En cas de malaltia: què haig de fer per sol·licitar la meva prestació per incapacitat temporal? On haig d’anar, què haig de portar?

La incapacitat temporal és una prestació contributiva de la Seguretat Social pensada per cobrir la pèrdua de rendes que es produeix quan el treballador no pot treballar perquè està malalt. Pot ocórrer per una malaltia comuna o per una de professional o accident de treball, i les quanties que ens corresponguin variaran.

El metge li ha dit que, amb la seva malaltia, no pot treballar, així que li ha signat un comunicat de baixa. I ara, què? Què haig de fer per cobrar el subsidi per incapacitat temporal? On haig d’anar, què haig de portar?

La incapacitat temporal és una prestació contributiva de la Seguretat Social pensada per cobrir la pèrdua de rendes que es produeix quan el treballador no pot treballar perquè està malalt. Pot ocórrer per una malaltia comuna o per una de professional o accident de treball, i les quanties que ens corresponguin variaran.

En el primer cas, el subsidi ascendeix al 60% de la base reguladora entre el quart i el vintè dia de baixa, i el 75%, a partir del vint-i-unè dia. En el cas de les malalties professionals i els accidents de treball, la prestació ascendeix al 75% de la base reguladora des del primer dia de baixa.

Passos i documentació

El metge de capçalera de la sanitat pública ens dóna la baixa, però el reconeixement del dret al subsidi és competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), l’Institut Social de la Marina (ISM) o les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, que també són les entitats que s’encarreguen de fer front al pagament de la prestació.

Com a treballador, quins passos haig de donar i quina documentació haig de presentar si el metge m’ha signat un comunicat de baixa mèdica? Depèn de quin sigui el seu cas:

Treballador per compte d’altri

Si vostè és treballador per compte d’altri, ha de presentar el comunicat de baixa en l’empresa dins dels següents tres dies hàbils. A partir d’aquest moment, l’empresa informa dels comunicats a la Seguretat Social.

Atenció. Si ha d’anar a l’INSS, és recomanable demanar cita prèvia.

El treballador ha de presentar a l’empresa tots els comunicats de confirmació de baixa, si es produeixen, en els tres dies següents al fet que els signi el metge. El comunicat d’alta, s’ha de presentar en les 24 hores següents.

Atenció. Recordi que el subsidi per incapacitat temporal es paga a partir del quart dia de baixa, i que fins al dia 15 serà l’empresa qui es faci càrrec de l’import. A partir del dia 16, és l’INSS o la mútua, encara que l’empresa actuï per pagament delegat.

Empleats de la llar

Els empleats de llar estan inscrits en un sistema especial dins del règim general, que incorpora certes peculiaritats en la tramitació de la incapacitat temporal.

La seva baixa la paga l’ocupador entre els dies 4 i 8, però per cobrar a partir del novè dia ha de presentar la seva sol·licitud a l’INSS o la mútua. La documentació que ha de presentar és la següent:

  • Sol·licitud de la prestació signada per l’interessat: que li serà facilitada a l’INSS o mútua, i que es pot descarregar al web de la Seguretat Social.
  • DNI de l’interessat.
  • Comunicats mèdics de baixa i confirmació.
  • Certificat de l’ocupador per a la sol·licitud de prestació de la Seguretat Social: també es pot descarregar al web, i ha d’anar emplenat i signat per l’ocupador.

Autònoms

El treballador inscrit en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) ha de presentar el comunicat de baixa a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a la mútua amb la qual tingui coberta les contingències comunes, que serà aquella en la qual es va donar d’alta quan es va afiliar a la Seguretat Social com a autònom.

Per iniciar la tramitació del subsidi, i aconseguir així que li paguin la prestació, ha d’anar a un CAISS (Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social) o a la seva mútua. El subsidi per incapacitat temporal per malaltia comuna es paga a partir del quart dia de baixa.

No és necessari que sigui el propi interessat qui es personi, però sí que és important que la sol·licitud de la prestació vagi signada per ell i que es presenti el seu DNI. En conjunt, s’ha de presentar la següent documentació.

  • Sol·licitud de la prestació signada per l’interessat: que li facilitarà l’INSS o mútua, i que es pot descarregar al web de la Seguretat Social.
  • DNI de l’interessat, o la fotocòpia compulsada.
  • Justificants de pagament de les cotitzacions dels últims tres mesos.
  • Comunicats mèdics de baixa i de confirmació.
  • Declaració de situació de l’activitat: que és un imprès que també es pot descarregar al web, en el qual, mitjançant declaració jurada, s’exposa com queda l’activitat de l’autònom durant la seva baixa. És a dir, si la gestiona algú en el seu lloc, o si es produeix un cessament temporal o definitiu, etc. També ha d’anar signada per l’interessat.

Font: Seguretat Social

Lecturas: 1.453