Aprobadas medidas en materia tributaria y catastral

S’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, en el qual es recullen mesures fiscals com la nova pr貌rroga de la vig猫ncia de l’impost sobre el patrimoni i dels l铆mits quantitatius d’aplicaci贸 de la tributaci贸 per m貌duls IRPF/IVA. A m茅s, s’inclou la relaci贸 d’activitats priorit脿ries de mecenatge i s’aproven els coeficients d’actualitzaci贸 dels valors cadastrals d’immobles urbans.

En el BOE del dia 28 de desembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019 (d’ara endavant, RDL), que va entrar en vigor amb car脿cter general el dia 29-12-2019, pel qual s’adopten determinades mesures en mat猫ria tribut脿ria, cadastral i de Seguretat Social.

Per la falta d’aprovaci贸 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2020, per les limitacions en el normal acompliment de l’activitat legislativa derivada del fet que des de finals d’abril d’aquest any el Govern es trobi en funcions, han impedit la tramitaci贸 de diverses normes per la via parlament脿ria ordin脿ria.

La prolongaci贸 d’aquesta situaci贸 fa ineludible l’aprovaci贸 de determinades mesures, b脿sicament per prorrogar-ne algunes que la seva vig猫ncia finalitzaria, d’altra forma, amb l’inici del nou any.

A continuaci贸 recollim les principals mesures d’铆ndole tribut脿ria i cadastral que es recullen en el RDL esmentat, com la nova pr貌rroga de la vig猫ncia de l’impost sobre el patrimoni i dels l铆mits quantitatius d’aplicaci贸 de la tributaci贸 per m貌duls IRPF/IVA. A m茅s, s’inclou la relaci贸 d’activitats priorit脿ries de mecenatge i s’aproven els coeficients d’actualitzaci贸 dels valors cadastrals d’immobles urbans.

1. IRPF/IVA. Tributaci贸 per m貌duls

S’estableixen els l铆mits per a l’aplicaci贸 en 2020 del m猫tode d’estimaci贸 objectiva de l’IRPF i dels r猫gims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, aix铆 com terminis de ren煤ncies i revocacions a aquests. 

1.1 L铆mits per a l’aplicaci贸 del m猫tode d’estimaci贸 objectiva de l’IRPF en l’exercici 2020

Es prorroguen per a 2020 els l铆mits establerts per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, per als exercicis 2016 i 2017 i prorrogats per a l’exercici 2018 pel Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre i per a l’exercici 2019 pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre.

En els exercicis esmentats, la magnitud que determinava l’exclusi贸 del m猫tode d’estimaci贸 objectiva, relativa als rendiments 铆ntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econ貌miques, excepte les agr铆coles, ramaderes i forestals, i el l铆mit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligaci贸 d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actu茂 com a tal en aplicaci贸 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturaci贸, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros.

Aix铆 mateix, i amb el mateix 脿mbit temporal d’aplicaci贸, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, va quedar establerta en 250.000 per a 2016, 2017, 2018 i 2019.

1.2 L铆mits per a l’aplicaci贸 del r猫gim simplificat i del r猫gim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2020

D’acord amb el r猫gim transitori referent als l铆mits per a l’aplicaci贸 del m猫tode d’estimaci贸 objectiva en l’IRPF en els exercicis 2016 a 2020 que acabem de referenciar, es disposa, igualment, una pr貌rroga  per a 2020 del r猫gim transitori establert per als exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 relatiu als l铆mits que determinen l’exclusi贸 del r猫gim simplificat i del r猫gim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, on es va elevar la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.

1.3 Terminis de ren煤ncies i revocacions al m猫tode d’estimaci贸 objectiva de l’IRPF i als r猫gims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA per a l’any 2020

Es regula el termini de ren煤ncies i revocacions que han de fer efecte per a l’any 2020, i s’estableix que ser脿 fins al 29 de gener de 2020.

2. Pr貌rroga de l’impost sobre el patrimoni per a l’exercici 2020

Es mant茅 per a l’exercici 2020 la vig猫ncia d’aquest, i per tant, s’eliminant per a aquest any la reimplantaci贸 de la bonificaci贸 del 100% sobre la quota 铆ntegra de l’impost que s’havia previst en el Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni. 

3. Relaci贸 d’activitats priorit脿ries de mecenatge per a l’any 2020

S’estableix que durant l’any 2020 es consideraran activitats priorit脿ries de mecenatge les enumerades en la disposici贸 addicional setantena primera de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 -Llei 6/2018-, i en relaci贸 a aquestes activitats s’eleven en cinc punts percentuals els percentatges i l铆mits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de r猫gim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

4. Actualitzaci贸 dels valors cadastrals

4.1 Coeficients d’actualitzaci贸 de valors cadastrals de l’art. 32.2 del text ref贸s de la Llei del cadastre immobiliari

Es recullen per a 2020 diferents coeficients en funci贸 de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un procediment de valoraci贸 col路lectiva, que seran aplicats a aquells municipis que han acreditat el compliment dels requisits legalment establerts (que hagin transcorregut almenys 5 anys des de l’entrada en vigor de l’煤ltim procediment de valoraci贸 col路lectiva, que existeixin difer猫ncies substancials i homog猫nies dins del municipi entre els valors del mercat i els valors cadastrals vigents, i que la sol路licitud municipal es formuli dins del termini establert) i que estan inclosos en l’Ordre HAC/1257/2019, de 17 de desembre (BOE de 28 de desembre de 2019), que preveu l’aplicaci贸 de coeficients d’actualitzaci贸 de valors cadastrals a 1.092 municipis.

Els coeficients d’actualitzaci贸 queden fixats per a 2020 conformement al seg眉ent quadre:

Any d’entrada en vigor pon猫ncia de valorsCoeficient d’actualitzaci贸
1984, 1985, 1986, 1987 i 1988.1,05
1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003.1,03
2011, 2012 i 2013.0,97

5. Regulaci贸 de la prestaci贸 patrimonial de car脿cter p煤blic no tribut脿ria per la prestaci贸 del servei de generaci贸 i emissi贸 d’identificadors 煤nics per als productes del tabac

Complint amb la normativa comunit脿ria (Directiva 2014/40/UE del Parlament i del Consell, de 3 d’abril de 2014, relativa a l’aproximaci贸 de les disposicions legals, reglament脿ries i administratives dels Estats membres en mat猫ria de fabricaci贸, presentaci贸 i venda dels productes del tabac i els productes relacionats i per la qual es deroga la Directiva 2001/37/CE i Reglament d’Execuci贸 (UE) 2018/574, de la Comissi贸, de 15 de desembre de 2017, relatiu a les normes t猫cniques per a l’establiment i el funcionament d’un sistema de tra莽abilitat per als productes del tabac), en la disposici贸 addicional primera del reial decret llei, es regula la prestaci贸 patrimonial de car脿cter p煤blic no tribut脿ria per la prestaci贸 del servei de generaci贸 i emissi贸 d’identificadors 煤nics per als productes del tabac. Aquesta prestaci贸 s’exigir脿 respecte a totes aquelles generacions o emissions d’identificadors 煤nics que s’hagin efectuat a partir del 20 de maig de 2019 i el seu import ser脿 de 1,97 euros per cada mil identificadors 煤nics emesos o generats per l’entitat designada a Espanya com a Emissor d’Identificaci贸.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 263