Entra en vigor el nou acord fiscal entre Espanya i el Regne Unit sobre Gibraltar

L’informem que al BOE del dia 13 de març s’ha publicat l’Acord Internacional en matèria de fiscalitat i protecció dels interessos financers entre el Regne d’Espanya i el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord en relació amb Gibraltar, fet ad referèndum a Madrid i Londres el 4 de març de 2019.

L’Acord pretén l’eliminació del frau fiscal i els efectes perjudicials derivats de les característiques d’un règim fiscal que actualment permet, per exemple, pagar un impost sobre societats només pels beneficis obtinguts a Gibraltar o ser considerat resident a Gibraltar encara que la residència principal sigui a Espanya.

Per a això, s’estableix un règim reforçat de cooperació administrativa entre les autoritats competents de les respectives administracions tributàries, que inclou l’intercanvi d’informació sobre determinades categories de rendes i actius d’especial importància per a la lluita contra el frau a la zona. Així mateix, es preveu l’adaptació dinàmica d’aquest règim especial de cooperació als nous estàndards de la Unió Europea i l’OCDE en matèria de transparència, cooperació administrativa, pràctiques fiscals perjudicials i de lluita contra el blanqueig de capitals.

Regles de residència

Manté el criteri de residència fiscal si es pernocta 183 dies l’any a Espanya, a més de considerar-se resident fiscal a Espanya si el cònjuge o parella, així com els ascendents i descendents dependents, tenen la seva residència a Espanya, o si l’únic habitatge a la seva disposició és a Espanya.

En cas de dubte, les persones físiques seran considerades com a residents fiscals exclusivament d’Espanya, tret que puguin demostrar fefaentment que posseeixen un habitatge permanent per al seu ús exclusiu a Gibraltar i que romanen en aquest territori més de 183 dies.

Els espanyols que traslladin la seva residència a Gibraltar amb posterioritat a la data de la signatura del present Acord es consideraran, en tots els casos, residents fiscals exclusivament d’Espanya i es manté per als no espanyols (sempre que aportin prova de la seva nova residència a Gibraltar) que tindran a efectes fiscals la seva residència a Espanya en l’exercici que es produeixi el canvi de residència i durant els quatre exercicis fiscals següents.

Pel que fa a les regles de residència de les persones jurídiques, entitats i altres instruments o formes jurídiques, s’estableix la residència fiscal exclusivament d’Espanya de les societats i altres tipus d’entitats gibraltarenyes (encara que estiguin constituïdes i gestionades a Gibraltar) quan tinguin una relació significativa amb Espanya basades en quatre supòsits:

  1. Que la majoria dels actius es trobin a Espanya o consisteixin en drets que poden o han d’exercir-se a Espanya.
  2. Que la major part de la renda reportada en un any natural es derivi de fonts a Espanya.
  3. Que la majoria de les persones físiques encarregades de la gestió efectiva siguin residents fiscals d’Espanya.
  4. Que la major part dels drets sobre el capital o el patrimoni net, els drets de vot o de participació en els beneficis es trobi sota el control directe o indirecte, sigui de persones físiques que siguin residents fiscals d’Espanya, o bé de persones jurídiques, entitats o altres instruments o formes jurídiques vinculades a residents fiscals d’Espanya.

Cooperació administrativa en matèria fiscal

S’estableix legalment un règim especial de cooperació administrativa en matèria fiscal entre les autoritats competents de les respectives administracions tributàries. Això vol dir que l’autoritat fiscal de Gibraltar donarà informació anual dels treballadors registrats a Gibraltar com a residents a Espanya (espanyols i estrangers), detallant específicament tots els extrems de la seva relació laboral subjacent o de qualsevol activitat empresarial o professional desenvolupada per aquests treballadors, inclosos els detalls relatius a la durada, els termes econòmics i l’ocupador; així com qualsevol informació de contingut fiscal que afecti espanyols: la compra d’un vehicle o un vaixell a Gibraltar; accés lliure i directe a les anotacions del Registre Mercantil de Gibraltar; accés directe a la informació que sigui pública sobre titulars d’empreses, persones jurídiques, societats de persones i fundacions, etc.

Entrada en vigor de l’Acord

L’entrada en vigor es produí el passat 4 de març de 2021, si bé estableix quan té efecte, com per exemple, en relació amb la residència fiscal de les persones físiques i jurídiques, entitats i altres instruments o formes jurídiques (per als períodes impositius que comencin des del 4 de març de 2021; o bé quan no hi hagi períodes impositius, respecte de les obligacions fiscals reportades des del 4 de març de 2021) o en relació amb la cooperació administrativa en matèria fiscal (l’intercanvi d’informació es pot aplicar des del 1 de gener de 2014 per a l’intercanvi automàtic i des del 1 de gener de 2011 per a les altres formes d’intercanvi d’informació).

Quant a la extensió territorial, es disposa que pel que fa al Regne Unit, l’Acord s’aplica exclusivament a Gibraltar.

Paradís fiscal

L’acord pretén l’eliminació del frau fiscal i els efectes perjudicials derivats de les característiques del règim fiscal de Gibraltar, territori que si bé mai ha figurat a la llista de paradisos fiscals de la UE sí que estava inclòs a la llista espanyola aprovada en 1991. 

Atenció. Gibraltar apareix al llistat de paradisos fiscals aprovat pel Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, per la qual cosa una vegada que l’Acord hagi entrat en vigor, Espanya traurà a Gibraltar de la llista.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Autor: Manubens Abogados

Lecturas: 19