Avanç de mesures fiscals contingudes en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat 2019

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 16 de gener de 2019, s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2019, que incorpora diverses mesures fiscals de certa importància, si bé caldrà esperar a la fase d’esmenes i aprovació definitiva al Parlament. 

A continuació, els descrivim de manera resumida algunes de les principals mesures fiscals que hem de tenir en compte de cara a l’exercici 2019.

IRPF

Escala general de gravamen: es modifica l’escala general de l’impost, on s’observa una pujada de dos punts per a les rendes del treball superiors a 130.000 euros i de quatre punts a partir de 300.000 euros.  D’aquesta forma per a 2019 el tipus general mínim serà del 9,50% i el màxim del 26,50%, sense perjudici del tram autonòmic aprovat per cada comunitat autònoma.

Es modifica també en conseqüència l’escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i es regula la determinació del tipus de retenció sobre els rendiments del treball en el període impositiu de 2019. 

Base liquidable Fins a eurosQuota íntegra EurosResta base liquidable Fins a eurosTipus aplicable Percentatge
0,000,0012.450,009,50
12.450,001.182,757.750,0012,00
20.200,002.112,7515.000,0015,00
35.200,004.362,7524.800,0018,50
60.000,008.950,7570.000,0022,50
130.000,0024.700,75170.000,0024,50
300.000,0066.350,75En endavant26,50

Tipus de gravamen de l’estalvi: també es modifica l’escala referent als tipus de gravamen de l’estalvi, amb un increment de quatre punts del tipus de l’IRPF per a les rendes de l’estalvi superiors a 140.000 euros.

Base liquidable de l’estalvi Fins a eurosQuota íntegra EurosResta base liquidable de l’estalvi Fins a eurosTipus aplicable Percentatge
006.0009,5
6.000,0057044.00010,5
50.000,005.19090.00011,5
140.000,0015.540En endavant13,5

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol: es fa ús de la facultat que, conforme al disposat en la Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de novembre de 2011, relativa al règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d’estats membres diferents, conserven els estats membres per preveure que les despeses de gestió que es refereixen a la participació en l’entitat filial no siguin deduïbles del benefici imposable de la societat matriu, i es pot fixar a un tant alçat sense que, en aquest cas, la seva quantia pugui excedir del 5 per cent dels beneficis distribuïts per la societat filial. A aquest efecte, es modifica amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida el precepte que regula l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol, de manera que l’import que resultarà exempt serà el 95% del dividend o renda positiva obtinguda.

Tributació mínima: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i amb vigència indefinida, s’estableix una tributació mínima del 15% de la base imposable per a aquells contribuents de l’impost amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d’euros o que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas sigui quin sigui l’import de la seva xifra de negocis. El tipus de tributació mínima serà del 18% per a les entitats de crèdit i d’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs el tipus general dels quals és del 30%. Això suposa que, com a resultat de l’aplicació de les deduccions, no es podrà rebaixar la quota líquida per sota d’aquest import.

Tipus de gravamen reduït: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es preveu una baixada del tipus impositiu del 25% al 23% per a les empreses que facturen menys d’un milió d’euros.

Pagaments fraccionats: respecte al règim opcional establert en la LIS (l’import dels pagaments fraccionats es calcula sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 i 11 primers mesos de l’any natural, determinada segons les normes previstes en la Llei), es modifica  la forma del càlcul de la seva quantia en indicar-se que serà el resultat d’aplicar a la base el percentatge que resulti de multiplicar per dinou vintens (en l’actualitat cinc setens) el tipus de gravamen arrodonit per excés. Aquesta modificació serà amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019, i vigència indefinida, i respecte dels pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals no hagi començat abans de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos.

També s’introdueixen modificacions en la LIS, relativa a pagaments fraccionats per a contribuents amb un import net del volum de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu d’almenys 10.000.000 euros. S’eleva del 23% al 24% l’import mínim del pagament fraccionat i per a les entitats de crèdit  i les que es dediquin a l’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs el percentatge serà del 29% (en l’actualitat el 25%).

Nova deducció per al foment de la igualtat de gènere: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i amb vigència indefinida, es crea aquesta nova deducció a la qual podran acollir-se les entitats que incrementin el nombre de dones en el seu consell d’administració fins a complir amb el que s’estableix en l’article 75 i en la disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  Es podran deduir de la quota íntegra corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest increment el 10 per cent de les retribucions satisfetes a aquestes conselleres.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (IRNR)

Tributació mínima: per a les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent s’estableix, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i amb vigència indefinida i igual que en l’impost sobre societats una tributació mínima (la tributació mínima establerta en la LIS).

