Catalunya. Noves mesures fiscals per a 2020

Nuevas medidas fiscales

L’informem que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) s’ha publicat el dia 30 d’abril de 2020 la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que inclou mesures en l’àmbit dels tributs cedits i propis, que van entrar en vigor el passat 1 de maig.

Una altra norma que s’ha publicat el mateix dia i amb entrada en vigor el dia 1 de maig, ha estat la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2020, que recull mesures tributàries però referents al cànon de l’aigua i a les taxes amb tipus de quantia fixa.

A continuació els resumim les principals modificacions que afecten els següents impostos:

TRIBUTS CEDITS

 • Quant a l’IRPF, regulat en la Llei 24/2010 de Catalunya, de 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb l’objectiu d’incrementar la progressivitat del sistema fiscal, es redueix la càrrega tributària als contribuents amb un nivell de renda més baix i s’incrementa per als que disposen d’una renda més elevada.

S’introdueix un nou tram en l’escala autonòmica a partir de 90.000 € de base liquidable -amb tipus del 23,5%- aplicant el 24,5 a partir de 120.000 €, i mantenint el marginal màxim des de 175.000 € en el 25,5%, que agregant-to a l’estatal, dóna un 48% igual que abans.

Nova escala autonòmica des de l’01-01-2020:

Base liquidable
Fins a (euros)
Quota íntegra
(euros)
Resta base liquidable
Fins a (euros)
Tipus liquidable
Percentatge (%)
0017.707,2012,00
17.707,202.124,8615.300,0014,00
33.007,204.266,8620.400,0018,50
53.407,208.040,8636.592,8021,50
90.000,0015.908,3130.000,0023,50
120.000,0022.958,3155.000,0024,50
175.000,0036.433,31En endavant25,50

Anterior escala autonòmica:

Base liquidable
Fins a (euros)
Quota íntegra
(euros)
Resta base liquidable
Fins a (euros)
Tipus liquidable
Percentatge (%)
0017.707,2012
17.707,202.124,8615.300,0014
33.007,204.266,8620.400,0018,5
53.407,208.040,8666.593,0021,5
120.000,2022.358,3655.000,0023,5
175.000,2035.283,36En endavant25,5

D’altra banda, amb efectes des de l’1 de gener de 2020, s’estableix l’import per al mínim personal del contribuent: 5.550 euros anuals i si la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi del contribuent és igual o inferior a 12.450 euros, el mínim és de 6.105 euros anuals.

B) L’impost sobre successions i donacions, regulat en la Llei 19/2010, de 7 de juny, sofreix diverses modificacions:

 • Es modifica la regla de manteniment establerta per al gaudi de la reducció del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, perquè ara s’especifica que el gaudi de la reducció queda condicionat al manteniment dels béns adquirits en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant, tret que dins d’aquest termini mori l’adquirent o els béns siguin adquirits a títol gratuït per la Generalitat o per un ens local territorial de Catalunya.
 • S’introdueix una nova secció sobre donacions realitzades per entitats sense ànim de lucre.
 • La tarifa reduïda establerta per l’article 57.2 de la Llei 19/2010, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, aplicable a les transmissions lucratives entre vius a favor de contribuents dels grups I i II, no és aplicable als contractes d’assegurances sobre la vida que tenen la consideració de negocis jurídics equiparables d’acord amb la normativa reguladora de l’impost.
 • Reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups I i II.
 • En la bonificació de la quota tributària s’estableixen unes taules diferents per al grup I i II establint uns percentatges mitjans ponderats diferents.
 • I els contribuents dels grups I i II, perden completament la bonificació en cas d’aplicar certes reduccions i exempcions de l’art. 58 bis.4 de la Llei 19/2010, de 7 de juliol, i no es queda reduïda a la meitat com fins ara.

C) A l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, també s’apliquen modificacions. En l’àmbit de la modalitat de les transmissions patrimonials oneroses (TPO):

 • S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tempteig i retracte i una bonificació del 100% en les adquisicions que realitzen els promotors socials, per a destinar-les a habitatge protegit de lloguer o cessió d’ús.
 • S’aprova un tipus reduït del 5% per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals, que tinguin unes bases imposables en l’IRPF inferiors a 30.000 euros en conjunt. Aquest import s’incrementa en 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que atorga la categoria de família monoparental especial.
 • Es modifica la regulació de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, regulada en la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, en la qual es redueix a tres anys el termini del qual disposen per revendre l’habitatge.

En l’àmbit de la modalitat dels actes jurídics documentats (AJD):

 • Es crea una bonificació del 100% en la quota del gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les i sobre els documents notarials que formalitzen actes relacionats amb les anomenades arres penitencials.

D) Finalment, es regulen les obligacions formals dels subjectes passius en relació amb la presentació de documents i en relació amb els terminis de presentació d’autoliquidacions complementàries en cas de pèrdua del dret a aplicar un benefici fiscal.

