Aprovades mesures en mat猫ria de Seguretat Social

S’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, en el qual es recullen mesures laborals que afecten al salari m铆nim interprofessional (SMI), la revaloraci贸 de pensions i prestacions, cotitzacions i regulaci贸 de la pensi贸 de jubilaci贸, als terminis de cancel路laci贸 de pr茅stecs atorgats per l’Estat a la Seguretat Social, i a les morat貌ries concedides per la Seguretat Social a institucions sanit脿ries.

En el BOE del dia 28 de desembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019 (d’ara endavant, RDL), que va entrar en vigor amb car脿cter general el dia 29-12-2019, pel qual s’adopten determinades mesures en mat猫ria tribut脿ria, cadastral i de Seguretat Social.

Per la falta d’aprovaci贸 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2020, per les limitacions en el normal acompliment de l’activitat legislativa derivada del fet que des de finals d’abril d’aquest any el Govern es trobi en funcions, han impedit la tramitaci贸 de diverses normes pel llit parlamentari ordinari.

La prolongaci贸 d’aquesta situaci贸 fa ineludible l’aprovaci贸 de determinades mesures, b脿sicament per prorrogar-ne algunes que la seva vig猫ncia finalitzaria, d’altra forma, amb l’inici del nou any.

A continuaci贸 recollim les principals mesures en l’脿mbit de la Seguretat Social, que afecten al salari m铆nim interprofessional (SMI), la revaloraci贸 de pensions i prestacions, cotitzacions i  regulaci贸 de la pensi贸 de jubilaci贸, als terminis de cancel路laci贸 de pr茅stecs atorgats per l’Estat a la Seguretat Social, i a les morat貌ries concedides per la Seguretat Social a institucions sanit脿ries.

1. Pr貌rroga del salari m铆nim interprofessional (SMI)

Fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa l’SMI per a l’any 2020 en el marc del di脿leg social, en els termes que s’hi estableixin, i d’acord amb el que es preveu en l’article 27 de l’Estatut dels Treballadors (ET), es prorroguen els efectes del Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari m铆nim interprofessional per a 2019. 

2. Revaloraci贸 de les pensions i altres prestacions p煤bliques

Es posposa la intenci贸 i el comprom铆s del Govern d’actualitzar les pensions un 0,9% fins al moment en qu猫 es trobi en ple 煤s de la seva capacitat propositiva i normativa, sense perjudici que els efectes de la revaloraci贸 es retrotreguin en tot cas a l’1 de gener de 2020. En conseq眉猫ncia, provisionalment, des de l’1 de gener de 2020 i en tant entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) per a aquest any o una altra norma amb rang legal que reguli aquesta mat猫ria:

  • Les pensions de la Seguretat Social, les de classes passives de l’Estat, les causades a l’empara de la legislaci贸 especial de guerra i altres prestacions p煤bliques estatals mantindran el mateix import que tinguessin reconegut a 31 de desembre de 2019, i es mantindran aix铆 mateix les quanties de pensions i prestacions, aix铆 com els l铆mits d’ingressos aplicables que figuren en el annex I del RDL 28/2018 i en els articles 2 i 3 del Reial decret llei 8/2019, de 8 de mar莽.
  • Se susp猫n l’aplicaci贸 del que s’estableix en els articles 58 de la LGSS i article 27 de la Llei classes passives de l’Estat, i l’article 35 i disposici贸 addicional cinquantena primera de la LPGE 2018.

3. Cotitzacions

Igualment que per a la revaloraci贸, tamb茅 provisionalment des de l’1 de gener de 2020, es prorroguen algunes mesures adoptades en aquesta mat猫ria en el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (RDL 28/2018), i es mant茅 l’aplicaci贸 de l’Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, de cotitzaci贸, en tant no s’oposi al que es disposa en el RDL. En concret:

  • Les quanties del topall m脿xim i de la base m脿xima de cotitzaci贸 en el sistema de Seguretat Social seran les establertes en l’article 3 del RDL 28/2018.
  • La cotitzaci贸 en el sistema especial d’empleats de la llar establerta en el r猫gim general es regir脿 per el article 4 del RDL 28/2018.
  • La cotitzaci贸 en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el r猫gim general es regir脿 pel que es disposa en l’article 5 del RDL 28/2018.
  • Les bases m铆nimes de cotitzaci贸 dels treballadors per compte propi o aut貌noms del RETA i dels aut貌noms del grup primer de cotitzaci贸 al qual es refereix l’article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecci贸 social dels treballadors del sector mar铆tim-pesquer, mantindran les quanties que hagin resultat d’aplicar el que s’estableix en l’apartat 1 de l’article 6 del RDL 28/2018.

