Millores en la protecci贸 social dels artistes

L’informem que l’11 de gener de 2023 es public脿 al BOE el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en mat猫ria d’incentius a la contractaci贸 laboral i millora de la protecci贸 social dels artistes.

La norma introdueix importants millores en la protecci贸 social d’artistes (popularment conegut com a Estatut de l’artista) que afectar脿 els professionals de l’脿mbit cultural.

A continuaci贸 veurem les principals mesures de protecci贸 social dels artistes.

Principals mesures per als artistes

Les novetats m茅s rellevants incloses en el Reial decret llei 1/2023 s贸n les seg眉ents:

1. Compatibilitat entre pensi贸 de jubilaci贸 i activitat art铆stica per compte propi o d’altri

Amb entrada聽en vigor l’1 d’abril de 2023, s’amplien els sup貌sits de compatibilitat entre la pensi贸 de jubilaci贸 i l’activitat art铆stica.

Mentre que ara, conforme al Reial decret 302/2019, de 26 d’abril est脿 establerta la compatibilitat entre la percepci贸 de la pensi贸 contributiva de jubilaci贸 de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realitzaci贸 de qualsevol activitat de creaci贸 art铆stica que generi drets de propietat intel路lectual, a partir de l’abril quedar脿 sense efecte aquesta regulaci贸 ampliant-se les activitats art铆stiques que s贸n compatibles amb la percepci贸 铆ntegra de la pensi贸 de jubilaci贸 contributiva.

脌mbit personal d’aplicaci贸:聽beneficiaris d’una pensi贸 de jubilaci贸 contributiva de la Seguretat Social que, amb posterioritat a la data de reconeixement:

 • Desenvolupin, per compte propi o d’altri, activitats art铆stiques dram脿tiques, de doblatge, coreogr脿fica, de varietats, musicals, cant, ball, de figuraci贸, d’especialistes, de direcci贸 art铆stica, de cinema, d’orquestra, d’adaptaci贸 musical, d’escena, de realitzaci贸, de coreografia, d’obra audiovisual, artista de circ, artista de marionetes, m脿gia, guionistes, i, en tot cas, la desenvolupada per qualsevol persona l’activitat de la qual sigui reconeguda com a artista int猫rpret o executant del t铆tol I del llibre segon de la Llei de propietat intel路lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la mat猫ria, o com a artista, artista int猫rpret o executant pels convenis col路lectius que siguin aplicables en les arts esc猫niques, l’activitat audiovisual i la musical, conforme al RD 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la seva relaci贸 laboral especial.
 • Facin treballs per compte d’altri o exerceixin activitat per compte propi com a autors d’obres liter脿ries, art铆stiques o cient铆fiques, tal com es defineixen en el cap铆tol I del t铆tol II del llibre primer de la Llei de propietat intel路lectual, es percebin drets de propietat intel路lectual per aquesta activitat o no, inclosos els generats per la seva transmissi贸 a tercers i amb independ猫ncia que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes.

En relaci贸 amb la descripci贸 del que s’ha d’entendre per activitat art铆stica, s’ha de tenir en compte la inclusi贸 en el camp d’aplicaci贸 del RETA dels qui l’exerceixin per compte propi.

Es precisa que els beneficiaris d’una pensi贸 contributiva de jubilaci贸 de la Seguretat Social que, a m茅s de desenvolupar l’activitat art铆stica, desenvolupin qualsevol altra activitat per compte d’altri o per compte propi diferent que doni lloc a la seva inclusi贸 en el camp d’aplicaci贸 del r猫gim general o d’algun dels r猫gims especials de la Seguretat Social, no podran acollir-se a aquesta modalitat de compatibilitat. Tamb茅 queda exclosa qualsevol modalitat de jubilaci贸 anticipada o jubilaci贸 parcial.

