Una cita obligada amb Hisenda. La declaraci贸 de l’impost sobre societats de l’exercici 2022

Al BOE del 29 de maig de 2023, i en vigor des de l’1 de juliol, s’ha publicat l’Ordre HFP/523/2023, de 22 de maig, per la qual聽s’aproven els models de declaraci贸 de l’impost sobre societats (IS) i de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR)聽corresponent a establiments permanents i a entitats en r猫gim d’atribuci贸 de rendes constitu茂des a l’estranger amb pres猫ncia en territori espanyol, per als聽per铆odes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Per a aquest exercici 2022, entre altres novetats, hem de tenir en compte la nova tributaci贸 m铆nima en l’IS del 15% a determinats contribuents; la reducci贸 de la bonificaci贸 en quota aplicable a les societats acollides al r猫gim especial d’arrendament d’habitatges o la nova deducci贸 per plans de pensions d’ocupaci贸, sense oblidar-nos del nou c貌mput del nombre m铆nim d’accionistes de les SICAV i r猫gim transitori de dissoluci贸 i liquidaci贸 durant l’any 2022. Tamb茅 s’han aprovat mesures fiscals respecte a les empreses emergents (“Start-ups”), en vigor des del 23 de desembre de 2022, com per exemple la tributaci贸 al tipus del 15% durant un m脿xim de quatre anys, des del primer per铆ode en el qual la base imposable resulti positiva, fins als tres seg眉ents, aix铆 com l’ajornament del pagament dels deutes tributaris.

A m茅s, s’han aprovat diferents resolucions i consultes de l’ICAC que afecten el Pla General de Comptabilitat (PGC).

NOVETATS CAMPANYA SOCIETATS 2022

A m茅s de les novetats normatives, amb l’objectiu que l’Ag猫ncia Tribut脿ria disposi de m茅s informaci贸 per a millorar tant el control com l’assist猫ncia als contribuents en la seva obligaci贸 d’autoliquidar-se l’impost sobre societats, s’han introdu茂t els seg眉ents quadres de desglossament en els models 200 i 220:

 • En el model 200, el聽quadre detall 芦Socis de SICAV en r猫gim especial de dissoluci贸 i liquidaci贸聽(DT 41a LIS)禄 de la p脿gina 2 bis on s’ha de recollir el NIF de les SICAV en les quals el contribuent participa i que es dissolen, aix铆 com el NIF de les institucions d’inversi贸 col路lectiva on reinverteix, amb l’objectiu de poder realitzar avisos sobre el termini de compliment de la reinversi贸 i poder assistir en l’emplenament del model, permetent emplenar caselles espec铆fiques que han estat creades per a l’aplicaci贸 del que es disposa en la disposici贸 transit貌ria quaranta-unena de la LIS, aix铆 com els tipus als quals la SICAV pot tributar.
 • En el model 200, per als casos en els quals聽el contribuent desenvolupi activitats agr铆coles o ramaderes, la incorporaci贸 en la p脿gina 21 del quadre de 芦Comunicaci贸 de l’import net del volum de negocis禄 d’informaci贸 relativa a aquestes activitats. Aquesta informaci贸 cal incloure-la per a atendre les peticions d’informaci贸 que es puguin rebre en el marc de l’aplicaci贸 de les intervencions en forma de pagaments directes i l’establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estrat猫gic de la Pol铆tica Agracia Comuna. Per a aix貌, cal establir noves caselles en les quals figurin, de manera espec铆fica, els ingressos agraris.
 • En els models 200 i 220, el聽quadre detall 芦R猫gim especial de vaixells i empreses navilieres a Can脿ries: desglossament de la compensaci贸 de bases imposables negatives禄, amb informaci贸 sobre l’import de les bases imposables negatives que corresponen al r猫gim especial d’entitats navilieres de Can脿ries i les que corresponen a la resta d’activitats, de tal forma que permeti assistir al contribuent en l’aplicaci贸 de l’apartat 4 de l’article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, amb l’objectiu que les bases imposables negatives derivades de les activitats que generen el dret a l’aplicaci贸 del r猫gim especial de vaixells i empreses navilieres a Can脿ries, no puguin ser compensades amb bases imposables positives derivades de la resta de les activitats de l’entitat, ni de l’exercici en curs ni en els posteriors.
 • En els models 200 i 220, els聽quadres detall relatius a les deduccions per inversions i despeses realitzades per les autoritats portu脿ries (art. 38 bis LIS), per produccions cinematogr脿fiques estrangeres (art. 36.2 LIS) i per produccions cinematogr脿fiques estrangeres a Can脿ries聽(art. 36.2 LIS i DA 14a Llei 19/1994), aix铆 com el desglossament de les deduccions pendents generades en anys anteriors per聽inversions en territoris d’脌frica Occidental i despeses de propaganda聽i publicitat (art. 27 bis Llei 19/1994) perqu猫 el formulari 芦Societats web禄 pugui calcular adequadament l’import de la quota l铆quida m铆nima d’acord amb el que es disposa en el nou article 30 bis de la LIS.

FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACI脫 DE CORRECCIONS I DEDUCCIONS AL COMPTE DE P脠RDUES I GUANYS

Com en exercicis anteriors, es聽publiquen els formularis previstos per a subministrar informaci贸聽en relaci贸 amb determinades correccions i deduccions al compte de p猫rdues i guanys d’import igual o superior a 50.000 euros (annex III), la mem貌ria anual d’activitats i projectes executats i investigadors afectats per bonificacions a la Seguretat Social (annex IV) i la reserva per a inversions a Can脿ries (annex V). Aquests formularis, que es troben hostatjats a la seu electr貌nica de l’AEAT聽no han sofert cap modificaci贸.

MODELS DE DECLARACI脫

 • Model 200:聽per a tots els contribuents de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents obligats a presentar i subscriure la declaraci贸 (establiments permanents i entitats en r猫gim d’atribuci贸 de rendes constitu茂des a l’estranger amb pres猫ncia en territori espanyol).
 • Model 220: a presentar pels grups fiscals, inclosos els de cooperatives que tributin pel r猫gim fiscal especial de consolidaci贸 fiscal.
 • Les declaracions que s’hagin de presentar davant l’Administraci贸 de l’Estat per contribuents sotmesos a la聽normativa foral聽poden utilitzar, els models 200 o 220, o b茅 el model aprovat per la normativa foral corresponent.

FORMA DE PRESENTACI脫

 • Model 200: la seva presentaci贸 茅s obligat貌ria per via electr貌nica fent 煤s de certificats electr貌nics reconeguts emesos per a la identificaci贸 i autenticaci贸 del contribuent.
 • Modelo 220:聽la seva presentaci贸 茅s obligat貌ria per Internet fent 煤s de certificats electr貌nics reconeguts per a la identificaci贸 i autenticaci贸 del contribuent.

DOCUMENTS A INCORPORAR JUNTAMENT AMB LA DECLARACI脫

El contribuent ha de presentar per via telem脿tica, a trav茅s de la seu electr貌nica de l’AEAT, els seg眉ents documents:

 • Contribuents que incloguin rendes positives obtingudes per entitats no residents en aplicaci贸 del r猫gim de transpar猫ncia fiscal internacional: han de presentar, de cada entitat no resident, els seg眉ents documents:
 1. Nom o ra贸 social i lloc del domicili social.
 2. Relaci贸 d’administradors i lloc del seu domicili social.
 3. Balan莽, compte de p猫rdues i guanys i mem貌ria.
 4. Import de la renda positiva que hagi de ser objecte d’imputaci贸 en la base imposable. Justificaci贸 dels impostos satisfets respecte de la renda positiva inclosa en la base imposable.
 • Contribuents per l’impost sobre la renda de no residents: la mem貌ria informativa de les despeses dedu茂bles de direcci贸 i generals d’administraci贸 de la casa matriu que corresponguin a l’establiment permanent.
 • Contribuents amb una proposta aprovada de valoraci贸 d’operacions vinculades: l’escrit sobre l’aplicaci贸 de la proposta.
 • Contribuents acollits a operacions de reestructuraci贸 empresarial:
 • Identificaci贸 de les entitats participants en l’operaci贸 i la seva descripci贸.
 • C貌pia de l’escriptura p煤blica o document equivalent que correspongui a l’operaci贸.
 • En el cas que les operacions s’haguessin realitzat mitjan莽ant una oferta p煤blica d’adquisici贸 d’accions, tamb茅 s’ha d’aportar c貌pia del corresponent fullet informatiu.
 • Indicaci贸, si 茅s el cas, de la no aplicaci贸 del r猫gim fiscal especial de reestructuraci贸 empresarial.
 • Els contribuents que duguin a terme inversions anticipades que es considerin com a materialitzaci贸 de la reserva per a inversions a Can脿ries, fetes amb c脿rrec a dotacions d’aquesta reserva, pr猫viament han d’emplenar el formulari aprovat en l’annex V.
 • Quan s’hagi consignat una correcci贸 al resultat del compte de p猫rdues i guanys, com a disminuci贸, per import igual o superior a 50.000鈥偓, en l’apartat denominat “altres correccions al resultat del compte de p猫rdues i guanys” el contribuent, pr猫viament a la presentaci贸 de la declaraci贸, ha de descriure la naturalesa de l’ajust realitzat a trav茅s del formulari que figura com a Annex III de l’Ordre d’aprovaci贸 del model.
 • Se sol路licita informaci贸 addicional, pr猫viament a la presentaci贸 de la declaraci贸, quan l’import de qualsevol de les seg眉ents deduccions sigui igual o superior a 50.000鈥偓:
  • Per reinversi贸 de beneficis extraordinaris: identificaci贸 dels b茅ns transmesos i en els quals es materialitza la inversi贸.
  • Per activitats de recerca i desenvolupament i innovaci贸 tecnol貌gica: identificaci贸 de les inversions i les despeses que donen dret a aquesta deducci贸.
 • Les pimes, en els sup貌sits en qu猫 a m茅s del r猫gim de deducci贸 per activitats d’R+D+I hagin pogut aplicar la bonificaci贸 en la cotitzaci贸 de la Seguretat Social, han d’emplenar el formulari que figura en l’Annex IV de l’Ordre d’aprovaci贸 del model, i en aquest Annex s’ha de recollir la mem貌ria anual d’activitats, projectes executats i investigadors.
 • Per a la presentaci贸 dels models de declaraci贸 en els sup貌sits en qu猫, d’acord amb el que es disposa en el Concert Econ貌mic amb la Comunitat Aut貌noma del Pa铆s Basc o en el Conveni Econ貌mic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, el declarant es trobi sotm猫s a la normativa de l’Estat o el grup fiscal es trobi subjecte al r猫gim de consolidaci贸 fiscal corresponent a l’Administraci贸 de l’Estat i hagin de tributar conjuntament a totes dues administracions, estatal i foral, se segueixen les seg眉ents regles:
 1. Per a la declaraci贸 a presentar davant l’Administraci贸 de l’Estat, la forma i lloc de presentaci贸 s贸n els que corresponguin, segons el model de qu猫 es tracti, dels quals es regulen en aquesta Ordre.
 2. Per a la declaraci贸 a presentar davant les Diputacions Forals del Pa铆s Basc o davant la Comunitat Foral de Navarra, la forma i lloc s贸n els que corresponguin d’acord amb la normativa foral corresponent, i s’ha d’efectuar, davant cadascuna d’aquestes Administracions, l’ingr茅s o sol路licitar la devoluci贸 que procedeixi utilitzant els documents d’ingr茅s i devoluci贸 aprovats per la normativa foral, sense perjudici que, si 茅s el cas, es puguin presentar els models de declaraci贸 aprovats en aquesta Ordre.
 3. Si es tracta de grups fiscals, les societats integrants han de presentar electr貌nicament a trav茅s del model 200, al seu torn, la documentaci贸 regulada en l’article 2.5 d’aquesta Ordre, davant cadascuna d’aquestes Administracions tribut脿ries, estatal o foral, d’acord amb les seves normes de procediment.

