Comprovi si té dret a una bonificació per creació d’ocupació en la quota municipal de l’IAE

Els ajuntaments solen establir bonificacions de fins al 50% en l’IAE per a les empreses que augmenten la seva plantilla mitjana en un percentatge mínim.

Si la seva empresa factura més d’un milió d’euros a l’any i, per tant, ha de tributar per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), en finalitzar l’any 2019 ha de verificar si la seva plantilla mitjana de treballadors amb contracte indefinit ha augmentat respecte a la que tenia en 2018. En aquest cas, molts ajuntaments estableixen bonificacions en l’IAE que poden arribar fins al 50% de la quota municipal de l’any que ve.

Bonificació sobre la quota municipal de l’IAE

La Llei d’hisendes locals estableix que quan les ordenances fiscals (de cada ajuntament) així ho estableixin, es pot aplicar una bonificació de fins al 50 per cent de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.

L’ordenança fiscal podrà establir diferents percentatges de bonificació, sense excedir el límit màxim fixat en el paràgraf anterior, en funció de quin sigui l’increment mitjà de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

Tingui present que l’increment sol anar referit als centres de treball que l’empresa tingui en la localitat. Encara que la seva empresa tingui centres en diverses localitats i, a escala global, la seva plantilla mitjana es redueixi, si en els centres d’una determinada localitat la plantilla augmenta, tindrà dret a bonificació en aquest municipi.

Com cal sol·licitar la bonificació?

En primer lloc cal veure l’ordenança de la localitat en la qual estigui situada la seva empresa i els requisits que exigeix el seu ajuntament per gaudir de la bonificació. Si els compleix, presenti un escrit sol·licitant expressament que li sigui aplicable aquesta bonificació.

Comprovi també els terminis per sol·licitar la bonificació i la documentació que haurà d’acompanyar en realitzar aquest tràmit. Cada ajuntament fixa els seus propis terminis, i en molts casos la sol·licitud només es pot presentar durant el mes de gener.

Normativa aplicada:

Article 88.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 319