TRIBUTS PROPIS

Les modificacions afecten nombrosos impostos propis, que s’enumeren a continuació:

 • Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient: es crea un nou tribut que grava la incidència, l’alteració o el risc de deterioració que ocasiona sobre el medi ambient la realització de les activitats subjectes a aquest, mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir a compensar a la societat del cost que suporta i frenar la deterioració de l’entorn natural. Aquestes activitats són, d’una banda, les de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica i, de l’altra, les de transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques mitjançant els elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions. El període impositiu s’inicia, per a l’exercici 2020, el dia de l’entrada en vigor de la present llei, 1 de maig de 2020, però donat el caràcter continuat del fet imposable de les activitats esmentades, el període impositiu coincideix amb l’any natural, i en tot cas entra en vigor el primer dia del trimestre natural següent a l’entrada en vigor de la present llei.

L’impost es merita el 31 de desembre de cada any i l’autoliquidació s’ha de presentar en dues dates diferents depenent de l’activitat. Per a l’activitat de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica l’autoliquidació s’ha de presentar entre els dies 1 i 20 del mes de gener següent a la data de meritació. Per a la resta de les activitats, l’autoliquidació s’ha de presentar entre els dies 1 i 20 del mes d’octubre següent a la data de meritació.

 • Impost sobre els habitatges buits: pel que respecta a l’impost sobre els habitatges buits, amb la finalitat d’incentivar la disponibilitat d’habitatges per a lloguer social, es modifiquen els percentatges de bonificació en quota establerts en atenció al volum d’habitatges que els subjectes passius destinen a lloguer assequible en certs municipis de Catalunya amb alta demanda, sobre el total d’habitatges buits subjectes a l’impost. En concret:
Percentatge d’habitatges destinats a lloguer assequibleBonificació (%)
Menys del 5%0,0
Del 5% al 10%7,5
Més del 10% i fins al 25%22,5
Més del 25% i fins al 40%37,5
Més del 40% i fins al 67%56,3
Més del 67%75
 • Impost sobre grans establiments comercials: s’introdueixen dues modificacions: la primera concreta els supòsits de subjecció a l’impost (establiments dedicats a la venda al detall); i la segona, en relació amb la determinació de la base imposable, introdueix una nova categoria d’establiment especialitzat “Ferreteries”, assignant-li una ràtio de vehicles per dia i metres quadrats de superfície específica (0,0699).
 • Impost sobre les estades en establiments turístics: s’incorpora a la tributació els creuers que no entren en el port però romanen fondejats en les seves aigües, ja que es realitzen estades que són susceptibles de ser gravades en els mateixos termes que les efectuades en els creuers que sí que queden amarrats a port. A més, es permet a l’Ajuntament de Barcelona d’establir, mitjançant una ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes establertes per a aquest impost.
 • Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial: s’introdueix una modificació tècnica en relació amb els instruments d’informació que s’han d’utilitzar per determinar les emissions objecte de gravamen.
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades: amb efectes de l’1 de juliol de 2020 s’incrementen els tipus de gravamen per motivar el canvi de comportament dels fabricants (amb la reducció del volum de sucre de les begudes més comercialitzades) i els consumidors (perquè optin pel consum de begudes més saludables). El tipus de gravamen de l’impost aplicable serà el següent:
  1. 0,10 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre entre 5 i 8 grams per 100 mil·lilitres (abans 0,08).
  2. 0,15 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 8 grams per 100 mil·lilitres (abans 0,12).
 • Cànons sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals: els tipus de gravamen s’incrementen progressivament.
 • Cànon de l’aigua: se sistematitzen els coeficients que afecten el tipus de gravamen general corresponents a usuaris industrials, s’ajusta el tractament fiscal aplicable als usuaris industrials d’aigua per a la producció d’energia elèctrica, es realitzen modificacions en la presentació de declaracions tributàries i s’introdueixen mesures de lluita contra el frau.

Finalment, la Llei de mesures recull modificacions en matèria de taxes, perquè s’actualitzen quotes, s’afegeixen nous fets imposables en taxes existents, es creen noves taxes i se’n suprimeixen d’altres.

Per part seva, la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2020, fa referència només a tributs propis.

En concret, estableix en el cànon de l’aigua durant l’any 2020, els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l’aigua, a aquest efecte de determinar el tipus de gravamen específic de manera individualitzada, sense la inclusió de l’IVA. També, els valors per determinar la quota corresponent als establiments ramaders i els valors per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos industrials d’aigua per a la producció d’energia elèctrica, realitzats per centrals hidroelèctriques.

I recull que les taxes per a 2020 mantenen les quotes en els imports exigibles l’any 2019, excepte les taxes amb quotes que siguin objecte de modificació per la Llei de mesures abans analitzada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 186