A partir del 7 de mar莽 les empreses de m茅s de 150 treballadors, i fins a 250, han de tenir un pla d’igualtat

D’acord amb la Llei org脿nica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col路locaci贸 i l’ocupaci贸, el pr貌xim 7 de mar莽 de 2020 finalitza el termini perqu猫 les empreses de m茅s de 150 i fins a 250 treballadors realitzin el pla d’igualtat. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracci贸 greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros.

Li recordem que al BOE del 7 de mar莽 de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en la col路locaci贸 i l’ocupaci贸, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l’exig猫ncia de redacci贸 dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta o m茅s treballadors. 

Plans d’igualtat en les empreses

Amb la finalitat d’establir un nou marc jur铆dic cap a la plena igualtat, es va modificar la Llei org脿nica 3/2007, de 22 de mar莽, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en relaci贸 als plans d’igualtat en les empreses. Entre altres novetats:

 • Es rebaixa, de m茅s de 250 a 50 o m茅s, el llindar de treballadors de les empreses que obligat貌riament hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.
 • En relaci贸 amb els plans d’igualtat, s’estableix l’obligatorietat d’un contingut m铆nim, previ diagn貌stic negociat, en el seu cas, amb la representaci贸 legal dels treballadors, i s’afegeix al llistat precedent una refer猫ncia global a “condicions de feina” que inclou expressament les auditories salarials, aix铆 com l’exercici coresponsable dels drets de conciliaci贸 i la infrarepresentaci贸 femenina.
 • Es crear脿 un registre de plans d’igualtat, amb l’obligaci贸 que les empreses inscriguin els seus plans en aquest registre.
 • Per a totes les mesures anteriors es va establir un per铆ode transitori a comptar des del 8 de mar莽 de 2019 en funci贸 del nombre de treballadors de les empreses:
  • Les empreses d’entre 50 i 100 empleats hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de tres anys.
  • Les empreses de m茅s de 100 treballadors i fins a 150 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de dos anys.
  • Les empreses de m茅s de 150 treballadors i fins a 250 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini d’un any.
 • Tant el registre dels plans d’igualtat com el diagn貌stic, els continguts, les mat猫ries, les auditories salarials, els sistemes de seguiment i l’avaluaci贸 dels plans es desenvoluparan reglament脿riament.

Pla d’igualtat per a les empreses de m茅s de 150 treballadors i fins a 250

Per tant, atesa  la Llei org脿nica 3/2007, de 22 de mar莽, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019, d’1 de mar莽, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col路locaci贸 i l’ocupaci贸, ser脿 obligat貌ria l’elaboraci贸 i aplicaci贸 d’un pla d’igualtat per a empreses de m茅s de 150 treballadors i fins a 250, el 7 de mar莽 de 2020.

Atenci贸. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracci贸 greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. D’altra banda, quan l’obligaci贸 de realitzar el pla d’igualtat sigui per exig猫ncia de l’autoritat laboral (Inspecci贸 de Treball) la normativa la considera una falta molt greu i, en aquest cas, la sanci贸 pot ser de 6.251 a 187.515 euros. A m茅s de sancions access貌ries com les seg眉ents:

a) p猫rdua autom脿tica de les ajudes, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicaci贸 dels programes d’ocupaci贸, amb efectes des de la data en qu猫 es va cometre la infracci贸, i

b) exclusi贸 autom脿tica de l’acc茅s a aquests beneficis durant sis mesos.

A m茅s, en virtut de la Llei de contractes del sector p煤blic, les empreses que no tinguin un pla d’igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l’administraci贸 p煤blica.

Segons es recull en la normativa, les empreses hauran d’incloure el seg眉ent contingut:

 • Proc茅s de selecci贸 i contractaci贸.
 • Classificaci贸 professional.
 • Formaci贸.
 • Promoci贸 professional.
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
 • Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 • Infrarepresentaci贸 femenina.
 • Retribucions.
 • Prevenci贸 de l’assetjament sexual i per ra贸 de sexe

A m茅s, s’ha creat un registre de plans d’igualtat de les empreses, per la qual cosa estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat en aquest registre.

Inspecci贸 de Treball i control a les empreses

La Inspecci贸 de Treball en el marc del pla de treball 2020, incorpora el control de l’adaptaci贸 de les empreses a aquesta norma com a l铆nia d’objecte en les inspeccions de treball.

La Instrucci贸 3/2011, sobre actuacions de la Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social per a la vigil脿ncia en les empreses de la igualtat efectiva entre dones i homes, estableix actuacions sobre empreses amb indicis d’irregularitats, o amb obligacions normatives d’adoptar mesures o plans d’igualtat. La Inspecci贸 de Treball, controlar脿 les pol铆tiques d’igualtat d’un nombre molt m茅s elevat d’empreses, per al que s’idearan programes d’inspeccions centrades en:

 • Plans d’igualtat i altres obligacions de la Llei d’igualtat.
 • Discriminaci贸 en la relaci贸 laboral.
 • Discriminaci贸 salarial.
 • Prevenci贸 de riscos laborals amb un enfocament de g猫nere.
 • Detecci贸 d’irregularitats de contractaci贸 en els sectors de m茅s ocupaci贸 femenina.
 • Assetjament sexual i per ra贸 de sexe.
 • Discriminaci贸 en la negociaci贸 col路lectiva.
 • Discriminaci贸 en l’acc茅s a l’ocupaci贸.
 • Drets sobre conciliaci贸 de la vida familiar i laboral.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 195