El contracte de comptes en participació

Una fórmula per invertir en negocis sense haver de crear una societat i limitant la responsabilitat a l’aportació realitzada és el contracte de comptes en participació. Amb el compte en participació l’inversor (denominat “partícip”) aportarà diners a un projecte a canvi de participar en els resultats pròspers o adversos d’aquest (en la proporció que pactin).

Una fórmula per invertir en negocis sense haver de crear una societat i limitant la responsabilitat a l’aportació realitzada és el contracte de comptes en participació. Es tracta d’una alternativa més d’associació/finançament empresarial. La seva regulació es troba en els articles 239 a 243 del Codi de Comerç.

Subjectes intervinents

Dos elements: el gestor del compte i el compte partícip.  

Els comptes en participació són un contracte en el qual els comerciants es poden interessar els uns (partícips) en les operacions dels altres (gestor), contribuint-hi amb la part del capital que convinguin i fent-se partícips dels seus resultats pròspers o adversos en la proporció que determinin

Atenció. Amb el compte en participació l’inversor (denominat “partícip”) aportarà diners al seu projecte a canvi de participar en els resultats pròspers o adversos d’aquest (en la proporció que pactin). Així, si el projecte va bé, l’inversor recuperarà la seva aportació i cobrarà la part de beneficis que hagin pactat; i si va malament, assumirà les pèrdues que li corresponguin (amb càrrec a la seva aportació).

Com ja ha assenyalat el Tribunal Suprem, és una de les modalitats associatives o de cooperació mercantil més antigues que coneix el dret dels negocis, que manté ocult per als tercers al capitalista participant, sigui o no comerciant, la qual cosa harmonitza amb l’interès del gestor o empresari a augmentar la seva liquiditat, sense obligació de pagar un interès i de restituir les sumes rebudes.

Característiques i requisits formals

Un dels grans avantatges dels comptes en participació, és que no estan subjectes en la seva formació a cap solemnitat (escriptura pública), i es podrà contreure privadament de paraula o per escrit, i la seva existència es provarà per qualsevol dels mitjans reconeguts en dret.  

Difereix de la societat mercantil en dues notes fonamentals, d’una banda, en el contracte de compte en participació falta l’autonomia patrimonial, ja que no es constitueix un patrimoni social, les aportacions les rep en propietat i en exclusiva el gestor; i, d’altra banda, no es crea un ens amb personalitat jurídica pròpia que és característica de les societats mercantils, que es constitueixen conformement a la seva normativa reguladora. 

  • No té personalitat jurídica pròpia
  • Permet que es mantingui oculta la participació d’una o més persones enfront de tercers
  • Possibilita la participació en resultats

Altres característiques d’aquest contracte són:  

  • Es tracta de l’aportació o de les aportacions d’un tercer al negoci d’un altre, del gestor, sense que el Codi de Comerç assenyali si s’han de destinar a totes les activitats o a una concreta, per la qual cosa s’ha d’estar al convingut entre les parts.  
  • En les negociacions no es podrà adoptar una raó comercial comuna a tots els partícips, ni usar de més crèdit directe que el del comerciant que les fa i dirigeix en el seu nom i sota la seva responsabilitat individual.
  • Els comptes en participació s’extingeixen per les següents circumstàncies: (i) mutu acord de les parts; (ii) denúncia unilateral del contracte; (iii) transcurs del temps; (iv) arribat l’acabament de l’empresa o de l’activitat; (v) impossibilitat de concloure les operacions objecte del contracte; (vi) fallida, concurs o suspensió de pagaments.

La liquidació es farà pel gestor, el qual, un cop les operacions s’acabin, rendirà compte justificat dels seus resultats.

Lecturas: 1.331