Canvi interpretatiu en la tributació de les dissolucions de comunitats: nova possibilitat de demanar ingressos indeguts

El Tribunal Suprem en la seva Sentència 1484/2018, de 9 d’octubre, va establir que la base imposable de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD) en els supòsits de dissolució de comunitat, està formada pel valor de la part del bé que s’adquireix “ex novo” i no per la seva totalitat.

Aquesta posició doctrinal, que va ser confirmada posteriorment a les sentències del mateix Tribunal, números 344/2019, de 14 de març (núm. rec. 5404/2017); la 377/2019, de 20 de març (núm. rec. 3172/2017); la 381/2019, de 20 de març (núm. rec. 4404/2017) i també la 382/2019, de 20 de març (núm. rec. 4795/2017) estava subjecta a alguns requisits:

  1. Que l’excés d’adjudicació sigui inevitable, cosa que succeeix quan el bé adjudicat és indivisible (per exemple perquè es tracta d’un immoble), ja que sinó, l’adjudicació podria tributar per Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO)
  2. Que l’excés no es pugui evitar mitjançant una altra distribució de les adjudicacions de béns (per exemple perquè es fa una divisió que afecta a diversos immobles, tot i que individualment sigui indivisibles)
  3. Que l’excés es compensi en diners i no amb altres béns
  4. Que l’adquisició originària del bé compartit s’hagi fet mitjançant un mateix títol, ja que sinó es podria tractar d’adjudicacions i compensacions entre diferents comunitats

La jurisprudència del Tribunal Suprem abans esmentada, finalment ha obligat a l’Administració Tributària a canviar la posició que mantenia sobre aquesta qüestió i que consistia en liquidar pel total del valor del be, és a dir, pel 100% del valor de les adjudicacions fetes als comuners.

Per això, la Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya, aquest passat dimecres 15 de maig ha publicat la Consulta 135/19, primera en la que canvia també el seu criteri assumint la doctrina del Tribunal Suprem.

Aquest canvi que pot suposar un estalvi considerable d’impostos en aquest tipus d’operacions, obre a més el camí per sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts per les liquidacions presentades per AJD que encara no estiguin prescrites, ja que com queda evident per tot l’exposat, el canvi no es basa en una modificació normativa que hagi entrat recentment en vigor, sinó en una vella interpretació que es feia des de l’Administració, i que ara ha quedat definitivament desvirtuada per l’acció dels tribunals i sense que hagi hagut cap canvi legislatiu al respecte.

Lecturas: 575