5 passos per donar-se d’alta com a autònom

Ha pensat a muntar un negoci pel seu compte? Si té una bona idea i es vol donar d’alta com a autònom per engegar-la, li expliquem com resoldre els primers tràmits. Li avancem que el primer és anar a l’Agència Tributària. També haurà de passar per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per la mútua que hagi triat per cobrir les contingències comunes i professionals.

La ‘paperassa’ a l’hora de donar-se d’alta com a autònom pot ser molt més senzilla si es tenen clars els passos que cal donar i quines són les diferents administracions implicades.

Abans de començar, el futur autònom ha de saber que no existeix capital mínim legal per ser autònom, però que amb aquesta forma legal, es responsabilitza amb tots els seus béns dels futurs deutes que pugui contreure. Està subjecte a pagar l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Què haig de fer?

1. Primer de tot, ha d’anar a l’Agència Tributària per donar-se d’alta en el cens d’empresaris. La informació que li sol·licitaran s’utilitzarà també per gestionar els impostos als quals ha de fer front.

Per inscriure’s cal emplenar el model 037 de declaració censal simplificada. Pot ser utilitzat per les persones que tinguin assignat un número d’identificació fiscal, que no actuïn per mitjà de representant, que el seu domicili coincideixi amb el de gestió administrativa, que no siguin grans empreses i que no realitzin vendes a distància.

El model 036 de declaració censal és per a qualsevol obligat tributari que hagi de complir amb l’obligació tributària formal de presentar aquesta declaració. Tots dos documents es podran presentar de forma convencional o a la seu de l’Agència Tributària amb certificat electrònic.

2. La segona visita obligada és la Tresoreria General de la Seguretat Social. Allí ha d’obtenir el número d’afiliació a la Seguretat Social si no el té i donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms. A més, haurà d’inscriure l’empresa perquè li assignin a l’empresari un número per a la seva identificació i control de les seves obligacions, el codi de compte de cotització.

Per als tres tràmits necessita el DNI. A més, per donar-se d’alta presencialment haurà d’emplenar el model TA0521. També pot fer-ho a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si té certificat digital.

En el cas de la inscripció com a empresari, haurà d’emplenar el model TA.6 i presentar el document emès per Hisenda amb el número d’identificació fiscal en el qual consti l’activitat econòmica de l’empresa.

3. Al moment d’inscriure’s, haurà de fer constar l’entitat gestora o mútua per la qual opta per cobrir el risc per malaltia professional i accident de treball. Des de 2007, tots els autònoms tenen l’obligació de cobrir aquestes contingències, a més de la incapacitat temporal, amb una mútua. Serà una altra de les visites obligades. 

4. Una vegada inscrit, ha de comunicar l’obertura del centre de treball en la Conselleria de Treball de la seva comunitat autònoma.

5. Cal sol·licitar les llicències pertinents en funció del tipus d’activitat que desenvolupi. Les llicències varien d’una comunitat a una altra i d’un municipi a un altre. 

Font: Seguretat Social. Revista Activa

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 1.289