Campanya d’informe de vida laboral d’empreses

La Tresoreria General de la Seguretat Social, igual que l’any passat, es dirigir√† en els pr√≤xims dies a les empreses que en el 2018 han realitzat les seves liquidacions de quotes a trav√©s del Sistema de Liquidaci√≥ Directa, per a oferir-los informaci√≥ rellevant respecte de la seva situaci√≥ laboral i de cotitzaci√≥.

Les empreses tamb√© compten amb un informe de vida laboral. Es tracta d’un document que cont√© la informaci√≥ m√©s rellevant sobre la cotitzaci√≥ a la Seguretat Social de les empreses en l’√ļltim any. La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) va comen√ßar a remetre aquest informe l’any passat a les empreses que realitzen les seves liquidacions a trav√©s del Sistema de Liquidaci√≥ Directa amb la informaci√≥ relativa a l’exercici 2017 i ara es fa arribar la del 2018.

La Vida Laboral d’Empresa cont√© informaci√≥ sobre les liquidacions de quotes presentades davant la Tresoreria General durant l’any 2018, indicant les quotes que n’ha calculat i les que han estat abonades per l’empresa com a subjecte responsable de l’ingr√©s. Respecte d’aquesta informaci√≥ tamb√© se li indiquen, en funci√≥ de les declaracions efectuades al llarg de l’any, les bases de cotitzaci√≥ dels treballadors, les deduccions en la cotitzaci√≥ i els imports dels diferents conceptes retributius declarats per a cada treballador. Tamb√© s’ofereix l’evoluci√≥ mensual de les cotitzacions realitzades al llarg de l’any 2018, aix√≠ com un gr√†fic sobre els treballadors en alta en cada per√≠ode mensual. √Čs rellevant tamb√© la informaci√≥ de la situaci√≥ de l’empresa a la data d’extracci√≥ que s’indica en l’informe, en relaci√≥ amb l’ingr√©s de les quotes, incloent, si es don√©s el cas, l’import del deute que mant√© amb la Seguretat Social.

A fi de fer m√©s accessible i immediata l’obtenci√≥ d’aquest informe, en aquesta ocasi√≥ no es remet per via postal al domicili de l’empresa, sin√≥ que es posar√† a la disposici√≥ de l’empresari a trav√©s de l’apartat de Notificacions Telem√†tiques de la Seu Electr√≤nica de la Seguretat Social, en la nova opci√≥ de “Comunicacions telem√†tiques”. Aquesta posada a disposici√≥ es comunicar√† mitjan√ßant un av√≠s dirigit al correu electr√≤nic de l’empresa que consta en aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social. Si b√© els autoritzats RED no s√≥n destinataris d’aquesta comunicaci√≥ i, per tant, no podran descarregar l’informe, el seu coneixement d’aquestes mat√®ries, derivat de la realitzaci√≥ de les gestions en el Sistema RED en representaci√≥ de les empreses, els permetr√† atendre les possibles consultes que els puguin dirigir.

Objectiu de l’informe

L’objectiu de la TGSS amb aquest informe √©s facilitar a les empreses la informaci√≥ m√©s rellevant sobre la seva cotitzaci√≥ a la Seguretat Social, gr√†cies al Sistema de Liquidaci√≥ Directa que, en l’actualitat, utilitzen gaireb√© la totalitat de les empreses.

Aquest sistema, a m√©s de suposar un avan√ß en la simplificaci√≥ de l’obligaci√≥ de cotitzar, permet proporcionar m√©s informaci√≥ sobre les cotitzacions, incidint en el detall dels imports i c√†lculs realitzats per a cada treballador, la qual cosa suposa una millora en la transpar√®ncia del sistema.

A qui va dirigit

A empreses amb treballadors en alta en l’√ļltim exercici, sempre que hagin presentat les seves liquidacions de quotes durant tot l’any mitjan√ßant el Sistema de Liquidaci√≥ Directa.

Quina informació conté

La informaci√≥ s’estructura en els seg√ľents apartats:

 • Dades identificatives:

Inclou informaci√≥ sobre la ra√≥ social o el n√ļmero d’identificaci√≥ fiscal associat al codi de compte de cotitzaci√≥ principal que identifica a l’empresa davant la Seguretat Social, en la data que s’indica en l’informe. Aix√≠ mateix mostra el domicili social de l’empresa, correu electr√≤nic i el n√ļmero de codi o codis de compte de cotitzaci√≥ secundaris associats al codi de compte de cotitzaci√≥ principal, sense incloure els del sistema especial per a empleats de llar.

