Guia per a no perdre’s sobre el registre de jornada laboral

Recentment el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat una guia sobre el registre de jornada laboral 芦a t铆tol informatiu禄, d’obligat compliment per a les empreses i que va entrar en vigor el passat dia 12 de maig de 2019. Es tracta d’una s猫rie d’aclariments d’inter猫s en relaci贸 a persones treballadores per ETT; treballadors subcontractats, registre de la jornada dels treballadors que es desplacen a altres centres o empreses clients, excepcions de registre, f贸rmules de flexibilitat laboral (incl貌s teletreball) o necessitat de consulta amb la representaci贸 legal dels treballadors, entre altres. Tot aix貌, sense perjudici de la interpretaci贸 de la norma que correspon als jutjats i tribunals de l’ordre social.

Com ja el vam informar en el seu moment, el Reial decret llei 8/2019, de 8 de mar莽, de mesures urgents de protecci贸 social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, ha modificat l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET), amb efectes des del passat 12 de maig de 2019, per a establir l’obligaci贸 empresarial de garantir el registre diari de jornada de tota la seva plantilla, incl貌s el dels contractats a jornada completa.

El registre horari s’aplica a la totalitat de treballadors, al marge de la seva categoria o grup professional, a tots els sectors d’activitat i a totes les empreses, sigui quina sigui la seva mida o organitzaci贸 del treball, sempre que estiguin incloses en l’脿mbit d’aplicaci贸 que defineix l’article 1 de l’ET. Aix铆, les empreses queden obligades al registre diari de jornada tamb茅 respecte de treballadors “m貌bils”, comercials, temporals, treballadors a dist脿ncia o qualssevol altres situacions en les quals la prestaci贸 laboral no es desenvolupa, totalment o parcial, en el centre de treball de l’empresa.

No obstant aix貌 hi ha algunes peculiaritats o excepcions, com per exemple a les relacions laborals de car脿cter especial, en aquest cas s’haur脿 d’estar a l’establert en la seva normativa espec铆fica i atendre tant la forma i extensi贸 de com estigui regulada la jornada de treball aix铆 com les regles de supletorietat establertes en cada cas. En concret, queda completament exceptuat de l’aplicaci贸 de la norma el personal d’alta direcci贸.

En concret, s’estableix l’obligaci贸 de: 

  • Per part de les empreses de garantir el registre horari de la jornada que haur脿 d’incloure l’horari concret d’inici i finalitzaci贸 de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat hor脿ria que estableix el propi precepte estatutari.
  • Organitzar i documentar el registre de jornada, mitjan莽ant negociaci贸 col路lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’aix貌, mitjan莽ant la decisi贸 de l’empresari pr猫via consulta amb els representants dels treballadors en l’empresa (per exemple, mitjan莽ant un sistema de fitxatges o amb un registre manual que documenti l’hora d’entrada i de sortida). 
  • Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposici贸 dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social.
  • L’incompliment d’aquestes obligacions es considera infracci贸 greu. Aix貌 implicar脿 que se’n podria derivar proposta de sanci贸 amb causa tant en la no instauraci贸 del registre de jornada, com en un incompliment referit a la conservaci贸 de les dades del registre, o a la participaci贸 dels representants legals dels treballadors en la seva confecci贸. Recordem que la sanci贸 derivada d’una infracci贸 greu en mat猫ria de relacions laborals i ocupaci贸 podria ser sancionada amb una multa d’entre 626 i 6.250 鈧.

Guia sobre el registre de jornada publicada pel Ministeri de Treball

Des de la publicaci贸 del Reial decret llei 8/2019, de 8 de mar莽, de mesures urgents de protecci贸 social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, la Direcci贸 General de Treball ha rebut diverses consultes en mat猫ria de registre de jornada.

Per aix貌, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ha elaborat un document o guia amb la finalitat de facilitar l’aplicaci贸 pr脿ctica de la norma, en el qual es recullen criteris, a t铆tol informatiu, en relaci贸 amb aquest deure formal empresarial, sense perjudici de la interpretaci贸 de la norma que correspon als jutjats i tribunals de l’ordre social.

