Els complements salarials s’han d’incloure en la nòmina de vacances

Els complements salarials s’han d’incloure com a conceptes computables en el càlcul de la nòmina corresponent al període de vacances, segons estableix una sentència recent del Tribunal Suprem.

La retribució que ha de percebre un treballador durant el temps de les seves vacances, és una qüestió que pot plantejar divergències entre empresa i treballador, i especialment quan l’empleat, al llarg de l’any percep diversos plusos, complements, incentius i/o comissions variables en funció del seu lloc de treball i de les funcions realitzades.

Doncs bé, recentment el Tribunal Suprem en una sentència de 23 d’abril del 2019 ha fixat que els complements salarials s’han d’incloure com a conceptes computables en el càlcul de la nòmina corresponent al període de vacances. 

La sentència relata, també, que s’han d’incloure com a conceptes computables en el càlcul de la retribució de vacances, a part dels ja recollits en el conveni col·lectiu d’aplicació, els complements d’hores de presència, treball nocturn i festivitats i diumenges.

La sentència apunta que una remuneració “s’ha de considerar habitual a l’efecte de vacances si es percep durant sis mesos o més dels onze precedents a les vacances o en la mateixa proporció si la prestació de serveis fos inferior”. 

Aquesta sentència, ha estat dictada en l’àmbit d’un conflicte que va finalitzar amb la interposició d’una demanda de CCOO davant la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA).

En ella declarava el dret de tots els treballadors afectats per l’àmbit d’aquest conflicte al fet que la seva retribució de vacances inclogués la mitjana anual de totes les seves retribucions, havent d’incloure els següents conceptes: salari de conveni, plus d’antiguitat, complement d’assistència i puntualitat, hores de presència, retribució específica del treball nocturn i festivitat i diumenges.

En conseqüència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar a ACEA a abonar en el període de vacances anual la retribució corresponent a la mitjana de les hores de presència, el plus de nocturnitat, i el plus de diumenges i festius, en els termes sol·licitats. 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 669