La resta de bases de cotitzaci贸 es determinaran segons les regles establertes en els apartats 2 a 8 de l’article 6 del RDL 28/2018.

Pel que fa als tipus de cotitzaci贸 aplicables a aquests treballadors aut貌noms del RETA i del R猫gim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar (grup primer de cotitzaci贸 del sector mar铆tim-pesquer), seran els mateixos establerts en els articles 7 i 8 del RDL 28/2018, amb les previsions contemplades en la disposici贸 transit貌ria segona del mateix text legal.

  • Les bases i tipus de cotitzaci贸 en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, establert en el RETA, continuaran sent les establertes en l’article 9 del RDL 28/2018.
  • En el sistema especial per a manipulat i empaquetat del tom脿quet fresc amb destinaci贸 a l’exportaci贸, dins del r猫gim general de la Seguretat Social, continuar脿 aplicant-se a la cotitzaci贸 el que es disposa en la disposici贸 addicional quarta del RDL 28/2018.
  • Se susp猫n l’aplicaci贸 del sistema de reducci贸 de les cotitzacions per conting猫ncies professionals a les empreses que hagin disminu茂t de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de mar莽, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020.
  • Les quanties dels havers reguladors per al c脿lcul de les pensions de classes passives de l’Estat i de les pensions especials de guerra, seran les establertes en l’apartat III de l’Annex I del RDL 28/2018.

4. Pensi贸 de jubilaci贸

Es garanteix en 2020 el manteniment de la normativa pr猫via a la Llei 27/2011, per a determinats col路lectius que van veure extingida la seva relaci贸 laboral abans de 2013. A aquest efecte respon la nova redacci贸 de l’apartat 5 de la disposici贸 transit貌ria quarta de la LGSS:

芦5. Es continuar脿 aplicant la regulaci贸 de la pensi贸 de jubilaci贸, en les seves diferents modalitats, requisits d’acc茅s, condicions i regles de determinaci贸 de prestacions, vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, d’actualitzaci贸 adequaci贸 i modernitzaci贸 del sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilaci贸 que es causin abans de l’1 de gener de 2021, en els seg眉ents sup貌sits:

a) Les persones la relaci贸 laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en algun dels r猫gims del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relaci贸 laboral suspesa o extingida com a conseq眉猫ncia de decisions adoptades en expedients de regulaci贸 d’ocupaci贸, o per mitj脿 de convenis col路lectius de qualsevol 脿mbit, acords col路lectius d’empresa, aix铆 com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, sempre que l’extinci贸 o suspensi贸 de la relaci贸 laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de gener de 2021.

Ser脿 condici贸 indispensable que els indicats acords col路lectius d’empresa es trobin degudament registrats en l’Institut Nacional de la Seguretat Social o en l’Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que reglament脿riament es determini.

c) No obstant aix貌, les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors tamb茅 podran optar perqu猫 s’apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensi贸, la legislaci贸 que estigui vigent en la data del fet causant.禄

5. Ampliaci贸 del termini de cancel路laci贸 de pr茅stecs atorgats a la Seguretat Social

S’amplia en deu anys, a partir de 2019, el termini per a la cancel路laci贸 del pr茅stec atorgat a la Seguretat Social per l’Estat, a qu猫 es refereix l’article 12.Tres de la Llei 49/1998, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1999.

6. Pagament de deutes amb la Seguretat Social d’institucions sanit脿ries la titularitat de les quals ostentin les administracions p煤bliques o institucions sense 脿nim de lucre

Les institucions sanit脿ries la titularitat de les quals ostentin les administracions p煤bliques o institucions p煤bliques o privades sense 脿nim de lucre, acollides a la morat貌ria prevista en la disposici贸 addicional trentena de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1995, podran sol路licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’ampliaci贸 de la car猫ncia concedida a 25 anys, juntament amb l’ampliaci贸 de la morat貌ria concedida fins a un m脿xim de 10 anys amb amortitzacions anuals.

Quan les institucions sanit脿ries a qu猫 es refereix el par脿graf anterior siguin declarades en situaci贸 de concurs de creditors, a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest RDL (茅s a dir, a partir del 29-12-2019), la morat貌ria quedar脿 extingida des de la data d’aquesta declaraci贸.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 254