Catalunya. COVID-19. Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms o que formin part d’una microempresa enfront de la COVID-19

L’informem que al DOGC de 8 de febrer de 2021 s’ha publicat l’ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19 per a treballadors autònoms individuals o treballadors autònoms que formin part d’una microempresa.

L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19, dirigit a treballadors autònoms individuals o treballadors autònoms que formin part d’una microempresa. 

A aquest efecte, l’Ordre determina l’objecte dels ajuts, els requisits que han de complir els interessats, el contingut de la informació que s’ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària a aquest efecte. 

Inscripció prèvia

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.  La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.  El dret de l’interessat a percebre l’ajuda no neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.

La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d’ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria o en el cas de convocar-se posteriors ajudes amb el mateix objecte i característiques. Aquesta vigència s’establirà a la convocatòria corresponent.

Beneficiaris

La inscripció prèvia poden fer-la les persones interessades següents:

 a) Els treballadors autònomes donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors autònoms i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d’alta com a autònoms de manera ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020 el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d’alta al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2020.

b) Els treballadors autònoms donats d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors autònoms i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d’alta com a autònoms de manera ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020 el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d’alta al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2020.

c) Els treballadors autònoms, persona física, acollits en l’apartat 2 de la disposició addicional divuitena del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a títol individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors autònoms i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d’alta com a autònoms de manera ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020 el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d’alta al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2020.

d) Els treballadors autònoms donats d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència el nombre de socis de l’any 2019. El sumatori de socis i treballadors per compte d’altri no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i dels socis donats d’alta com a autònoms de manera ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020 el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d’alta al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2020.

e) Els socis de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb el nombre de socis de l’any 2019. El sumatori de socis i treballadors no socis no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i dels socis donats d’alta com a autònoms de manera ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020 el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d’alta al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2020. 

No es poden inscriure els treballadors autònoms col·laboradors.  

Requisits per accedir-h

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
  • Estar en situació d’alta al RETA o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de manera ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019 del sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
  • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que l’última alta com a treballador autònom sigui posterior al 1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el nombre de dies d’alta com a treballador autònom durant l’any 2020 per 47,95 euros.
  • Complir els requisits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
  • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Termini per efectuar la inscripció prèvia 

Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a l’efecte de data de presentació.

Per a més informació vegeu aquest enllaç.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 110