 • Dades sobre cotitzaci√≥:
 1. Liquidacions presentades. Es proporciona la informaci√≥ relacionada amb el n√ļmero de liquidacions presentades per l’empresa, distingint liquidacions ordin√†ries i liquidacions complement√†ries presentades dins del termini reglamentari d’ingr√©s.
 2. Quotes calculades per la TGSS. Detalla la informaci√≥ referida a les quotes calculades per la Tresoreria d’acord amb la informaci√≥ remesa per l’empresa i la que consta en aquesta entitat, distingint l’import corresponent a l’aportaci√≥ de l’empresari i a la del treballador.
 3. Bases de cotitzaci√≥. Cont√© l’import de les bases de cotitzaci√≥ per conting√®ncies comunes, conting√®ncies professionals i per hores extraordin√†ries.
 4. Deduccions i compensacions. Informa sobre les deduccions (reduccions i bonificacions aplicades en les cotitzacions a la Seguretat Social), compensacions aplicades per situacions d’incapacitat temporal en r√®gim de pagament delegat i bonificacions per la formaci√≥ professional per a l’ocupaci√≥ dels treballadors (formaci√≥ cont√≠nua).
 5. Conceptes retributius abonats. Ofereix informaci√≥ sobre aquests conceptes comunicats per l’empresa fins a la data de generaci√≥ de l’informe. Es diferencia l’import d’aquells que es troben inclosos en el c√†lcul de la base de cotitzaci√≥ dels que n’estan exclosos.
 6. Quotes ingressades. En aquest apartat es mostren els imports ingressats per l’empresa en relaci√≥ amb les liquidacions presentades l’any, sempre que l’ingr√©s s’hagi realitzat en termini i per la totalitat de la liquidaci√≥, diferenciant la quantia corresponent a l’aportaci√≥ a c√†rrec de l’empresa i a c√†rrec del treballador.
 7. Situaci√≥ sobre l’ingr√©s de quotes de la Seguretat Social. S’informa sobre la situaci√≥ de l’empresa en relaci√≥ amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social a l’√ļltim dia del mes anterior a la data indicada en aquest apartat. En cas d’haver-hi un deute es detalla l’import total.
 8. Ajornament de quotes. Si l’empresa mant√© deute ajornat a l’√ļltim dia de l’exercici, s’informa de l’import pendent d’amortitzaci√≥ al final de l’exercici.
 • Altres dades del CCC principal:

Aquest apartat ofereix informaci√≥ addicional de l’empresa referida al codi de compte de cotitzaci√≥ principal i actualitzada a la data de generaci√≥ de l’informe. S’identifica l’autoritzat RED que gestiona el codi de compte de cotitzaci√≥ principal, els convenis col¬∑lectius aplicables, aix√≠ com la m√ļtua o m√ļtues col¬∑laboradores amb les quals mant√© formalitzada la cobertura de les conting√®ncies professionals i l’opci√≥ sobre la prestaci√≥ econ√≤mica per incapacitat temporal per conting√®ncies comunes. Si resulten d’aplicaci√≥ diversos convenis col¬∑lectius a l’empresa, per a m√©s senzillesa en el maneig de la informaci√≥ proporcionada, es limita a un m√†xim de 10 convenis.

 • Informaci√≥ gr√†fica sobre:
 1. Evoluci√≥ de la seva cotitzaci√≥ a la Seguretat Social: ofereix l’evoluci√≥ temporal de l’any de les quotes calculades per la TGSS a partir de les liquidacions ordin√†ries i complement√†ries presentades per l’empresa en termini reglamentari d’ingr√©s. Es diferencia l’aportaci√≥ a c√†rrec de l’empresa i a c√†rrec dels treballadors.
 2. Evoluci√≥ nombre de treballadors al final de cada mes en alta: mostra l’evoluci√≥ del nombre de treballadors que es trobaven en situaci√≥ d’alta en l’empresa a la finalitzaci√≥ de cadascun dels mesos de l’any.
 3. Nombre de treballadors per cada modalitat del contracte de treball: representa el nombre de treballadors que consten en situaci√≥ d’alta en l’empresa en l’exercici, distribu√Įts en funci√≥ de la seva modalitat contractual.
 4. Volum de treball segons modalitat del contracte de treball: relaciona la modalitat contractual i el volum de treball que correspon a cada tipus de contracte.
 5. Evoluci√≥ de jornades reals: mostra l’evoluci√≥ temporal del nombre de jornades reals, efectivament treballades, declarades per l’empresa durant l’any pels treballadors amb modalitat de cotitzaci√≥ per bases di√†ries en el sistema especial de treballadors per compte d’altri agraris (r√®gim 0163).

Acc√©s a l’informe

Les empreses poden consultar o descarregar aquest informe en la Seu Electr√≤nica de la Seguretat Social, dins de l’apartat “Notificacions telem√†tiques”, a trav√©s de l’opci√≥ “Comunicacions telem√†tiques”.

Comunicacions telemàtiques

Per poder rebre aquestes i altres comunicacions rellevants √©s important que l’empresa comuniqui les seves dades de contacte: tel√®fon m√≤bil i correu electr√≤nic a trav√©s del servei de la Seu Electr√≤nica de la Seguretat Social situat en l’apartat Empreses/Afiliaci√≥ i Inscripci√≥/Comunicaci√≥ de tel√®fon i correu electr√≤nic de l’empresari.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 426