1.- Responsable i Finalitat del tractament

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant, “LSSICE”), del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P. (en endavant, el Responsable del Tractament), sotmetrà a tractament les seves dades personals de contacte amb una finalitat comercial o de mercatècnia directa per mantenir-lo informat de qualsevol novetat o esdeveniment jurídic que pugui ser del seu interès, i mantenir el contacte i la relació comercial amb Vostè (i, si s’escau, amb la societat a la que Vostè pertanyi). S’inclou l’enviament de newsletters i articles de contingut legal o jurídic, així com de comunicacions comercials o publicitàries o ofertes promocionals, per via electrònica, tant del Grup MANUBENS, com de PRAGMA, xarxa internacional de despatxos a la que pertany el Responsable del Tractament.

El Grup MANUBENS està integrat per MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P., MANUBENS MADRID ABOGADOS, S.L.P. i MANUBENS MÁLAGA ABOGADOS, S.L.P.

Li recordem que podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades personals amb finalitats promocionals o de mercatècnia directa i, en particular, a l’enviament de les esmentades newsletters i comunicacions comercials electròniques mitjançant l’exercici del seu Dret d’Oposició, remetent un correu ordinari a MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P. a l’adreça següent: Avinguda Diagonal núm. 682, 3ª planta, Barcelona (08034); o enviant un correu electrònic a l’adreça següent: lopd@manubens.com

Tal i com s’ha indicat, l’entitat Responsable del Tractament de les dades és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P., amb CIF núm. B62185632, domiciliada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3ª planta, Barcelona (08034), i amb la següent adreça de correu electrònic als efectes d’aquesta Política de Protecció de Dades Personals: lopd@manubens.com

2.- Legitimació del tractament

La base jurídica que habilita a MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P. per al tractament de les seves dades personals de contacte als efectes de l’enviament de newsletters, articles de contingut legal i comunicacions comercials o ofertes promocionals per via electrònica és el interès legítim d’aquesta firma en mantenir-lo informat de qualsevol novetat o esdeveniment jurídic que pugui ser del seu interès, i en mantenir el contacte i la relació comercial amb Vostè (i, si s’escau amb la societat a la que Vostè pertanyi). 

3.- Durada del tractament.

Les seves dades personals de contacte seran tractades amb finalitats comercials i de mercatècnia directa de manera indefinida, mentre Vostè no exerceixi el seu dret d’oposició al tractament amb tals finalitats.

4.- Destinataris (Cessions o Encàrrecs de tractament).

MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P. podrà comunicar les seves dades personals a tercers quan sigui necessari per a gestionar i mantenir la relació comercial amb Vostè, quan Vostè ens hagi prestat el seu consentiment prèviament, o quan així ho disposi una obligació legal.

Tanmateix, podran tenir accés a les seves dades personals aquelles empreses a las quals MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P. hagi encarregat els serveis següents:

 • Computació al núvol.
 • Auditoria.
 • Traducció.
 • Mailing.
 • Suport tècnic o informàtic.

5.- Drets del titular de les dades.

MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P. es compromet a respectar i facilitar l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), en els termes i dins dels límits establerts en els articles 15 a 22 del RGPD.

A continuació, li expliquem breument l’abast i el contingut dels drets esmentats que poden exercir:

 • Dret d’accés: En virtut de l’exercici d’aquest dret, Vostè té dret a consultar si disposem de dades personals sobre la seva persona i, en cas afirmatiu, a sol·licitar informació sobre les dades personals en el nostre poder. Tanmateix, estem obligats a respondre, entre d’altres preguntes, per què utilitzem les seves dades personals, i a proporcionar detalls sobre quines dades tenim i a qui hem permès accedir a aquestes dades. Això no obstant, aquest dret no és absolut i els drets d’accés poden veure’s restringits pels interessos d’altres persones, en els termes que es preveuen en el RGPD. Aquest dret es troba regulat a l’article 15 RGPD.
 • Dret de rectificació: En virtut de l’exercici d’aquest dret, haurem de rectificar aquelles dades personals que siguin inexactes i completar aquelles dades personals que estiguin incompletes, quan així ens ho sol·liciti Vostè. Això no obstant, aquest dret opera amb els límits previstos en l’article mateix 16 RGPD.
 • Dret de supressió (dret a l’oblit): En virtut de l’exercici d’aquest dret, en el cas de què concorri alguna de les circumstàncies disposades per l’article 17 RGPD, haurem de suprimir les seves dades personals, quan així ens ho sol·liciti Vostè. Això no obstant, aquest dret opera amb els límits previstos en l’article mateix 17 RGPD.
 • Dret a la limitació del tractament: En virtut de l’exercici d’aquest dret, en el cas de què concorri alguna de les circumstàncies disposades per l’article 18 RGPD, haurem de limitar l’ús que fem de les seves dades personals quan així ens ho sol·liciti Vostè, en els concrets termes indicats per l’article mateix 18 RGPD.
 • Dret a sol·licitar la portabilitat de les dades: En el cas de què concorrin les circumstàncies disposades per l’article 20 RGPD, Vostè tindrà dret, si així ho sol·licita, a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre posteriorment aquestes dades a una altra entitat sense cap impediment per la nostra part (i fins i tot, quan així ens sol·liciti Vostè expressament que les transmetem nosaltres directament, sempre i quan sigui tècnicament possible). Això no obstant, aquest dret opera amb els límits previstos en l’article mateix 20 RGPD.
 • Dret d’oposició: En el cas de què concorrin les circumstàncies disposades per l’article 21 RGPD, Vostè té dret, si així ho sol·licita, a oposar-se a què utilitzem les seves dades personals. En aquests casos, estarem obligats a deixar d’utilitzar les seves dades personals, si exercita aquest dret. Aquest és el cas, per exemple, quan s’utilitzen dades personals amb finalitat de màrqueting o mercatècnia directa, en aquest cas tindrà dret a sol·licitar que es deixin d’utilitzar les seves dades amb aquesta finalitat. Aquest dret es troba regulat en l’article 21 RGPD.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Vostè tindrà dret, si així ho sol·licita, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre Vostè o li afecti significativament de manera similar. Aquest dret es troba regulat a l’article 22 RGPD, i opera amb els límits previstos en l’esmentat precepte.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets abans esmentats, així com revocar els consentiments prestats, i oposar-se a l’enviament de newsletters i articles de contingut legal, i comunicacions comercials o publicitàries o ofertes promocionals per via electrònica, remetent un correu ordinari a l’Avinguda Diagonal número 682, 3 ª Planta, C.P. 08034, Barcelona, o enviant un correu electrònic a la següent adreça: lopd@manubens.com.

Les seves dades personals seran tractades en qualsevol moment amb un nivell de protecció d’acord amb l’exigit per les normes vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que garanteixi la seguretat i la confidencialitat de les mateixes.

Per últim, l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas de què ho consideri oportú.