Campanya d’informe de vida laboral d’empreses

La Tresoreria General de la Seguretat Social, igual que l’any passat, es dirigir脿 en els pr貌xims dies a les empreses que en el 2018 han realitzat les seves liquidacions de quotes a trav茅s del Sistema de Liquidaci贸 Directa, per a oferir-los informaci贸 rellevant respecte de la seva situaci贸 laboral i de cotitzaci贸.

Les empreses tamb茅 compten amb un informe de vida laboral. Es tracta d’un document que cont茅 la informaci贸 m茅s rellevant sobre la cotitzaci贸 a la Seguretat Social de les empreses en l’煤ltim any. La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) va comen莽ar a remetre aquest informe l’any passat a les empreses que realitzen les seves liquidacions a trav茅s del Sistema de Liquidaci贸 Directa amb la informaci贸 relativa a l’exercici 2017 i ara es fa arribar la del 2018.

La Vida Laboral d’Empresa cont茅 informaci贸 sobre les liquidacions de quotes presentades davant la Tresoreria General durant l’any 2018, indicant les quotes que n’ha calculat i les que han estat abonades per l’empresa com a subjecte responsable de l’ingr茅s. Respecte d’aquesta informaci贸 tamb茅 se li indiquen, en funci贸 de les declaracions efectuades al llarg de l’any, les bases de cotitzaci贸 dels treballadors, les deduccions en la cotitzaci贸 i els imports dels diferents conceptes retributius declarats per a cada treballador. Tamb茅 s’ofereix l’evoluci贸 mensual de les cotitzacions realitzades al llarg de l’any 2018, aix铆 com un gr脿fic sobre els treballadors en alta en cada per铆ode mensual. 脡s rellevant tamb茅 la informaci贸 de la situaci贸 de l’empresa a la data d’extracci贸 que s’indica en l’informe, en relaci贸 amb l’ingr茅s de les quotes, incloent, si es don茅s el cas, l’import del deute que mant茅 amb la Seguretat Social.

A fi de fer m茅s accessible i immediata l’obtenci贸 d’aquest informe, en aquesta ocasi贸 no es remet per via postal al domicili de l’empresa, sin贸 que es posar脿 a la disposici贸 de l’empresari a trav茅s de l’apartat de Notificacions Telem脿tiques de la Seu Electr貌nica de la Seguretat Social, en la nova opci贸 de “Comunicacions telem脿tiques”. Aquesta posada a disposici贸 es comunicar脿 mitjan莽ant un av铆s dirigit al correu electr貌nic de l’empresa que consta en aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social. Si b茅 els autoritzats RED no s贸n destinataris d’aquesta comunicaci贸 i, per tant, no podran descarregar l’informe, el seu coneixement d’aquestes mat猫ries, derivat de la realitzaci贸 de les gestions en el Sistema RED en representaci贸 de les empreses, els permetr脿 atendre les possibles consultes que els puguin dirigir.

Objectiu de l’informe

L’objectiu de la TGSS amb aquest informe 茅s facilitar a les empreses la informaci贸 m茅s rellevant sobre la seva cotitzaci贸 a la Seguretat Social, gr脿cies al Sistema de Liquidaci贸 Directa que, en l’actualitat, utilitzen gaireb茅 la totalitat de les empreses.

Aquest sistema, a m茅s de suposar un avan莽 en la simplificaci贸 de l’obligaci贸 de cotitzar, permet proporcionar m茅s informaci贸 sobre les cotitzacions, incidint en el detall dels imports i c脿lculs realitzats per a cada treballador, la qual cosa suposa una millora en la transpar猫ncia del sistema.

A qui va dirigit

A empreses amb treballadors en alta en l’煤ltim exercici, sempre que hagin presentat les seves liquidacions de quotes durant tot l’any mitjan莽ant el Sistema de Liquidaci贸 Directa.

Quina informaci贸 cont茅

La informaci贸 s’estructura en els seg眉ents apartats:

 • Dades identificatives:

Inclou informaci贸 sobre la ra贸 social o el n煤mero d’identificaci贸 fiscal associat al codi de compte de cotitzaci贸 principal que identifica a l’empresa davant la Seguretat Social, en la data que s’indica en l’informe. Aix铆 mateix mostra el domicili social de l’empresa, correu electr貌nic i el n煤mero de codi o codis de compte de cotitzaci贸 secundaris associats al codi de compte de cotitzaci贸 principal, sense incloure els del sistema especial per a empleats de llar.

