Conveni especial que cal subscriure en procediments d’acomiadament col·lectiu que incloguin a treballadors amb 55 anys o més

Al BOE del dia 8 d’abril, s’ha publicat una Ordre que garanteix el compliment de l’obligació empresarial de subscriure i pagar el conveni especial per a treballadors amb 55 anys o més afectats per un expedient de regulació d’ocupació (ERO).

Al BOE del dia 8 d’abril s’ha publicat l’Ordre TMS/397/2019 per la qual es modifica l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social.

En els procediments d’acomiadament col·lectiu d’empreses no immerses en procediment concursal en els quals resultin afectats treballadors amb 55 anys o més que no tinguessin la condició de mutualistes l’1 de gener de 1967, existeix l’obligació per part de les empreses d’abonar les quotes destinades al finançament d’un conveni especial respecte dels treballadors anteriorment assenyalats.

Doncs bé, l’Ordre TMS/397/2019, que resultarà d’aplicació als convenis especials a subscriure en procediments d’acomiadament col·lectiu iniciats des del 9 d’abril de 2019 (no serà aplicable el que es disposa en aquesta Ordre als convenis especials que cal subscriure en procediments d’acomiadament col·lectiu que s’hagin iniciat amb anterioritat a la seva entrada en vigor), adapta la regulació actual de l’acomiadament col·lectiu i als canvis operats respecte a l’edat del treballador que determina el moment a partir del qual les aportacions al conveni especial seran a càrrec seu.

Principals novetats

Les empreses són les obligades a l’abonament de les quotes destinades al finançament del conveni fins que els treballadors compleixin els 63 anys o 61 si es tracta d’un acomiadament col·lectiu per causes econòmiques. A partir d’aquest moment, les persones afectades hauran d’abonar les aportacions a la Seguretat Social fins a la data d’accés a la jubilació anticipada.

S’han evidenciat reiterats incompliments per part dels empresaris de la seva obligació de subscriure aquest tipus de conveni especial, produint un clar perjudici per als treballadors afectats. Per això, per a garantir el compliment d’aquesta obligació legal, es procedeix a modificar l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, mantenint l’obligació de sol·licitar la subscripció del conveni especial per part de l’empresari durant la tramitació del procediment d’acomiadament col·lectiu, en aquest cas se subscriuria entre l’empresari i el treballador, d’una banda, i la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’altra, com fins al moment, si bé, amb caràcter subsidiari per al supòsit en què l’empresari no procedeixi a la sol·licitud del conveni especial, es faculta al treballador per a formular aquesta sol·licitud. En aquest supòsit, el conveni especial se subscriuria únicament entre el treballador i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Actualment, les empreses que inclouen a aquests treballadors de més de 55 anys en un ERO estan obligades a subscriure convenis especials amb la Seguretat Social per cadascun dels acomiadats per a ingressar cada mes, a través d’aquest conveni, les cotitzacions d’aquests treballadors i mantenir per tant el seu dret a pensió intacte després de l’acomiadament. Però fins ara, si les companyies incomplien aquesta obligació el treballador podia fer poc, més enllà de reclamar al Defensor del Poble, “que ha rebut nombroses queixes per incompliment per part de les empreses”.

Ara, des del 9 d’abril, data d’entrada en vigor d’aquesta norma, en cas d’incompliment per part de l’empresa, els afectats disposaran d’un termini de sis mesos (des de la notificació de l’acomiadament) per a subscriure el conveni amb la Seguretat Social. En aquest punt serà quan s’iniciï un procediment que permetrà a la Tresoreria General de la Seguretat Social reclamar les cotitzacions a les empreses tant en període voluntari com en via executiva.

La Tresoreria, amb caràcter previ a la resolució, concedirà un tràmit d’audiència a l’empresari perquè en un termini de deu dies realitzi les al·legacions pertinents i pugui adherir-se al conveni o proposar-hi modificacions. Una vegada complert aquest termini, se signarà el conveni entre la TGSS i el treballador, donant trasllat a l’empresari juntament amb la notificació de l’import total de les quotes que ha d’ingressar a càrrec seu, exclusiu.

En tot cas, l’empresari podrà optar per realitzar un pagament únic de les cotitzacions, opció que haurà de manifestar per escrit a la TGSS i efectuar el seu ingrés dins del mes següent al de la notificació per part d’aquest servei comú de la quantitat a ingressar o podrà sol·licitar a la TGSS el fraccionament del pagament en tantes mensualitats com anys li faltin al treballador per a complir l’edat (63 o 61 anys.)

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 700