Guia de bonificacions/reduccions a la Seguretat Social a treballadors autònoms

Els ajudem a gestionar i analitzar tota la normativa vigent perquè pugui aprofitar les bonificacions i reduccions a la Seguretat Social existents en l’àmbit específic dels treballadors autònoms. Si vostè és autònom, comprovi si pot acollir-se a algun tipus d’incentiu en les cotitzacions a la Seguretat Social i en la contractació de treballadors. Recordi que la nova llei de reforma dels autònoms ha introduït canvis i novetats en matèria de bonificacions/reduccions per a aquest col·lectiu.

Com ja sabrà, actualment existeixen nombrosos incentius a l’ocupació, especialment per a la contractació indefinida i certs contractes temporals, consistents sobretot en bonificacions en les quotes de la Seguretat Social i incentius fiscals.  

Durant els últims anys, les bonificacions i reduccions de les quotes de Seguretat Social en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) han sofert importants reformes, culminant en l’operada per la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom.  

Per tant, tingui present que en l’àmbit específic dels treballadors autònoms, s’han introduït nous incentius i bonificacions en la cotització al RETA i es milloren alguns dels existents.

Si vostè és autònom, comprovi si es pot acollir a algun tipus d’incentiu en les cotitzacions a la Seguretat Social i en la contractació de treballadors.

A aquests efectes, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha facilitat un guia (actualitzada a data d’octubre 2017), en la qual es recull tota la normativa vigent en matèria de bonificacions/reduccions a la seguretat social a treballadors autònoms.  

Nosaltres podem ajudar-los a triar les millors opcions i analitzar la seva situació laboral  perquè surti beneficiat en l’aplicació d’aquestes ajudes, reduccions/bonificacions.  

Els recordem les principals bonificacions/reduccions per als autònoms:

  • Treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).
  • Treballadors menors de 30 anys, o dones menors de 35 anys, que causin alta inicial o no haguessin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors en el RETA.
  • Treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, que causin alta inicial o que no haguessin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors en el RETA.
  • Treballadors autònoms que es trobin en baixa per maternitat o paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Bonificacions i reduccions per conciliació de la vida personal i familiar vinculada a la contractació.
  • Treballadores autònomes que es reincorporin a l’activitat en determinats supòsits.  
  • Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.
  • Treballadors autònoms a Ceuta i Melilla en els sectors de comerç, hostaleria, turisme i indústria (excepte i energia i aigua).

Consulti la guia del SEPE sobre BONIFICACIONS/REDUCCIONS a la SEGURETAT SOCIAL als TREBALLADORS AUTÒNOMS

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 1.637