La guia es divideix en: 

  • Preguntes relatives a l’脿mbit d’aplicaci贸 del registre horari regulat en l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors.
  • Preguntes sobre el contingut i el sistema de registre.
  • Preguntes sobre conservaci贸 i acc茅s al registre.
  • Preguntes sobre el registre d’hores extraordin脿ries.

Juntament amb tot el que hem avan莽at fins al moment en relaci贸 a l’obligatorietat de registre de la jornada dels treballadors, entre els aclariments a destacar sobre el contingut de la guia val la pena analitzar els aspectes seg眉ents:

1.- Registre horari dels treballadors d’empreses de treball temporal

Correspon a les empreses de treball temporal (ETTs) l’obligaci贸 de complir amb el deure de registre diari de la jornada establert en l’article 34.9 de l’ET aix铆 com la de conservar els registres a qu猫 es refereix aquest precepte durant quatre anys, mantenint-los a la disposici贸 de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social.

Ara b茅, correspondr脿 a les ETTs i a les empreses usu脿ries 芦d’establir els procediments d’aportaci贸 dels registres per al compliment de les seves obligacions禄.

2.- Registre horari dels treballadors subcontractats

At猫s que el control de l’activitat roman en l’empresa contractista o subcontractista, veritable ocupadora, aquesta ser脿 la responsable del compliment de totes les obligacions laborals, incloses les relatives a registre diari de jornada.

Amb l’objectiu d’assegurar una fiabilitat m茅s elevada de la jornada efectivament realitzada pels treballadors de la contractista, quan els treballadors de la contractista presten activitat en l’empresa principal, totes dues empreses podran acordar servir-se dels sistemes de registre diari de jornada emprats en la principal per als seus treballadors.

En tot cas, 茅s l’obligaci贸 de la contractista conservar i mantenir la documentaci贸 dels registres diaris realitzats.

3.- Com es registra la jornada dels treballadors que es desplacen a altres centres o empreses clients, aix铆 com les jornades partides o altres interrupcions?

Ser脿 芦convenient禄 registrar tots els aspectes de la jornada de treball de cada treballador, especialment el relatiu a pauses di脿ries obligat貌ries legal o convencionalment previstes, o volunt脿ries, per a permetre eludir la presumpci贸 que tot el temps que hi ha entre l’inici i la finalitzaci贸 de jornada registrada constitueix temps de treball efectiu.

En el document de la guia s’estableix que 芦Quan l’expressi贸 legal, convencional o contractual d’aquestes interrupcions o pauses intrajornada 茅s clara, predeterminada i global, el registre diari podr脿 eludir aquests elements configuratius interns de la jornada di脿ria, perqu猫 resulten identificables en relaci贸 amb aquests altres instruments que permeten donar certesa i seguretat jur铆dica del temps de treball realitzat i retribu茂ble. No obstant aix貌, en cas contrari, 茅s recomanable que el model de registre aplicable contingui par脿metres mesurables que atorguin valor diari, si escau, a aquestes altres pauses禄.

A aquestes finalitats, el Ministeri de Treball dirigeix a l’autoregulaci贸 per conveni o acord d’empresa.

4.- Treballadors despla莽ats fora del centre habitual de treball (viatges amb motius laborals)

En relaci贸 amb els treballadors despla莽ats fora del centre habitual de treball, amb o sense pernocta, el nou registre diari de jornada no altera l’aplicaci贸 de les regles estatut脿ries generals, i  el temps de treball efectiu s’ha de registrar. 脡s a dir (sense perjudici de la seva compensaci贸 mitjan莽ant dietes o suplerts), nom茅s t茅 la consideraci贸 de jornada laboral a l’efecte de registre el contemplat en l’article 34 de l’ET, tot i que subsisteixin deures empresarials en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals i s铆 que es consideri temps de treball a l’efecte d’accident de treball (en itiner脿ncia o en missi贸) perqu猫 el treballador es troba sota l’esfera organitzativa de l’empresari, sense poder retornar al seu 脿mbit personal per a trencar el nexe causal amb la seva activitat professional.

No obstant aix貌, en aquest punt es recomana que el registre, a l’efecte de prova de la separaci贸 entre tots dos elements temporals, deixi const脿ncia expressa del seu c貌mput, sent adequada la declaraci贸 documentada del treballador, al marge de la capacitat de control i exercici de poders directius per part de l’empresa per verificar la realitat d’aquesta manifestaci贸.

