A partir del 7 de març les empreses de més de 150 treballadors, i fins a 250, han de tenir un pla d’igualtat

D’acord amb la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col·locació i l’ocupació, el pròxim 7 de març de 2020 finalitza el termini perquè les empreses de més de 150 i fins a 250 treballadors realitzin el pla d’igualtat. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros.

Li recordem que al BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en la col·locació i l’ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors. 

Plans d’igualtat en les empreses

Amb la finalitat d’establir un nou marc jurídic cap a la plena igualtat, es va modificar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en relació als plans d’igualtat en les empreses. Entre altres novetats:

 • Es rebaixa, de més de 250 a 50 o més, el llindar de treballadors de les empreses que obligatòriament hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.
 • En relació amb els plans d’igualtat, s’estableix l’obligatorietat d’un contingut mínim, previ diagnòstic negociat, en el seu cas, amb la representació legal dels treballadors, i s’afegeix al llistat precedent una referència global a “condicions de feina” que inclou expressament les auditories salarials, així com l’exercici coresponsable dels drets de conciliació i la infrarepresentació femenina.
 • Es crearà un registre de plans d’igualtat, amb l’obligació que les empreses inscriguin els seus plans en aquest registre.
 • Per a totes les mesures anteriors es va establir un període transitori a comptar des del 8 de març de 2019 en funció del nombre de treballadors de les empreses:
  • Les empreses d’entre 50 i 100 empleats hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de tres anys.
  • Les empreses de més de 100 treballadors i fins a 150 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de dos anys.
  • Les empreses de més de 150 treballadors i fins a 250 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini d’un any.
 • Tant el registre dels plans d’igualtat com el diagnòstic, els continguts, les matèries, les auditories salarials, els sistemes de seguiment i l’avaluació dels plans es desenvoluparan reglamentàriament.

Pla d’igualtat per a les empreses de més de 150 treballadors i fins a 250

Per tant, atesa  la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col·locació i l’ocupació, serà obligatòria l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat per a empreses de més de 150 treballadors i fins a 250, el 7 de març de 2020.

Atenció. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. D’altra banda, quan l’obligació de realitzar el pla d’igualtat sigui per exigència de l’autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa la considera una falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 6.251 a 187.515 euros. A més de sancions accessòries com les següents:

a) pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, i

b) exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de contractes del sector públic, les empreses que no tinguin un pla d’igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l’administració pública.

Segons es recull en la normativa, les empreses hauran d’incloure el següent contingut:

 • Procés de selecció i contractació.
 • Classificació professional.
 • Formació.
 • Promoció professional.
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
 • Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 • Infrarepresentació femenina.
 • Retribucions.
 • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

A més, s’ha creat un registre de plans d’igualtat de les empreses, per la qual cosa estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat en aquest registre.

Inspecció de Treball i control a les empreses

La Inspecció de Treball en el marc del pla de treball 2020, incorpora el control de l’adaptació de les empreses a aquesta norma com a línia d’objecte en les inspeccions de treball.

La Instrucció 3/2011, sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la vigilància en les empreses de la igualtat efectiva entre dones i homes, estableix actuacions sobre empreses amb indicis d’irregularitats, o amb obligacions normatives d’adoptar mesures o plans d’igualtat. La Inspecció de Treball, controlarà les polítiques d’igualtat d’un nombre molt més elevat d’empreses, per al que s’idearan programes d’inspeccions centrades en:

 • Plans d’igualtat i altres obligacions de la Llei d’igualtat.
 • Discriminació en la relació laboral.
 • Discriminació salarial.
 • Prevenció de riscos laborals amb un enfocament de gènere.
 • Detecció d’irregularitats de contractació en els sectors de més ocupació femenina.
 • Assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Discriminació en la negociació col·lectiva.
 • Discriminació en l’accés a l’ocupació.
 • Drets sobre conciliació de la vida familiar i laboral.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 195