Decàleg de mesures urgents per als autònoms de cara als propers mesos

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha definit en la seva última reunió un decàleg de mesures urgents per al treball autònom que considera que han d’aprovar-se en els propers mesos, algunes de les quals ja estan sent objecte de debat al Congrés, dins del Pacte de Toledo, de la Subcomissió de Treball Autònom o en el marc d’iniciatives legislatives.

L’informem que el comitè de direcció de ATA ha acordat en la seva última reunió les propostes sobre autònoms que considera han de ser prioritàries per al nou Govern d’Espanya. ATA ha resumit aquestes iniciatives en un decàleg que recull les més urgents. Cal tenir en compte també, que està pendent el desenvolupament de la Llei de Mútues, que permetrà a les organitzacions d’autònoms entrar en la Comissió de Control de les Mútues.

Aquestes són les mesures que reclama l’ATA al nou Govern:

  1. Millorar la protecció social del col·lectiu, i més concretament l’actual prestació per cessament d’activitat. Caldria assimilar-la a la prestació d’atur, per la qual cosa és necessari dotar-la de major quantia i durada de la protecció. A més, seria necessari incloure el dret al subsidi, l’ajuda de 426 euros a la qual tenen dret els treballadors assalariats una vegada finalitzen la prestació de l’atur i de la qual estan exclosos els autònoms.
  2. Estendre la jubilació activa plena a tots els autònoms, de tal manera que es permeti compatibilitzar la feina amb el 100% de la pensió a tot el col·lectiu, independentment de si generen ocupació o no.
  3. Definir l’habitualitat i facilitar la cotització a tots aquells autònoms els ingressos dels quals no arriben al salari mínim interprofessional (SMI). Des d’ATA proposen una cotització similar a la tarifa plana a aquells autònom els rendiments nets dels quals estan per sota del SMI.
  4. Combatre els falsos autònoms. Per a això ATA proposa un registre obligatori on tots els autònoms estiguin obligats a comunicar a la Seguretat Social la seva condició de TRADE, quan el 75% dels seus ingressos depengui d’un sol pagador. I que estiguin també obligats a comunicar l’empresa o grup d’empreses per la qual presten el seu servei.
  5. Permetre que la cotització dels autònoms societaris al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) sigui una despesa de l’empresa, com l’és actualment la retribució que rep un autònom societari i no una despesa de l’autònom. Aquesta mesura permetria que molts autònoms societaris augmentessin la seva base de cotització i ho fessin en funció de la seva retribució i no com ocorre en aquests moments, on la meitat (53%) cotitzen per la base mínima, atès que la cotització els costa a ells i no es considera despesa de l’empresa.
  6. Morositat. És fonamental permetre l’aprovació al Congrés de la Proposició de Llei de Ciutadans que estableix un règim sancionador a les empreses i administracions públiques que no compleixen els terminis que estableix la llei, alhora que engegar una bústia anònima de morositat on autònoms, pimes i resta de proveïdors puguin denunciar de forma anònima aquelles empreses o administracions que fan pràctiques il·legals en matèria de morositat.
  7. Mantenir el límit actual de mòduls per a sectors com el transport i l’agricultura i no reduir-los a la meitat el proper any. Això significaria expulsar del sistema de mòduls a molts autònoms amb baixos ingressos, la qual cosa portaria associada un dany important per a la seva activitat.
  8. Facilitar la deduïbilitat dels pagaments electrònics per part dels autònoms quan es realitzen per via telemàtica o pagament pel mòbil, especialment quant als pagaments en els quals no existeix un emissor de targeta físic al moment de la despesa (gasolineres, pàrquings, parquímetres). En l’actualitat l’agència tributària requereix per a aquest tipus de pagaments factura, la qual cosa en moltes ocasions suposa una trava important per al col·lectiu.
  9. Establir mecanismes que permetin una veritable segona oportunitat per als autònoms que fracassen i volen tornar a iniciar una activitat, així. Per a això, seria convenient engegar una llei que permeti als autònoms continuar endavant quan fracassen i tornar a emprendre, així com prendre mesures que facilitin el relleu generacional i successió empresarial. Així com combatre un dels grans problemes de molts autònoms, especialment del medi rural: la despoblació.
  10. Representació Institucional. El Govern haurà d’engegar abans del 26 d’octubre allò estipulat en la Llei 6/2017 de Reformes Urgents del Treball Autònom en la qual s’insta al Govern en la seva disposició addicional primera a la incorporació de les organitzacions d’autònoms en el Consell Econòmic i Social (CES) i engegar també en aquest termini (segons assenyala la disposició addicional segona d’aquesta mateixa Llei) el Consell del Treball Autònom.

Lecturas: 966