5.- 脷niques excepcions al registre horari

El registre horari s’aplica a la totalitat de treballadors, englobant, com a 煤niques peculiaritats o excepcions a aquest, les seg眉ents:

– Relacions laborals de car脿cter especial. En concret, queda completament fora de l’aplicaci贸 de la norma el personal d’alta direcci贸 contemplat en l’article 2.1.a) ET, socis treballadors de cooperatives, treballadors aut貌noms, etc.

– Treballadors que compten amb un r猫gim espec铆fic o particular en mat猫ria de registre de jornada:

a) Els treballadors amb contracte a temps parcial, per als quals ja existeix una obligaci贸 de registre regulada en l’article 12.4.c)  de l’ET.

b) Treballadors que, avui dia, ja compten amb registres espec铆fics regulats en el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, i que se’ls anomena treballadors m貌bils (determinats transports per carretera), treballadors de la marina mercant i treballadors que realitzen serveis d’interoperabilitat transfronterera en el transport ferroviari, tots ells com a conseq眉猫ncia de diverses Directives comunit脿ries.

6.- Registre de f贸rmules de flexibilitat del temps de treball i de distribuci贸 irregular de la jornada (treball a dist脿ncia o teletreball i horaris flexibles del treballador)

At猫s que cap variabilitat de la jornada di脿ria de treball (jornades di脿ries superiors compensades amb altres d’inferiors, per exemple), el c貌mput de les quals a l’efecte de determinaci贸 del temps de treball realment realitzat pel treballador requereix per铆odes o seq眉猫ncies temporals superiors al dia, el registre diari de jornada, exigible en tot cas, s’haur脿 de ponderar i globalitzar a l’efecte de control i comptabilitzaci贸 del temps de treball efectiu en aquestes seq眉猫ncies superiors a la di脿ria. De manera que si, per exemplificar, la flexibilitat hor脿ria exigeix el compliment d’una determinada jornada mensual, lliurement distribu茂da pel treballador, el fet que un registre horari diari computi excessos de jornada no s’interpretar脿 com a treball extraordinari o per sobre del pactat si, analitzats els registres dels dies del mes restants, queda acreditat el compliment de la jornada mensual ordin脿ria. En coher猫ncia, qualssevol altres per铆odes de refer猫ncia a les finalitats redistributives seguiran la mateix regla.

En el cas de treball a dist脿ncia, incl貌s el teletreball, existeixen f贸rmules assequibles que asseguren el registre de la jornada di脿ria, incloses les especificitats o flexibilitat per al seu c貌mput, a trav茅s de registres telem脿tics o similars. En tot cas, si existeix autoregulaci贸 convencional sobre aquest tema, mitjan莽ant la negociaci贸 col路lectiva o l’acord d’empresa, o si l’empresari d贸na per bona la signatura pel treballador de fulls o instruments similars d’autogesti贸 del temps de treball del teletreballador o treballador a dist脿ncia, seran instruments v脿lids per a donar compliment a l’obligaci贸 legal. Tot aix貌 sense perjudici de la capacitat de control i poder de direcci贸 de l’empresari per assegurar la veracitat de la declaraci贸 unilateral del treballador

7.- Forma de registre i consulta amb els representants legals dels treballadors

No s’aclareix gaire res sobre la necessitat imposada de registre 芦dia a dia i incloure el moment d’inici i finalitzaci贸 de la jornada禄, cridant a l’autoregulaci贸, mitjan莽ant la negociaci贸 col路lectiva o l’acord d’empresa.

Aix铆: 芦ser脿 v脿lid qualsevol sistema o mitj脿, en suport paper o telem脿tic, apte per a complir l’objectiu legal, aix貌 茅s, proporcionar informaci贸 fiable, immodificable i no manipulable a posteriori, ja sigui per l’empresari o pel propi treballador. Per a aix貌, la informaci贸 de la jornada s’ha de documentar en algun tipus d’instrument escrit o digital, o sistemes mixtos, si escau, que garanteixin la tra莽abilitat i rastreig fidedigne i invariable de la jornada di脿ria una vegada registrada禄.