 • Dades sobre cotitzaci贸:
 1. Liquidacions presentades. Es proporciona la informaci贸 relacionada amb el n煤mero de liquidacions presentades per l’empresa, distingint liquidacions ordin脿ries i liquidacions complement脿ries presentades dins del termini reglamentari d’ingr茅s.
 2. Quotes calculades per la TGSS. Detalla la informaci贸 referida a les quotes calculades per la Tresoreria d’acord amb la informaci贸 remesa per l’empresa i la que consta en aquesta entitat, distingint l’import corresponent a l’aportaci贸 de l’empresari i a la del treballador.
 3. Bases de cotitzaci贸. Cont茅 l’import de les bases de cotitzaci贸 per conting猫ncies comunes, conting猫ncies professionals i per hores extraordin脿ries.
 4. Deduccions i compensacions. Informa sobre les deduccions (reduccions i bonificacions aplicades en les cotitzacions a la Seguretat Social), compensacions aplicades per situacions d’incapacitat temporal en r猫gim de pagament delegat i bonificacions per la formaci贸 professional per a l’ocupaci贸 dels treballadors (formaci贸 cont铆nua).
 5. Conceptes retributius abonats. Ofereix informaci贸 sobre aquests conceptes comunicats per l’empresa fins a la data de generaci贸 de l’informe. Es diferencia l’import d’aquells que es troben inclosos en el c脿lcul de la base de cotitzaci贸 dels que n’estan exclosos.
 6. Quotes ingressades. En aquest apartat es mostren els imports ingressats per l’empresa en relaci贸 amb les liquidacions presentades l’any, sempre que l’ingr茅s s’hagi realitzat en termini i per la totalitat de la liquidaci贸, diferenciant la quantia corresponent a l’aportaci贸 a c脿rrec de l’empresa i a c脿rrec del treballador.
 7. Situaci贸 sobre l’ingr茅s de quotes de la Seguretat Social. S’informa sobre la situaci贸 de l’empresa en relaci贸 amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social a l’煤ltim dia del mes anterior a la data indicada en aquest apartat. En cas d’haver-hi un deute es detalla l’import total.
 8. Ajornament de quotes. Si l’empresa mant茅 deute ajornat a l’煤ltim dia de l’exercici, s’informa de l’import pendent d’amortitzaci贸 al final de l’exercici.
 • Altres dades del CCC principal:

Aquest apartat ofereix informaci贸 addicional de l’empresa referida al codi de compte de cotitzaci贸 principal i actualitzada a la data de generaci贸 de l’informe. S’identifica l’autoritzat RED que gestiona el codi de compte de cotitzaci贸 principal, els convenis col路lectius aplicables, aix铆 com la m煤tua o m煤tues col路laboradores amb les quals mant茅 formalitzada la cobertura de les conting猫ncies professionals i l’opci贸 sobre la prestaci贸 econ貌mica per incapacitat temporal per conting猫ncies comunes. Si resulten d’aplicaci贸 diversos convenis col路lectius a l’empresa, per a m茅s senzillesa en el maneig de la informaci贸 proporcionada, es limita a un m脿xim de 10 convenis.

 • Informaci贸 gr脿fica sobre:
 1. Evoluci贸 de la seva cotitzaci贸 a la Seguretat Social: ofereix l’evoluci贸 temporal de l’any de les quotes calculades per la TGSS a partir de les liquidacions ordin脿ries i complement脿ries presentades per l’empresa en termini reglamentari d’ingr茅s. Es diferencia l’aportaci贸 a c脿rrec de l’empresa i a c脿rrec dels treballadors.
 2. Evoluci贸 nombre de treballadors al final de cada mes en alta: mostra l’evoluci贸 del nombre de treballadors que es trobaven en situaci贸 d’alta en l’empresa a la finalitzaci贸 de cadascun dels mesos de l’any.
 3. Nombre de treballadors per cada modalitat del contracte de treball: representa el nombre de treballadors que consten en situaci贸 d’alta en l’empresa en l’exercici, distribu茂ts en funci贸 de la seva modalitat contractual.
 4. Volum de treball segons modalitat del contracte de treball: relaciona la modalitat contractual i el volum de treball que correspon a cada tipus de contracte.
 5. Evoluci贸 de jornades reals: mostra l’evoluci贸 temporal del nombre de jornades reals, efectivament treballades, declarades per l’empresa durant l’any pels treballadors amb modalitat de cotitzaci贸 per bases di脿ries en el sistema especial de treballadors per compte d’altri agraris (r猫gim 0163).

Acc茅s a l’informe

Les empreses poden consultar o descarregar aquest informe en la Seu Electr貌nica de la Seguretat Social, dins de l’apartat “Notificacions telem脿tiques”, a trav茅s de l’opci贸 “Comunicacions telem脿tiques”.

Comunicacions telem脿tiques

Per poder rebre aquestes i altres comunicacions rellevants 茅s important que l’empresa comuniqui les seves dades de contacte: tel猫fon m貌bil i correu electr貌nic a trav茅s del servei de la Seu Electr貌nica de la Seguretat Social situat en l’apartat Empreses/Afiliaci贸 i Inscripci贸/Comunicaci贸 de tel猫fon i correu electr貌nic de l’empresari.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 426