Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2022

normas de contabilidad

S’acosta el final de l’any 2022 i sens dubte hem de fer revisi√≥ de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura que sigui possible la nostra factura amb Hisenda.

Ara √©s el moment d’aplicar i con√®ixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2022, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats i l’IRPF per a societats, empresaris i professionals.

Tingui present que aquest exercici 2022 es presenta com un any que oferir√† m√ļltiples novetats, derivades tant del “paquet normatiu” aprovat pel legislador, com de la normativa prevista que s’aprovi abans que acabi l’any, com el projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (“Llei d’empreses emergents”) o la mesures que s’incorporaran en els pressupostos generals de l’Estat de 2023 o en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any que ve com ha informat el Govern.

D’altra banda, les diferents mesures aprovades pel Govern per frenar la crisi sanit√†ria i econ√≤mica provocada pel coronavirus tenen repercussi√≥ en l’√†mbit tributari. Aix√≠, els ERTO, la prestaci√≥ per cessament dels treballadors aut√≤noms, les rebaixes o morat√≤ries del lloguer, les compensacions econ√≤miques satisfetes als treballadors a dist√†ncia (teletreball), les l√≠nies d’avals ICO COVID-19, les p√®rdues de valor de les inversions en accions, etc. influeixen en l’IS/IRPF de 2020.

Pel que fa a l’impost sobre societats¬†no podem oblidar per a aquest tancament de l’any:

 • Tributaci√≥ m√≠nima en l’IS del 15% a determinats contribuents:¬†amb efectes per als per√≠odes impositius que s’inici√Įn a partir de l’01-01-2022 s’introdueix una regla de tributaci√≥ m√≠nima del 15% en l’impost sobre societats.
 • Reducci√≥ de la bonificaci√≥ en quota aplicable a les societats acollides al r√®gim especial d’arrendament d’habitatges:¬†amb efectes per als per√≠odes impositius que s’inici√Įn a partir de l’01-01-2022, es redueix del 85% al 40% la bonificaci√≥ fiscal per a les entitats que es dediquen a l’arrendament d’habitatge.
 • Nou c√≤mput del nombre m√≠nim d’accionistes de la SICAV i r√®gim transitori de dissoluci√≥ i liquidaci√≥ durant l’any 2022:¬†per evitar que aquest instrument d’inversi√≥ col¬∑lectiva s’utilitzi en la planificaci√≥ patrimonial d’alts patrimonis, l’aplicaci√≥ del tipus redu√Įt de l’1% en l’IS es reserva, amb efectes per als per√≠odes impositius que s’inici√Įn a partir de l’1 de gener de 2022, a aquelles SICAV el nombre m√≠nim d’accionistes (100) de les quals s’assoleixi amb inversors que hagin adquirit accions el valor liquidatiu de les quals a la data d’adquisici√≥ sigui igual o superior a 2.500 euros -12.500 euros per computar el nombre m√≠nim d’inversors (20) de cada compartiment en aquesta mena de SICAV-.
 • Nova deducci√≥ per a contribucions empresarials a sistemes de previsi√≥ social empresarial en l’impost sobre societats:¬†amb efectes per a per√≠odes impositius que comencin a partir del 2 de juliol de 2022, les societats podran practicar una deducci√≥ en la quota √≠ntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 ‚ā¨, sempre que aquestes contribucions es facin a plans de pensions d’ocupaci√≥.

Des del punt de vista comptable, és important detectar si falta alguna cosa per comptabilitzar i corregir errors, reclassificació dels saldos dels comptes en funció del venciment, etc.

Hem de portar els¬†processos pel c√†lcul del resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre societats, realitzant els ajustos comptables i extracomptables. A m√©s d’aprofundir en els¬†avantatges fiscals¬†que pot obtenir amb l’aplicaci√≥ de la normativa. Per a aix√≤ fem un estudi de totes les partides que intervenen en les operacions de tancament, inclosos els diferents r√®gims especials i les difer√®ncies per als contribuents persones f√≠siques empresaris i professionals.

