Canvis comptables en la remuneració dels administradors

La nova Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital, entre els quals podem destacar la remuneració dels administradors.

Al BOE del dia 11 de març s’ha publicat la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

Aquesta resolució constitueix el desenvolupament reglamentari dels criteris de presentació dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital social i altres aspectes comptables derivats de la regulació inclosa en el text refós de la Llei de societats de capital (LSC) sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Quan entra en vigor? 

Si bé l’entrada en vigor de la Resolució es produeix l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (és a dir, el 12 de març de 2019), serà aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

Dit l’anterior, les societats podran optar per aplicar la resolució de forma retroactiva, de conformitat amb el que es disposa en la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del Pla General de Comptabilitat (PGC) o del Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGCPIMES).

A més hem de ressenyar que serà de compliment obligatori per a totes les societats de capital que apliquen el PGC i PGCPIMES; si bé en el cas de les societats cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Orde EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives, i, en absència de regulació expressa, aplicaran de forma subsidiària els continguts en aquesta resolució.

Doncs bé, entre altres aspectes que aborda aquesta Resolució, els volem informar sobre el tractament comptable de la remuneració dels administradors. 

Remuneració dels administradors

L’aspecte més destacat en la Resolució de l’ICAC, és la referència al fet que qualsevol retribució dels administradors s’ha de reconèixer com una despesa en el compte de pèrdues i guanys, amb independència de la seva fórmula de càlcul, inclòs, per tant, si es vincula a beneficis (això sí, correspondrà imputar la despesa a l’exercici en què s’hagi reportat el benefici).

En concret s’estableix que: 

  • Quan la remuneració dels administradors es vinculi als beneficis de la societat, en compliment del sistema de retribució establert en els estatuts, la remuneració es comptabilitzarà com una despesa en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què s’hagi obtingut el benefici.
  • Si la junta general determina un percentatge diferent al comptabilitzat d’inici, dins del màxim establert en els estatuts socials, l’ajust posterior es reconeixerà en la data de celebració de la junta general com un canvi d’estimació comptable.
  • Els plans de remuneració als administradors basats en accions o opcions sobre accions, o retribucions referenciades al valor de les accions de la societat es comptabilitzaran seguint els criteris establerts en la norma de registre i valoració sobre pagaments basats en instruments de patrimoni del PGC. 

Els plans de retribució als empleats i administradors de la societat mitjançant el lliurament d’instruments de patrimoni propi, com les opcions sobre accions, originen el registre d’una despesa de personal i un increment en el patrimoni net de la societat, d’acord amb els criteris regulats en la norma de registre i valoració sobre transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni del Pla General de Comptabilitat, però no confereixen al beneficiari la condició de soci fins que no es produeixi el lliurament efectiu de les accions.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 717