COVID-19. Qüestions clau sobre la incapacitat temporal

La Seguretat Social ha publicat al seu web una sèrie de qüestions d’interès sobre la incapacitat temporal (IT) durant l’estat d’alarma ocasionada per la COVID-19 tant per a empreses com per a treballadors i autònoms.

Com ja l’hem anat informant, des del dia 12 de març de 2020, s’ha establert amb caràcter excepcional que els períodes d’aïllament o contagi dels treballadors com a conseqüència del virus COVID-19 tinguin la consideració de situació assimilada a accident de treball a l’efecte de la prestació econòmica per incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social. Aquesta mesura, que es dicta amb caràcter excepcional, es refereix exclusivament a la prestació econòmica d’incapacitat temporal, i és aplicable tant als treballadors per compte d’altri com per compte propi, d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social.

Per resoldre qüestions dubtoses sobre aquesta incapacitat temporal, la Seguretat Social ha publicat al seu web una sèrie de qüestions que els exposem a continuació.

Incapacitat temporal: informació per a empreses

 1. En el supuesto de que un trabajador notifique un aislamiento preventivo por COVID-19 y no acuda a su puesto de trabajo, sin que la empresa tenga constancia de la existencia de un parte de baja, ¿cómo procederá dicha empresa?
 2. ¿La empresa tiene que comunicar por sistema DELT@ los procesos de baja médica en los casos de COVID-19?
 3. ¿Cómo procederá la empresa para gestionar los partes de incapacidad temporal por COVID-19?
 4. ¿A qué entidad corresponde el pago de la incapacidad temporal en estos supuestos?
 5. ¿Cómo procederá la empresa si un trabajador le informa de la existencia de un proceso de incapacidad temporal por COVID-19, sin aportarle el parte de baja?
 6. ¿A partir de qué momento la empresa deberá abonar la prestación en el caso de procesos de incapacidad temporal por COVID-19?
 7. ¿Cómo procederá el INSS cuando reciba del Servicio Público de Salud un parte de baja de un proceso por COVID-19?
 8. ¿Cómo se aplica la normativa de protección de datos a las comunicaciones a la empresa?

Incapacitat temporal: informació per a treballadors

 1. Com es consideraran els períodes d’aïllament preventiu en els processos de COVID-19?
 2. Qui emetrà els comunicats de baixa, confirmació i alta en els processos de COVID-19? Quina serà la contingència a comunicar en aquests supòsits?
 3. Si estic en situació d’incapacitat temporal per pagament directe, haig de continuar presentant els comunicats de confirmació davant l’INSS per rebre el pagament de la meva prestació?
 4. A quina entitat correspon el pagament de la incapacitat temporal en aquests supòsits?
 5. Qui serà l’encarregada de prestar l’assistència sanitària i realitzar el control de comunicats en aquests supòsits?
 6. Quina serà la data del fet causant de la incapacitat temporal per COVID-19? Què succeeix amb els casos anteriors a l’entrada en vigor del RDL 6/2020, de 10 de març?
 7. Si em trobo en situació de baixa mèdica, puc ser inclòs en un ERTO com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma? En què afectarà la meva prestació?
 8. Si a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma estic inclòs en un ERTO amb suspensió de la relació laboral i en aquesta situació es produeix la meva baixa mèdica, qui em pagarà la prestació?

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 199