Canvis comptables en la remuneraci贸 dels administradors

La nova Resoluci贸 de 5 de mar莽 de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), desenvolupa els criteris de presentaci贸 dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulaci贸 mercantil de les societats de capital, entre els quals podem destacar la remuneraci贸 dels administradors.

Al BOE del dia 11 de mar莽 s’ha publicat la Resoluci贸 de 5 de mar莽 de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es desenvolupen els criteris de presentaci贸 dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulaci贸 mercantil de les societats de capital.

Aquesta resoluci贸 constitueix el desenvolupament reglamentari dels criteris de presentaci贸 dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulaci贸 mercantil en mat猫ria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pr貌pies, aplicaci贸 del resultat, augment i reducci贸 del capital social i altres aspectes comptables derivats de la regulaci贸 inclosa en el text ref贸s de la Llei de societats de capital (LSC) sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Quan entra en vigor? 

Si b茅 l’entrada en vigor de la Resoluci贸 es produeix l’endem脿 de la seva publicaci贸 al Butllet铆 Oficial de l’Estat (茅s a dir, el 12 de mar莽 de 2019), ser脿 aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

Dit l’anterior, les societats podran optar per aplicar la resoluci贸 de forma retroactiva, de conformitat amb el que es disposa en la norma de registre i valoraci贸 sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del Pla General de Comptabilitat (PGC) o del Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGCPIMES).

A m茅s hem de ressenyar que ser脿 de compliment obligatori per a totes les societats de capital que apliquen el PGC i PGCPIMES; si b茅 en el cas de les societats cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Orde EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives, i, en abs猫ncia de regulaci贸 expressa, aplicaran de forma subsidi脿ria els continguts en aquesta resoluci贸.

Doncs b茅, entre altres aspectes que aborda aquesta Resoluci贸, els volem informar sobre el tractament comptable de la remuneraci贸 dels administradors. 

Remuneraci贸 dels administradors

L’aspecte m茅s destacat en la Resoluci贸 de l’ICAC, 茅s la refer猫ncia al fet que qualsevol retribuci贸 dels administradors s’ha de recon猫ixer com una despesa en el compte de p猫rdues i guanys, amb independ猫ncia de la seva f贸rmula de c脿lcul, incl貌s, per tant, si es vincula a beneficis (aix貌 s铆, correspondr脿 imputar la despesa a l’exercici en qu猫 s’hagi reportat el benefici).

En concret s’estableix que: 

  • Quan la remuneraci贸 dels administradors es vinculi als beneficis de la societat, en compliment del sistema de retribuci贸 establert en els estatuts, la remuneraci贸 es comptabilitzar脿 com una despesa en el compte de p猫rdues i guanys de l’exercici en qu猫 s’hagi obtingut el benefici.
  • Si la junta general determina un percentatge diferent al comptabilitzat d’inici, dins del m脿xim establert en els estatuts socials, l’ajust posterior es reconeixer脿 en la data de celebraci贸 de la junta general com un canvi d’estimaci贸 comptable.
  • Els plans de remuneraci贸 als administradors basats en accions o opcions sobre accions, o retribucions referenciades al valor de les accions de la societat es comptabilitzaran seguint els criteris establerts en la norma de registre i valoraci贸 sobre pagaments basats en instruments de patrimoni del PGC. 

Els plans de retribuci贸 als empleats i administradors de la societat mitjan莽ant el lliurament d’instruments de patrimoni propi, com les opcions sobre accions, originen el registre d’una despesa de personal i un increment en el patrimoni net de la societat, d’acord amb els criteris regulats en la norma de registre i valoraci贸 sobre transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni del Pla General de Comptabilitat, per貌 no confereixen al beneficiari la condici贸 de soci fins que no es produeixi el lliurament efectiu de les accions.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 717