COVID-19. Puc rebre notificacions tributàries durant l’estat d’alarma?

Sí, durant l’estat d’alarma es continuen prestant amb normalitat els serveis de notificacions, tant en paper com electròniques, sense perjudici que, si la notificació de l’acte determina l’inici d’algun termini, s’haurà de tenir en compte que aquest termini es trobarà afectat per la normativa dictada amb motiu de l’estat d’alarma. Per tant, en relació amb les notificacions electròniques el transcurs de 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació, sense que s’hi hagi accedit, produeix l’efecte de notificació vàlidament efectuada.

L’informem que l’AEAT ha canviat el criteri sobre el còmput del termini de 10 dies de les notificacions electròniques, que transcorregut el moment en què es posa a disposició en l’adreça electrònica de l’interessat, com sap, s’entenen produïdes.

Segons una de les preguntes freqüents que l’AEAT havia penjat al seu web -que avui ja no hi figura-, el termini dels 10 dies quedava interromput durant el període d’alarma, i que es reprèn el còmput a partir del dia de la seva finalització. Això podria tenir la seva raó de ser en què, encara que el notificat fos una cosa relativa a un procediment tributari, no obstant això, el procediment per notificar-lo és el mateix per a totes les Administracions i podria aplicar-se-li la suspensió de termes i la interrupció de terminis prevista en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020. I en aquest sentit els hem anat informant.

No obstant això, avui ens comuniquen que el nou criteri és que, per aplicació de l’article 33 del RD-llei 8/2020, la pròrroga de terminis no afecta les notificacions corresponents a l’AEAT.

En concret sobre la pregunta: Puc rebre notificacions tributàries durant l’estat d’alarma?

L’AEAT respon que Sí. Durant l’estat d’alarma es continuen prestant amb normalitat els serveis de notificacions, tant en paper com electròniques, sense perjudici que, si la notificació de l’acte determina l’inici d’algun termini, s’haurà de tenir en compte que aquest termini es trobarà afectat per la normativa dictada amb motiu de l’estat d’alarma. Els efectes sobre els terminis es poden consultar en altres preguntes freqüents.

Per descomptat, estiguem d’acord o no amb aquesta interpretació, és MOLT IMPORTANT que ho tingui en compte i que ho posi en relació amb els apartats 1, 2 i 7 del Reial decret llei 8/2020 on es preveuen ampliacions específiques de terminis per actuar sobre el notificat, quan amb aquesta notificació s’iniciï algun termini. 

Segons aquesta interpretació, el transcurs de 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació, sense que s’hi hagi accedit, produeix l’efecte de notificació vàlidament efectuada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 178