TERMINI I PRESENTACI脫

Model 200

En el termini de vint-i-cinc dies naturals seg眉ents als sis mesos posteriors a la conclusi贸 del per铆ode impositiu. Per a entitats amb exercici coincident amb l’any natural, el termini finalitza聽el 25 de juliol de 2023. Si s’opta per domiciliar el pagament el termini de presentaci贸 茅s聽fins al 20 de juliol de 2023.

Si el pagament es domicilia en una entitat de cr猫dit col路laboradora amb l’AEAT, el termini 茅s des de l’1 de juliol fins al 20 de juliol de 2023, tots dos inclusivament.

Els contribuents el termini de declaraci贸 dels quals s’hagu茅s iniciat amb anterioritat a l’1 de juliol de 2023, han de presentar la declaraci贸 dins dels vint-i-cinc dies naturals seg眉ents a aquesta data, tret que haguessin optat per presentar la declaraci贸 utilitzant el model aprovat per a l’exercici 2021.

En els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, at猫s el trimestre en qu猫 es produeix qualsevol de les seg眉ents circumst脿ncies respecte a l’establiment permanent (EP) (si el termini de declaraci贸 s’hagu茅s iniciat abans de l’1 de juliol, han de presentar la declaraci贸 fins al 25 de juliol, tret que hagin optat per utilitzar els models aprovats per a 2021, i en aquest cas els terminis s贸n aquells):

 • Quan conclogui el per铆ode impositiu pel cessament en l’activitat d’un EP.
 • Es realitzi la desafectaci贸 de la inversi贸 realitzada en l’EP.
 • Es produeixi la transmissi贸 de l’EP.
 • L’EP traslladi la seva activitat a l’estranger o mori el titular de l’EP
 • El mateix termini anterior s’aplica a les entitats en r猫gim d’atribuci贸 de rendes constitu茂des a l’estranger amb pres猫ncia en territori espanyol, en el cas que cessin en la seva activitat, a comptar des d’aquest cessament.

Model 220

Dins del termini corresponent a la declaraci贸 en r猫gim de tributaci贸 individual de l’entitat representant del grup fiscal o entitat cap莽alera de grup.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei,聽li preguem que prepari com m茅s aviat millor la documentaci贸 necess脿ria i que sol路liciti dia i hora聽per poder-la analitzar conjuntament.

Tingui present la seg眉ent documentaci贸:

Comptes anuals 2022: hi tindrem la informaci贸 b脿sica que cal incorporar al model de l’impost sobre societats.

Declaracions de l’impost sobre societats d’exercicis anteriors: ens donen pistes sobre difer猫ncies entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2022, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.

Declaracions 2022 d’altres impostos perqu猫 les quadrem amb les magnituds consignades en la declaraci贸 de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d’immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.

Pagaments fraccionats de 2022.

Certificats: de retencions sobre arrendaments d’immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d’entitats en r猫gim d’atribuci贸 de rendes, si 茅s que la societat 茅s part铆cip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l’exercici i de donatius o donacions, etc.