1.- Responsable i Finalitat del tractament

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’ informem de què Manubens y Asociados S.L.P., Manubens Madrid Abogados S.L.P. o Manubens Málaga Abogados S.L.P., segons correspongui, en funció de la societat del Grup MANUBENS que li presti el servei (en endavant, el Responsable del Tractament), sotmetrà a tractament les seves dades personals amb la finalitat de confeccionar la corresponent proposta d’honoraris i, si s’escau, gestionar la relació contractual amb Vostè (i, si s’escau, amb la societat a la què Vostè pertanyi) i prestar-li els serveis jurídics previstos en la proposta d’honoraris, així com mantenir el contacte amb Vostè i efectuar el posterior seguiment de l’assumpte que sigui convenient en el seu interès i per la seva millor defensa i assessorament jurídic.

Li recordem que podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades personals amb les finalitats abans indicades mitjançant l’exercici del seu Dret d’Oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça següent: lopd@manubens.com, o remetent un correu ordinari a (i) MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P. a l’adreça següent: Avinguda Diagonal núm. 682, 3ª planta, Barcelona (08034); a (ii) Manubens Madrid Abogados S.L.P. a l’adreça següent: Calle Rafael Salgado 3, 1º Dcha., Madrid (28036); o a (iii) Manubens Málaga Abogados S.L.P. a l’adreça següent: Calle Marqués de Larios, 5 – 3º, Oficina 11-12, Málaga (29015); segons correspongui.

Tal i com s’ha indicat, l’entitat Responsable del Tractament de les dades serà, segons correspongui:

MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P., amb CIF núm. B62185632, domiciliada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3ª planta, Barcelona (08034);

MANUBENS MADRID ABOGADOS, S.L.P., amb CIF núm. B86438223, domiciliada a Calle Rafael Salgado 3, 1º Dcha., Madrid (28036);

o

MANUBENS MÁLAGA ABOGADOS, S.L.P., amb CIF núm. B93717080, domiciliada a Calle Marqués de Larios, 5 – 3º, Oficina 11-12, Málaga (29015).

L’adreça de correu electrònic habilitada als efectes d’aquesta Política de Protecció de Dades Personals per les tres societats del Grup MANUBENS és lopd@manubens.com.

2.- Legitimació del tractament

En el cas de què existeixi una relació contractual amb Vostè i/o, si s’escau, amb la societat a la què Vostè pertanyi, la base jurídica que habilita al Responsable del Tractament per tractar les seves dades personals necessàries als efectes de gestionar i executar l’esmentada relació contractual, és l’execució mateixa de la relació contractual.

3.- Durada del tractament.

En el cas de què existeixi una relació contractual amb Vostè i/o, si s’escau, amb la societat a la què Vostè pertanyi, les dades personals necessàries per la gestió i l’execució de l’esmentada relació contractual seran tractades durant el temps necessari per a l’execució del Contracte i posterior seguiment de l’assumpte, mentre es mantingui vigent l’esmentada relació contractual. 

4.- Destinataris (Cessions o Encàrrecs de tractament).

El Responsable del Tractament podrà comunicar les seves dades personals a tercers quan sigui necessari per la defensa dels seus interessos, quan Vostè ens hagi prestat el seu consentiment prèviament, o quan així ho disposi una obligació legal.

Tanmateix, podrà tenir accés a les seves dades personals aquelles empreses a les què el Responsable del Tractament hagi encarregat els serveis següents:

 • Computació en el núvol.
 • Auditoria
 • Traducció.
 • Mailing.
 • Suport tècnic o informàtic.

Per últim, la resta de societats del Grup MANUBENS també podrà tenir accés a les seves dades personals als efectes de prestar els serveis necessaris per gestionar la relació contractual amb Vostè.

5.- Drets del titular de les dades.

El Responsable del Tractament es compromet a respectar i facilitar l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), en els termes i dins dels límits establerts en els articles 15 a 22 del RGPD.

