Comprovi si està obligat a presentar la declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). El termini de presentació s’acaba l’1 d’abril de 2019

Els recordem que el termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2018 venç el pròxim 1 d’abril de 2019. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que hi hagi la possibilitat de la presentació en paper. Per a aquells que l’any passat van presentar el model 720, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any anterior. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar

Un any més, li recordem que les persones i entitats residents a Espanya el 2018 que tinguin o hagin tingut algun tipus de vinculació amb béns i drets situats fora d’Espanya tenen novament una cita molt important amb la Hisenda espanyola. Des de l’1 gener fins a l’1 d’abril de 2019 s’ha de presentar el model 720 corresponent a l’exercici 2018 (“Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger”), i cal tenir present que en cas d’incompliment les sancions i conseqüències poden ser molt greus.

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Per a aquells que anteriorment van presentar el model 720, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents hauran d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com a béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. Es detallarà la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos).
 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. S’ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger.
 • En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i nombre, classe d’accions i valor.
 • En el cas dels drets s’inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 • Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre.
 • Quant a les rendes temporals o vitalícies s’ha d’informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.

En relació als béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que cal tenir en compte com els que es detallen a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en els quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.
 • També s’haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros a 31 de desembre.

Atenció. Si l’any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
 • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

 Quins subjectes estan obligats?  

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.

Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Hi pot haver moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè n’hi ha prou que tingui una petita part (encara que sigui un 1%) d’un o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Atenció. L’obligació no es podrà obviar pel fet d’haver tancat els comptes bancaris o haver venut les accions al llarg de l’exercici 2018, perquè estan obligats a declarar els qui hagin estat titulars o autoritzats en qualsevol moment de l’any.

Atenció amb les sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix una altra greu conseqüència tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

Exemple:

Si un obligat tributari ha de presentar el model 720 per una sèrie de comptes bancaris oberts a l’estranger, i presenta informació sobre els tres comptes recollits en el quadre següent ometent o consignant dades / conjunt de dades de forma incompleta, inexacta o falsa. En el quadre següent es recullen els tres comptes sobre les quals s’informa en el model 720, i es recullen les dades correctes ombrejades i amb una “X” les dades / conjunt de dades omeses / incompletes / inexactes / falses.

Dades o conjunts de dades
© Raó social (den.) + domicili© Identificació completa CCCData d’obertura / concessióSaldo a 31/12Saldo mitjà últim trimestre
 X  Compte 1
  X Compte 2
    X                Compte 3

S’han omès o declarat de forma incompleta / inexacta / falsa incompleta tres dades o conjunts de dades de tres comptes diferents (de tres registres diferents). 

La sanció mínima opera per cada obligació d’informació, en aquest cas la sanció mínima serà de 10.000 euros.

La sanció corresponent al cas plantejat en el qual s’incompleix l’obligació d’informar, ometent o bé declarant de forma incompleta, inexacta o falsa, dos conjunts de dades i una dada, serà de 15.000 euros (5.000 euros / dada o conjunt de dades).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 749