Pel que fa a l’IRPF per a empresaris i professionals¬†no podem oblidar per a aquest tancament de l’any:

 • Pr√≤rroga dels l√≠mits excloents del m√®tode d’estimaci√≥ objectiva (“m√≤duls”):¬†per a 2022 es mantenen els mateixos m√≤duls i instruccions d’aplicaci√≥ que en 2021, aix√≠ com les quanties de 250.000 i de 125.000 ‚ā¨ per al volum de rendiments √≠ntegres l’any anterior corresponent al conjunt de les activitats econ√≤miques, excepte les ramaderes, forestals i pesqueres, i per a les operacions respecte de les quals estiguin obligats a facturar, respectivament. Aix√≠ mateix, es mant√© en 250.000 ‚ā¨ la quantia del volum de compres en b√©ns i serveis que no es pot superar sense sortir del r√®gim.¬†
 • L√≠mits de reducci√≥ en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsi√≥ social:¬†amb efectes des de l’01-01-2022, es modifiquen diferents l√≠mits en relaci√≥ amb els sistemes de previsi√≥ social.
 • Es redueix de 2.000 a 1.500 ‚ā¨ l’import anual m√†xim d’aportacions i contribucions a sistemes de previsi√≥ social amb dret a reducci√≥.
 • Aquest l√≠mit s’incrementar√† en 8.500 ‚ā¨ (√©s a dir, fins a 10.000 ‚ā¨), quan l’increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsi√≥ social, si les aportacions del treballador igualen o s√≥n inferiors a la contribuci√≥ empresarial. √Čs a dir, √©s necessari que les aportacions de l’empresa siguin superiors o iguals a les del treballador.
 • A aquest efecte, les quantitats que aporti l’empresa que derivin d’una decisi√≥ del treballador, tindran la consideraci√≥ d’aportacions del treballador.
 • En el cas d’assegurances col¬∑lectives de depend√®ncia contractades per empreses per cobrir compromisos per pensions, s’estableix un l√≠mit addicional de 5.000 ‚ā¨ anuals per a les primes satisfetes per l’empresa.
 • Es modifiquen d’acord els l√≠mits financers d’aportacions i contribucions als sistemes de previsi√≥ social.
 • Finalment, es redueix de 2.000 a 1.500 ‚ā¨ el l√≠mit anual m√†xim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de depend√®ncia greu o de gran depend√®ncia a favor d’un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent.
 • Noves deduccions per obres de millora de l’efici√®ncia energ√®tica en habitatges:¬†amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre), s’introdueixen noves deduccions en l’IRPF del 20%, 40% o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’efici√®ncia energ√®tica i en l’exclusi√≥ de tributaci√≥ en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitaci√≥.
 • Activitats econ√≤miques:¬†els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, si √©s el cas, els previstos per a empreses de redu√Įda dimensi√≥. A m√©s de les despeses dedu√Įbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva pr√≤pia cobertura i la del seu c√≤njuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell, fins a un l√≠mit de 500,00 ‚ā¨ per persona i any o de 1.500 ‚ā¨ en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicaci√≥ de l’exempci√≥.

Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local perqu√® l’arrendament d’immobles sigui qualificat d’activitat econ√≤mica, i que la renda que obt√© un soci que presta serveis a la seva societat es qualificar√† d’activitat econ√≤mica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secci√≥ 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econ√≤miques (IAE) i, a m√©s, el soci estigui donat d’alta en el r√®gim especial de treballadors aut√≤noms (RETA) o en una mutualitat alternativa.

En cas d’estar acollit al r√®gim d’estimaci√≥ directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions dedu√Įbles i despeses de dif√≠cil justificaci√≥ (5% del rendiment net) a un import m√†xim de 2.000 ‚ā¨ anuals. Si determina els rendiments nets pel m√®tode d’estimaci√≥ objectiva -√©s a dir, per m√≤duls- pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d’estimaci√≥ directa i, si √©s el cas, renunciar a m√≤duls el mes de desembre de 2022 per canviar en 2023.

