  • Sobre l’import m脿xim de la contribuci贸 que es calcular脿 multiplicant per 13 la quota resultant d’aplicar a la base m铆nima di脿ria de cotitzaci贸 del grup 8 del r猫gim general de la Seguretat Social per a conting猫ncies comunes, el tipus general de cotitzaci贸 a c脿rrec de l’empresa per a la cobertura d’aquestes conting猫ncies.
  • Per la TGSS, a inst脿ncies de l’empresa, pr猫via comunicaci贸 pel Sistema RED de la identificaci贸 dels treballadors, per铆ode de liquidaci贸 i import de les contribucions empresarials realitzades. A aquest efecte, les comunicacions indicades s’hauran de presentar abans de la sol路licitud del c脿lcul de la liquidaci贸 de quotes.

A m茅s d’aquesta modificaci贸, i directament relacionada amb ella, s’introdueixen els seg眉ents canvis en la LGSS:

  • S’estableix l’obligaci贸 de les promotores de plans de pensions d’ocupaci贸 de facilitar mensualment a la Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social (ITSS) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) la informaci贸 sobre les contribucions empresarials satisfetes a aquests plans respecte de cada treballador.
  • Es recull l’obligaci贸 que incumbeix l’empresa de comunicar la contribuci贸 satisfeta als plans de pensions d’ocupaci贸 respecte de cada treballador, el codi de compte de cotitzaci贸 i el per铆ode de liquidaci贸 a la TGSS abans de sol路licitar el c脿lcul de la liquidaci贸 de quotes corresponent.
  • S’estableix la compet猫ncia de la ITSS i la TGSS per vigilar i controlar la correcta aplicaci贸 de les reduccions que ara s’inclouen.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta q眉esti贸.