Legalitzaci贸 telem脿tica del llibre d’actes i del llibre registre de socis / accions nominatives: fins al 30 d’abril

Tot empresari i societat ha de realitzar la legalitzaci贸 dels seus llibres comptables en el termini de quatre mesos a comptar des de la data de tancament de l’exercici comptable. Si l’exercici comptable es correspon amb l’any natural, de l鈥01-01-2017 al 31-12-2017, en aquest cas, el termini per realitzar la legalitzaci贸 dels llibres comptables ser脿 fins al 30 d’abril de 2018. Recordi que els llibres d’actes, socis i comptables nom茅s es podran diligenciar en format electr貌nic i presentar-los en el registre mercantil per via telem脿tica.

Li recordem que d’acord amb la Instrucci贸 del 12 de febrer de 2015, de la Direcci贸 General dels Registres i del Notariat (DGRN), sobre legalitzaci贸 de llibres dels empresaris, les societats mercantils tenen l’obligaci贸 de gesti贸 dels llibres societaris, inclosos el llibre d’actes i el llibre registre de socis (en cas de SA, llibre registre d’accions nominatives), exclusivament en suport electr貌nic i la seva legalitzaci贸 de forma telem脿tica. D’aquesta manera, desapareix la legalitzaci贸 d’aquests llibres amb car脿cter previ a la seva utilitzaci贸 en format paper.

En el llibre d’actes s鈥檋auran de transcriure totes les actes dels 貌rgans col路legiats de les societats mercantils, actes de junta general amb les llistes d鈥檃ssistencia dels socis degudament signades pels assistents (m铆nim l’acta de junta general ordin脿ria d’aprovaci贸 de comptes anuals), i actes del consell d’administraci贸 (m铆nim una acta per trimestre) en suport electr貌nic. La legalitzaci贸 d’aquest llibre s鈥檋aur脿 de realitzar cada any.

La legalitzaci贸 del llibre registre de socis o del llibre registre d’accions nominatives nom茅s ser脿 obligat貌ria l’exercici en qu猫 s’hagi produ茂t qualsevol alteraci贸 en la titularitat de les participacions o de les accions o s’hi haguessin constitu茂t grav脿mens. 

Si l’exercici comptable es correspon amb l’any natural, de l鈥01-01-2017 al 31-12-2017, en aquest cas, el termini per realitzar la legalitzaci贸 dels llibres comptables ser脿 fins al 30 d’abril de 2018 en el registre mercantil competent. 

Atenci贸. Tots els llibres s鈥檋auran d’emplenar en suport electr貌nic i hauran de ser enviats per via telem脿tica, dins dels 4 mesos seg眉ents al tancament de l’exercici social.

Per tot aix貌, li recomanem que revisi tota la documentaci贸 mercantil que hagi pogut generar aquest any 2017 per verificar si ha incorporat actes de juntes o hi ha algun canvi de socis. Li preguem que ens facin arribar una c貌pia de cadascuna d’aquestes actes abans del dia 31 de mar莽 de 2018 per procedir, si escau, a confeccionar els 鈥渞egistres electr貌nics鈥 necessaris per realitzar la legalitzaci贸 telem脿tica de tota aquesta documentaci贸.

Atenci贸. Totes aquestes actes han d’estar signades com a mininim pel president i secretari

Lecturas: 1.552