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica l’escala de gravamen de l’impost, per a elevar-ne el tipus de gravamen aplicable a l’últim tram, que queda establert en el 3,5% (abans el 2,5%).

Així, si la comunitat autònoma no hagués aprovat l’escala autonòmica, la base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de la següent escala:

Base liquidable Fins a eurosQuota EurosResta base liquidable Fins a eurosTipus aplicable Percentatge
0,00 167.129,45 334.252,88 668.499,75 1.336.999,51 2.673.999,01 5.347.998,03 10.695.996,060,00 334,26 835,63 2.506,86 8.523,36 25.904,35 71.362,33 183.670,29167.129,45 167.123,43 334.246,87 668.499,76 1.336.999,50 2.673.999,02 5.347.998,03 En endavant0,2 0,3 0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 3,5

IVA

Tipus impositius reduïts: els tampons, compreses i protectors íntims, passen a tributar al tipus impositiu del 4%; tots els serveis d’assistència veterinària passen a tributar al tipus impositiu del 10%. Els llibres, periòdics i revistes, sigui quin sigui el seu format (inclòs l’electrònic) passen a tributar al tipus impositiu reduït del 4%.

ITP i AJD

Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris: l’escala s’actualitza a l’1%.

IMPOSTOS ESPECIALS

Impost sobre hidrocarburs: s’incrementen els tipus impositius aplicables als carburants d’automoció utilitzats per al transport per carretera el consum dels quals està més estès i provoquen les emissions de gasos contaminants que incideixen sobre la qualitat de l’aire de les nostres ciutats més elevades. No obstant això, la tributació que recau sobre el gasoil d’ús professional i el gasoil bonificat no sofreix variació.

  • Epígraf 1.3 gasolis per a ús general: 345 euros per 1.000 litres de tipus general i 72 euros per 1.000 litres de tipus especial.
  • Epígraf 1.14 biodièsel per a ús com a carburant: 345 euros per 1.000 litres de tipus general i 72 euros per 1.000 litres de tipus especial. 

Impost sobre l’electricitat: s’introdueix una exempció per a l’electricitat consumida en les embarcacions per haver estat generada a bord.

TRIBUTS LOCALS

Impost sobre activitats econòmiques (IAE): amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, s’introdueixen modificacions en les tarifes de l’impost per modificar i crear grups i epígrafs amb la finalitat de classificar de forma específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas), que fins avui en dia no tenen classificació i amb la possibilitat de triar en les noves rúbriques entre els tres tipus de quotes: municipal, provincial o nacional.

TAXES

Pel que fa a les taxes, s’eleva, en un 1%, l’import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2018. No obstant això, es mantenen els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes.

Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior, excepte quan l’import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro.

No es modifica la quantia de la taxa de regularització cadastral i es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.

També es mantenen per a 2019 les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, de la nau, del passatge i de la mercaderia, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’estableixen els paràmetres per a la quantificació dels cànons ferroviaris i de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària, així com les quanties de les taxes per llicència d’empresa ferroviària, per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat, i per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei.

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

Interès de demora tributari i interès legal dels diners

Es fixa l’interès legal dels diners que queda establert per a la vigència de la llei en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2019 i les seves quanties són:

a) diari 18,29 euros

b) mensual 548,60 euros

c) anual 6.583,16 euros

d) en els supòsits en què la referència l’SMI ha estat substituïda per la referència l’IPREM serà de 7.680,36 euros quan les normes es refereixin l’SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.583,16 euros.

Activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals

S’enumeren les activitats que es consideraran com a prioritàries de mecenatge durant l’exercici 2019 (per exemple, les dutes a terme per l’Instituto Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques, els programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere, etc.) i es regulen els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen d’excepcional interès públic:

  • Beneficis fiscals aplicables al «Torneig Davis Cup Madrid».
  • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Espanya país convidat d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt de 2021».
  • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «Pla de foment de l’òpera al carrer del Teatro Real».
  • Beneficis fiscals aplicables al «Centenari de l’Orquestra Pau Casals».
  • Beneficis fiscals aplicables a la «Commemoració del 450è aniversari de la Rebel·lió dels Moriscos».

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 687