A continuació, li expliquem breument l’abast i el contingut dels drets esmentats que poder exercir:

 • Dret d’accés: En virtut de l’exercici d’aquest dret, Vostè té dret a consultar si disposem de dades personals sobre la seva persona i, en cas afirmatiu, a sol·licitar informació sobre les dades personals en el nostre poder. Tanmateix, estem obligats a respondre, entre d’altres preguntes, per què utilitzem les seves dades personals, i a proporcionar detalls sobre quines dades tenim i a qui hem permès accedir a aquestes dades. Això no obstant, aquest dret no és absolut i els drets d’accés poden veure’s restringits pels interessos d’altres persones, en els termes que es preveuen en el RGPD. Aquest dret es troba regulat a l’article 15 RGPD.
 • Dret de rectificació: En virtut de l’exercici d’aquest dret, haurem de rectificar aquelles dades personals que siguin inexactes i completar aquelles dades personals que estiguin incompletes, quan així ens ho sol·liciti Vostè. Això no obstant, aquest dret opera amb els límits previstos en l’article mateix 16 RGPD.
 • Dret de supressió (dret a l’oblit): En virtut de l’exercici d’aquest dret, en el cas de què concorri alguna de les circumstàncies disposades per l’article 17 RGPD, haurem de suprimir les seves dades personals, quan així ens ho sol·liciti Vostè. Això no obstant, aquest dret opera amb els límits previstos en l’article mateix 17 RGPD.
 • Dret a la limitació del tractament: En virtut de l’exercici d’aquest dret, en el cas de què concorri alguna de les circumstàncies disposades per l’article 18 RGPD, haurem de limitar l’ús que fem de les seves dades personals quan així ens ho sol·liciti Vostè, en els concrets termes indicats per l’article mateix 18 RGPD.
 • Dret a sol·licitar la portabilitat de les dades: En el cas de què concorrin les circumstàncies disposades per l’article 20 RGPD, Vostè tindrà dret, si així ho sol·licita, a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre posteriorment aquestes dades a una altra entitat sense cap impediment per la nostra part (i fins i tot, quan així ens sol·liciti Vostè expressament que les transmetem nosaltres directament, sempre i quan sigui tècnicament possible). Això no obstant, aquest dret opera amb els límits previstos en l’article mateix 20 RGPD.
 • Dret d’oposició: En el cas de què concorrin les circumstàncies disposades per l’article 21 RGPD, Vostè té dret, si així ho sol·licita, a oposar-se a què utilitzem les seves dades personals. En aquests casos, estarem obligats a deixar d’utilitzar les seves dades personals, si exercita aquest dret. Aquest és el cas, per exemple, quan s’utilitzen dades personals amb finalitat de màrqueting o mercatècnia directa, en aquest cas tindrà dret a sol·licitar que es deixin d’utilitzar les seves dades amb aquesta finalitat. Aquest dret es troba regulat en l’article 21 RGPD.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Vostè tindrà dret, si així ho sol·licita, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre Vostè o li afecti significativament de manera similar. Aquest dret es troba regulat a l’article 22 RGPD, i opera amb els límits previstos en l’esmentat precepte.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets abans esmentats, així com revocar els consentiments prestats enviant un correu electrònic a l’adreça següent: lopd@manubens.com, o remetent un correu ordinari a l’adreça postal del Responsable del Tractament següent, és a dir, segons correspongui:

Avinguda Diagonal núm. 682, 3ª planta, Barcelona (08034), per MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.;

Calle Rafael Salgado 3, 1º Dcha., Madrid (28036), per MANUBENS MADRID ABOGADOS, S.L.P.;

o

Calle Marqués de Larios, 5 – 3º, Oficina 11-12, Málaga (29015), per MANUBENS MÁLAGA ABOGADOS, S.L.P.

Le seves dades personals seran tractades en qualsevol moment amb nivell de protecció d’acord amb l’exigit per les normes vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que garanteixi la seguretat i la confidencialitat de les mateixes.

Per últim, l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas de què ho consideri oportú.