Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2022

normas de contabilidad

S’acosta el final de l’any 2022 i sens dubte hem de fer revisi贸 de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura que sigui possible la nostra factura amb Hisenda.

Ara 茅s el moment d’aplicar i con猫ixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2022, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats i l’IRPF per a societats, empresaris i professionals.

Tingui present que aquest exercici 2022 es presenta com un any que oferir脿 m煤ltiples novetats, derivades tant del “paquet normatiu” aprovat pel legislador, com de la normativa prevista que s’aprovi abans que acabi l’any, com el projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (“Llei d’empreses emergents”) o la mesures que s’incorporaran en els pressupostos generals de l’Estat de 2023 o en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any que ve com ha informat el Govern.

D’altra banda, les diferents mesures aprovades pel Govern per frenar la crisi sanit脿ria i econ貌mica provocada pel coronavirus tenen repercussi贸 en l’脿mbit tributari. Aix铆, els ERTO, la prestaci贸 per cessament dels treballadors aut貌noms, les rebaixes o morat貌ries del lloguer, les compensacions econ貌miques satisfetes als treballadors a dist脿ncia (teletreball), les l铆nies d’avals ICO COVID-19, les p猫rdues de valor de les inversions en accions, etc. influeixen en l’IS/IRPF de 2020.

Pel que fa a l’impost sobre societats聽no podem oblidar per a aquest tancament de l’any:

 • Tributaci贸 m铆nima en l’IS del 15% a determinats contribuents:聽amb efectes per als per铆odes impositius que s’inici茂n a partir de l’01-01-2022 s’introdueix una regla de tributaci贸 m铆nima del 15% en l’impost sobre societats.
 • Reducci贸 de la bonificaci贸 en quota aplicable a les societats acollides al r猫gim especial d’arrendament d’habitatges:聽amb efectes per als per铆odes impositius que s’inici茂n a partir de l’01-01-2022, es redueix del 85% al 40% la bonificaci贸 fiscal per a les entitats que es dediquen a l’arrendament d’habitatge.
 • Nou c貌mput del nombre m铆nim d’accionistes de la SICAV i r猫gim transitori de dissoluci贸 i liquidaci贸 durant l’any 2022:聽per evitar que aquest instrument d’inversi贸 col路lectiva s’utilitzi en la planificaci贸 patrimonial d’alts patrimonis, l’aplicaci贸 del tipus redu茂t de l’1% en l’IS es reserva, amb efectes per als per铆odes impositius que s’inici茂n a partir de l’1 de gener de 2022, a aquelles SICAV el nombre m铆nim d’accionistes (100) de les quals s’assoleixi amb inversors que hagin adquirit accions el valor liquidatiu de les quals a la data d’adquisici贸 sigui igual o superior a 2.500 euros -12.500 euros per computar el nombre m铆nim d’inversors (20) de cada compartiment en aquesta mena de SICAV-.
 • Nova deducci贸 per a contribucions empresarials a sistemes de previsi贸 social empresarial en l’impost sobre societats:聽amb efectes per a per铆odes impositius que comencin a partir del 2 de juliol de 2022, les societats podran practicar una deducci贸 en la quota 铆ntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 鈧, sempre que aquestes contribucions es facin a plans de pensions d’ocupaci贸.

Des del punt de vista聽comptable, 茅s important detectar si falta alguna cosa per comptabilitzar i corregir errors, reclassificaci贸 dels saldos dels comptes en funci贸 del venciment, etc.

Hem de portar els聽processos pel c脿lcul del resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre societats, realitzant els ajustos comptables i extracomptables. A m茅s d’aprofundir en els聽avantatges fiscals聽que pot obtenir amb l’aplicaci贸 de la normativa. Per a aix貌 fem un estudi de totes les partides que intervenen en les operacions de tancament, inclosos els diferents r猫gims especials i les difer猫ncies per als contribuents persones f铆siques empresaris i professionals.

Pel que fa a l’IRPF per a empresaris i professionals聽no podem oblidar per a aquest tancament de l’any:

 • Pr貌rroga dels l铆mits excloents del m猫tode d’estimaci贸 objectiva (“m貌duls”):聽per a 2022 es mantenen els mateixos m貌duls i instruccions d’aplicaci贸 que en 2021, aix铆 com les quanties de 250.000 i de 125.000 鈧 per al volum de rendiments 铆ntegres l’any anterior corresponent al conjunt de les activitats econ貌miques, excepte les ramaderes, forestals i pesqueres, i per a les operacions respecte de les quals estiguin obligats a facturar, respectivament. Aix铆 mateix, es mant茅 en 250.000 鈧 la quantia del volum de compres en b茅ns i serveis que no es pot superar sense sortir del r猫gim.聽
 • L铆mits de reducci贸 en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsi贸 social:聽amb efectes des de l’01-01-2022, es modifiquen diferents l铆mits en relaci贸 amb els sistemes de previsi贸 social.
 • Es redueix de 2.000 a 1.500 鈧 l’import anual m脿xim d’aportacions i contribucions a sistemes de previsi贸 social amb dret a reducci贸.
 • Aquest l铆mit s’incrementar脿 en 8.500 鈧 (茅s a dir, fins a 10.000 鈧), quan l’increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsi贸 social, si les aportacions del treballador igualen o s贸n inferiors a la contribuci贸 empresarial. 脡s a dir, 茅s necessari que les aportacions de l’empresa siguin superiors o iguals a les del treballador.
 • A aquest efecte, les quantitats que aporti l’empresa que derivin d’una decisi贸 del treballador, tindran la consideraci贸 d’aportacions del treballador.
 • En el cas d’assegurances col路lectives de depend猫ncia contractades per empreses per cobrir compromisos per pensions, s’estableix un l铆mit addicional de 5.000 鈧 anuals per a les primes satisfetes per l’empresa.
 • Es modifiquen d’acord els l铆mits financers d’aportacions i contribucions als sistemes de previsi贸 social.
 • Finalment, es redueix de 2.000 a 1.500 鈧 el l铆mit anual m脿xim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de depend猫ncia greu o de gran depend猫ncia a favor d’un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent.
 • Noves deduccions per obres de millora de l’efici猫ncia energ猫tica en habitatges:聽amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre), s’introdueixen noves deduccions en l’IRPF del 20%, 40% o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’efici猫ncia energ猫tica i en l’exclusi贸 de tributaci贸 en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitaci贸.
 • Activitats econ貌miques:聽els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, si 茅s el cas, els previstos per a empreses de redu茂da dimensi贸. A m茅s de les despeses dedu茂bles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva pr貌pia cobertura i la del seu c貌njuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell, fins a un l铆mit de 500,00 鈧 per persona i any o de 1.500 鈧 en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicaci贸 de l’exempci贸.

Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local perqu猫 l’arrendament d’immobles sigui qualificat d’activitat econ貌mica, i que la renda que obt茅 un soci que presta serveis a la seva societat es qualificar脿 d’activitat econ貌mica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secci贸 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econ貌miques (IAE) i, a m茅s, el soci estigui donat d’alta en el r猫gim especial de treballadors aut貌noms (RETA) o en una mutualitat alternativa.

En cas d’estar acollit al r猫gim d’estimaci贸 directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions dedu茂bles i despeses de dif铆cil justificaci贸 (5% del rendiment net) a un import m脿xim de 2.000 鈧 anuals. Si determina els rendiments nets pel m猫tode d’estimaci贸 objectiva -茅s a dir, per m貌duls- pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d’estimaci贸 directa i, si 茅s el cas, renunciar a m貌duls el mes de desembre de 2022 per canviar en 2023.

Recordi que a partir de 2023 els qui hagin estat d’alta com a aut貌noms en el per铆ode impositiu estaran obligats, en qualsevol cas, a declarar en l’IRPF.

A m茅s, els aut貌noms en estimaci贸 directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econ貌mica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporci贸 existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superf铆cie total, excepte que es provi un percentatge m茅s alt o inferior. Tamb茅 seran despeses dedu茂bles per a la determinaci贸 del rendiment net en estimaci贸 directa les despeses de manutenci贸 incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econ貌mica, amb uns certs l铆mits.

 • Deduccions:聽aprofiti les deduccions per inversi贸 en habitatge habitual (per a contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual o que van pagar quantitats per a la seva construcci贸 abans de l’01-01-2013), per lloguer d’habitatge habitual (contribuents amb un contracte d’arrendament anterior a l’01-01-2015), donatius, actuacions per a la protecci贸 del Patrimoni Hist貌ric Espanyol i del Patrimoni Mundial, per inversi贸 en empreses de nova o recent creaci贸, per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, per la realitzaci贸 d’activitats econ貌miques, per fam铆lia nombrosa o persones amb discapacitat a c脿rrec, o la deducci贸 per maternitat, aix铆 com les noves deduccions del 20%, 40% o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’efici猫ncia energ猫tica i en l’exclusi贸 de tributaci贸 en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitaci贸. 脡s molt important que no s’oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funci贸 de la comunitat aut貌noma on tingui la seva resid猫ncia fiscal.

Avanci novetats fiscals 2023

Caldr脿 tenir en compte per a una adequada planificaci贸 de cara a l’any 2023, les mesures fiscals que el legislador t茅 pendent d’aprovar abans que acabi l’exercici 2022.聽

Respecte a l’IRPF聽s’augmenta la reducci贸 dels rendiments del treball i d’activitats econ貌miques i el l铆mit de l’obligaci贸 de declarar quan es perceben rendes del treball de m茅s d’un pagador. Tamb茅 s’eleva la reducci贸 en 2023 per als contribuents que determinen els seus rendiments en estimaci贸 objectiva i s’augmenta el percentatge que s’aplica a les despeses de dif铆cil justificaci贸 per als qui determinen el rendiment en estimaci贸 directa simplificada; es regulen nous l铆mits a les aportacions als plans de pensions i s’estableixen dos trams m茅s en la tarifa de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000 euros. Tant en el r猫gim d’estimaci贸 objectiva en l’IRPF, com en els r猫gims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, es prorroguen els l铆mits establerts per a 2022.

Respecte a l’impost sobre societats聽s’estableix un tipus redu茂t de gravamen del 23 per 100 per a les empreses que facturen menys d’1.000.000 鈧 i que no siguin entitats patrimonials.

El govern ha anunciat altres mesures fiscals, com l’aprovaci贸 d’un nou gravamen temporal per a les grans fortunes o la limitaci贸 en l’impost sobre societats de la compensaci贸 de les p猫rdues de les entitats que formen part d’un grup fiscal. No obstant aix貌, aquestes s’inclouran en un altre projecte o proposici贸 de llei, per la qual cosa seran objecte de la nostra an脿lisi en una altra circular, una vegada el text es publiqui.

Tot aix貌 sense perjudici de les novetats normatives establertes per les respectives comunitats aut貌nomes i la normativa foral del Pa铆s Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris, com per exemple en relaci贸 amb les noves auton貌miques o les modificades i si s’ha establert noves deduccions o modificat algunes de les existents.