Canvi de criteri de la Seguretat Social: l’autònom societari té el dret a la tarifa plana

L’informem que davant la recent doctrina jurisprudencial, la TGSS ha hagut de modificar el criteri que tenia establert pel qual es denegava l’accés a la tarifa plana per alta en el RETA als autònoms societaris. D’aquesta manera, es permetrà als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes (limitades o anònimes), accedir als beneficis previstos.

Tarifa plana

Recordem que la tarifa plana per a treballadors autònoms és una bonificació en la quota mensual a pagar pels autònoms, que està dirigida a aquells que compleixin els següents requisits:

 • No haver estat d’alta com a autònom en els últims dos anys (tres en cas que anteriorment s’hagi gaudit de bonificació). La Llei de reformes urgents del treball autònom va escurçar el termini de cinc a dos anys per a nous autònoms, amb excepció de l’autònom col·laborador que manté el requisit original de cinc anys.
 • No ser administrador d’una societat mercantil.
 • No ser autònom col·laborador.

L’import mensual a pagar queda reduït de la següent manera:

 • Primers 12 mesos: 80% de bonificació sobre la base mínima en cas de cotitzar per bases superiors a la mínima establerta (en el cas de l’autònom societari serien 73,57 euros si cotitza per la mínima i 246,64 euros si cotitza per la màxima).
 • Mesos 12 al 18: 50% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes durant el segon semestre (en el cas de l’autònom societari serien 183,93 euros si cotitza per la mínima i 616,62 euros si cotitza per la màxima).
 • Mesos 18 al 24: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes durant el següent semestre (en el cas de l’autònom societari serien 257,50 euros si cotitza per la mínima i 863,28 euros si cotitza per la màxima).
 • Mesos 24 al 36: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes únicament per a nous autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35 anys (en el cas de l’autònom societari serien 257,50 euros si cotitza per la mínima i 863,28 euros si cotitza per la màxima).

Tarifa plana per als autònoms societaris

L’accés a la tarifa plana per als autònoms societaris no es troba regulat expressament. 

Fins al moment, el criteri restrictiu utilitzat per l’entitat gestora cap a aquest col·lectiu implicava la seva exclusió de les bonificacions per a alta en el RETA; no obstant això, la sentència del Tribunal Suprem de 3 de desembre de 2019, va crear jurisprudència reconeixent el dret als beneficis de l’art. 31 de la Llei 20/2007, de l’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom (beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi), a una sòcia administradora única d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada, de 25 anys, que no havia realitzat prèviament activitat econòmica i ha estat donada d’alta en el RETA. Es declara el dret a l’aplicació dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicable a l’alta en el RETA de l’autònoma societària, amb la consegüent obligació de la Tresoreria General de la Seguretat Social a reintegrar a la recurrent les diferències de cotitzacions consegüents.

En concret, en relació a l’assumpte de referència, el Tribunal Suprem es va pronunciar per primera vegada mitjançant la seva sentència de 3 de desembre de 2019, en el sentit que no es pot impedir l’aplicació dels beneficis en la cotització previstos en el article 31 de la Llei Estatut del Treballador Autònom, als treballadors autònoms que ostenten la condició de socis de societats mercantils capitalistes, en contra del criteri mantingut per la Tresoreria General. A aquesta sentència, n’han seguit d’altres en el mateix sentit com les dictades el 27 de febrer de 2020 i el 4 de març de 2020.

Canvi de criteri de la TGSS

Per tant, en existir ja doctrina jurisprudencial sobre l’aplicació del que es disposa en el citat precepte, procedeix de modificar el criteri mantingut per la Tresoreria General de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes, sigui de societats limitades o anònimes, d’accedir als beneficis en la cotització previstos en el article 31 de la citada Llei de l’Estatut del Treballador Autònom i, en conseqüència, respecte dels recursos d’alçada que s’haguessin formulat sobre aquesta qüestió i que estiguin pendents de resoldre escaurà dictar resolució estimatòria.

Respecte de les resolucions que ja siguin fermes en via administrativa, sigui perquè no es van impugnar en el seu moment o perquè hagués recaigut una resolució desestimatòria dictada en alçada, que haguessin impedit l’aplicació d’aquests incentius, únicament procedirà la seva revisió si els interessats l’insten expressament, i la tramitació i resolució dels quals, correspondrà a l’òrgan que va dictar l’acte originari.

Devolució quotes abonades

D’aquesta manera, no sols es reconeix als autònoms societaris els mateixos drets i igualtat de condicions que els autònoms persona física per accedir a la tarifa plana, sinó que es possibilita de sol·licitar devolucions de quotes abonades en excés si la Tresoreria General de la Seguretat Social hagués negat en el seu moment l’accés a la bonificació a aquest col·lectiu.

No obstant això, el termini per sol·licitar una possible devolució de la quota d’autònom societari, prescriurà al cap de quatre anys des del primer pagament.

Qui té dret a la devolució? Aquells autònoms societaris que s’haguessin pogut beneficiar de la tarifa plana o de les seves bonificacions posteriors i que els períodes per reclamar no estiguin prescrits:

 • Per a l’autònom societari que s’hagués donat d’alta abans del 31 de desembre de 2017, ha de complir aquests dos requisits:

– Que hagi estat la seva primera alta en el RETA.

– O que no hagi estat en alta en el RETA en els 5 anys anteriors a la data que es va donar de nou d’alta.

 • Autònom societari que s’hagués donat d’alta a partir de l’1 de gener de 2018, ha de complir aquests dos requisits:

– Que hagi estat la seva primera alta en el RETA

– O que no hagi estat en alta en el RETA en els 2 anys anteriors a la data de la nova alta.

– O que no hagi estat d’alta en el RETA en els 3 anys anteriors quan el treballador autònom ja hagués gaudit de la tarifa plana.

Des de quan puc reclamar? Aquells autònoms societaris que ja estiguessin donats d’alta, podran reclamar per les quotes indegudament ingressades, tenint en compte el termini de 4 anys establert per a aquesta mena de reclamacions, és a dir, que solament es podrà reclamar quantitats quatre anys enrere.

Com reclamar la bonificació? El procediment a seguir pels autònoms societaris interessats a reclamar la bonificació seria el següent:

 1. Presentar un escrit davant la Tresoreria General de la Seguretat Social sol·licitant la devolució dels pagaments indeguts per la no aplicació de la tarifa plana. Termini per a resoldre: 6 mesos.
 2. En el cas que es denegui la devolució, l’interessat haurà de presentar un recurs d’alçada. Termini per a resoldre: 3 mesos.
 3. Finalment, si no es resol el recurs d’alçada, s’haurà de presentar recurs per la via judicial del contenciós administratiu.

Fins a quant em poden retorna? Depenent de la data en la qual es va produir l’alta en el RETA, i la prescripció de quatre anys abans indicada, la quantitat podria oscil·lar entre 3.000 i 4.000 euros.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 422