Recordi que a partir de 2023 els qui hagin estat d’alta com a aut√≤noms en el per√≠ode impositiu estaran obligats, en qualsevol cas, a declarar en l’IRPF.

A m√©s, els aut√≤noms en estimaci√≥ directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econ√≤mica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporci√≥ existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superf√≠cie total, excepte que es provi un percentatge m√©s alt o inferior. Tamb√© seran despeses dedu√Įbles per a la determinaci√≥ del rendiment net en estimaci√≥ directa les despeses de manutenci√≥ incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econ√≤mica, amb uns certs l√≠mits.

 • Deduccions:¬†aprofiti les deduccions per inversi√≥ en habitatge habitual (per a contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual o que van pagar quantitats per a la seva construcci√≥ abans de l’01-01-2013), per lloguer d’habitatge habitual (contribuents amb un contracte d’arrendament anterior a l’01-01-2015), donatius, actuacions per a la protecci√≥ del Patrimoni Hist√≤ric Espanyol i del Patrimoni Mundial, per inversi√≥ en empreses de nova o recent creaci√≥, per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, per la realitzaci√≥ d’activitats econ√≤miques, per fam√≠lia nombrosa o persones amb discapacitat a c√†rrec, o la deducci√≥ per maternitat, aix√≠ com les noves deduccions del 20%, 40% o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’efici√®ncia energ√®tica i en l’exclusi√≥ de tributaci√≥ en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitaci√≥. √Čs molt important que no s’oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funci√≥ de la comunitat aut√≤noma on tingui la seva resid√®ncia fiscal.

Avanci novetats fiscals 2023

Caldr√† tenir en compte per a una adequada planificaci√≥ de cara a l’any 2023, les mesures fiscals que el legislador t√© pendent d’aprovar abans que acabi l’exercici 2022.¬†

Respecte a l’IRPF¬†s’augmenta la reducci√≥ dels rendiments del treball i d’activitats econ√≤miques i el l√≠mit de l’obligaci√≥ de declarar quan es perceben rendes del treball de m√©s d’un pagador. Tamb√© s’eleva la reducci√≥ en 2023 per als contribuents que determinen els seus rendiments en estimaci√≥ objectiva i s’augmenta el percentatge que s’aplica a les despeses de dif√≠cil justificaci√≥ per als qui determinen el rendiment en estimaci√≥ directa simplificada; es regulen nous l√≠mits a les aportacions als plans de pensions i s’estableixen dos trams m√©s en la tarifa de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000 euros. Tant en el r√®gim d’estimaci√≥ objectiva en l’IRPF, com en els r√®gims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, es prorroguen els l√≠mits establerts per a 2022.

Respecte a l’impost sobre societats¬†s’estableix un tipus redu√Įt de gravamen del 23 per 100 per a les empreses que facturen menys d’1.000.000 ‚ā¨ i que no siguin entitats patrimonials.

El govern ha anunciat altres mesures fiscals, com l’aprovaci√≥ d’un nou gravamen temporal per a les grans fortunes o la limitaci√≥ en l’impost sobre societats de la compensaci√≥ de les p√®rdues de les entitats que formen part d’un grup fiscal. No obstant aix√≤, aquestes s’inclouran en un altre projecte o proposici√≥ de llei, per la qual cosa seran objecte de la nostra an√†lisi en una altra circular, una vegada el text es publiqui.

Tot aix√≤ sense perjudici de les novetats normatives establertes per les respectives comunitats aut√≤nomes i la normativa foral del Pa√≠s Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris, com per exemple en relaci√≥ amb les noves auton√≤miques o les modificades i si s’ha establert noves deduccions o modificat algunes de les existents.