芦Dins de certs marges禄 les diferents tipologies d’empreses, sectors i ocupacions professionals poden comptar amb un model o sistema adequat a les seves caracter铆stiques, i precisar, d’acord amb les pr貌pies definicions contingudes en el conveni, condicions tals com interrupcions, pauses, flexibilitat en la distribuci贸 del temps de treball o similars.

Tan sols a falta de conveni o acord col路lectiu correspon a l’empresari establir un sistema propi que, en tot cas, s’ha de sotmetre a la consulta dels representants legals dels treballadors.

Per 芦consulta禄 amb la representaci贸 legal dels treballadors a l’hora d’entendre complerta l’obligaci贸 legal la guia cita l’art. 64.1 i 64.6 de l’ET.

芦la consulta ha de permetre als representants dels treballadors l’intercanvi d’opinions i l’obertura d’un di脿leg entre l’empresari i el comit猫 d’empresa sobre una q眉esti贸 determinada, incl貌s, si escau, l’emissi贸 d’informe previ per part seva禄.

芦La informaci贸 s’haur脿 de facilitar per l’empresari al comit猫 d’empresa, sense perjudici de l’establert espec铆ficament en cada cas, en un moment, d’una manera i amb un contingut apropiats, que permetin als representants dels treballadors procedir al seu examen adequat i preparar, si escau, la consulta i l’informe. La consulta s’haur脿 de realitzar, tret que expressament estigui establerta una altra cosa, en un moment i amb un contingut apropiats, en el nivell de direcci贸 i representaci贸 corresponent de l’empresa, i de tal manera que permeti als representants dels treballadors, sobre la base de la informaci贸 rebuda, reunir-se amb l’empresari, obtenir una resposta justificada al seu eventual informe i poder contrastar els seus punts de vista o opinions amb objecte, si escau, de poder arribar a un acord sobre les q眉estions indicades en l’apartat 5, i aix貌 sense perjudici de les facultats que es reconeixen a l’empresari sobre aquest tema en relaci贸 amb cadascuna d’aquestes q眉estions. En tot cas, la consulta haur脿 de permetre que el criteri del comit猫 pugui ser conegut per l’empresari a l’hora d’adoptar o d’executar les decisions. Els informes que hagi d’emetre el comit猫 d’empresa s’hauran d’elaborar en el termini m脿xim de quinze dies des que hagin estat sol路licitats i remeses les informacions corresponents禄.

8.- Qu猫 significa que els registres romandran a la disposici贸 dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social?

Segons la guia la necessitat que els registres “romanguin a disposici贸” s’ha d’interpretar en el sentit d’estar i romandre f铆sicament en el centre de treball, o ser accessibles des d’ell de forma immediata. Aix貌 suposa un intent d’evitar la possibilitat de la creaci贸 posterior, manipulaci贸 o alteraci贸 dels registres.

9.- El registre de jornada fixat en l’article 34.9 de l’ET es pot utilitzar de forma simult脿niament per al compliment de l’obligaci贸 de registre d’hores extraordin脿ries fixat per l’art. 35.5 de l’ET?

Reconeixent que el registre diari de jornada i el registre d’hores extraordin脿ries s贸n obligacions legals independents i compatibles, el Ministeri de Treball ent茅n que el registre de l’article 34.9  de l’ET es pot utilitzar simult脿niament per al compliment de l’obligaci贸 de registre de l’article 35.5 de l’ET, a m茅s que, addicionalment, s’hagi de complir la resta de les obligacions establertes en aquest 煤ltim precepte i en l’apartat 2 de la disposici贸 addicional tercera del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre.

10.- Drets dels treballadors a la intimitat

En el cas que el sistema de registre establert mitjan莽ant negociaci贸 col路lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’aix貌, decisi贸 de l’empresari pr猫via consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa requereixi l’acc茅s a dispositius digitals o l’煤s de sistemes de videovigil脿ncia o geolocalitzaci贸, s’han de respectar en tot cas els drets dels treballadors a la intimitat previstos en l’article 20 bis de l’Estatut dels Treballadors, que remet a la Llei org脿nica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci贸 de dades personals i garantia dels drets digitals.

Consulti aqu铆 la guia sobre el registre de jornada: 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Documents/2019/GUIA%20SOBRE%20EL%20REGISTRO%20DE%20JORNADA.pdf

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 630