El r猫gim de compatibilitat.聽Les regles que regeixen aquesta modalitat de compatibilitat de pensi贸 de jubilaci贸 i activitat art铆stica per compte propi o d’altri s贸n les seg眉ents:

 • La quantia de la pensi贸 de jubilaci贸 contributiva compatible amb l’activitat art铆stica 茅s equivalent al 100% de l’import que correspongui percebre, incl貌s el complement per a pensions inferiors a la m铆nima i el complement per maternitat o reducci贸 de la bretxa de g猫nere.
 • Mentre es mantingui el r猫gim de compatibilitat, es tindr脿 la consideraci贸 de pensionista amb car脿cter general (q眉esti贸 important en l’脿mbit de l’aportaci贸 al preu dels medicaments).
 • La prestaci贸 d’incapacitat temporal causada durant la compatibilitat s’extingir脿 en la data en la qual se sigui baixa en el r猫gim corresponent de la Seguretat Social.
 • Com a alternativa a aquest r猫gim de compatibilitat, al beneficiari d’una pensi贸 contributiva de jubilaci贸 de la Seguretat Social en qui concorrin les circumst脿ncies previstes en aquesta nova regulaci贸 a la qual li pugui ser aplicable un altre r猫gim de compatibilitat, podr脿 optar per l’aplicaci贸 del r猫gim jur铆dic previst per a qualssevol altres modalitats de compatibilitat entre pensi贸 i feina (p. ex. sup貌sits de compatibilitat de la jubilaci贸 flexible o de la jubilaci贸 activa), si reuneix els requisits per a aix貌. Tamb茅 podr脿 suspendre la percepci贸 de la pensi贸 i dur a terme les activitats incompatibles.

Cotitzaci贸 dels pensionistes de jubilaci贸 quan duguin a terme activitats art铆stiques.聽S’han de distingir dos sup貌sits:

Quan es compatibilitzi la pensi贸 de jubilaci贸 amb l’acompliment d’una activitat art铆stica per compte d’altri, els empresaris estaran obligats a sol路licitar l’alta i cotitzar en el r猫gim general de la Seguretat Social 煤nicament per conting猫ncies professionals i per una cotitzaci贸 especial de solidaritat del 9% sobre la base de cotitzaci贸 per conting猫ncies comunes, no computable a l’efecte de prestacions, que es distribuir脿 entre empresari (7%) i treballador (2%).

Si l’interessat 茅s pensionista de jubilaci贸 contributiva i posteriorment inicia una activitat art铆stica per compte propi:

 1. Haur脿 de sol路licitar l’alta i cotitzar en el RETA nom茅s per conting猫ncies professionals i una cotitzaci贸 especial de solidaritat del 9% sobre la seva base de cotitzaci贸 per conting猫ncies comunes, que no computar脿 a l’efecte de prestacions.
 2. Quan per l’activitat obtingui ingressos baixos (rendiments nets anuals iguals o inferiors a 3.000 鈧), podr脿 sol路licitar l’aplicaci贸 de la cotitzaci贸 redu茂da que es regula en el nou article 313 bis de la LGSS i que presenta els seg眉ents trets diferenciadors:
 • La base de cotitzaci贸 per conting猫ncies comunes es determinar脿 en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, fixant-se per al present exercici pel mateix Reial decret llei 1/2023 en 526,14 euros mensuals.
 • Aquesta base de cotitzaci贸 s’aplicar脿 amb els mateixos efectes temporals als establerts amb car脿cter general per als canvis de base de cotitzaci贸 del RETA en funci贸 de la data de sol路licitud d’aquesta base de cotitzaci贸, tret que aquesta sol路licitud s’hagi realitzat juntament amb la d’alta, i en aquest cas s’aplicar脿 des de la data d’efectes d’aquesta.
 • No es procedir脿 a la regularitzaci贸 de quotes prevista en l’article 308.1.c) de la LGSS quan es comprovi que la mitjana dels rendiments nets mensuals obtinguts 茅s igual o inferior a la mitjana mensual dels 3.000 euros ja esmentats, tret que la Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social verifiqui la falta de condici贸 d’artista de l’aut貌nom en el per铆ode anual de qu猫 es tracti. En aquest cas, es procedir脿 a la regularitzaci贸 de quotes fins a la base m铆nima de cotitzaci贸 del tram 1 de la taula redu茂da de bases de cotitzaci贸 establerta per al RETA.
 • El termini reglamentari d’ingr茅s de les quotes ser脿 l’establert amb car脿cter general, tret que l’interessat sol路liciti expressament, a trav茅s dels procediments automatitzats que estableixi la TGSS, que el termini d’ingr茅s de les quotes sigui trimestral (quotes de gener, febrer i mar莽: ingr茅s a l’abril; quotes d’abril, maig i juny: ingr茅s al juliol; quotes de juliol, agost i setembre: ingr茅s a l’octubre; i quotes d’octubre, novembre i desembre: ingr茅s al gener de l’any seg眉ent). Les sol路licituds presentades en cada trimestre natural faran efecte a partir del primer mes del trimestre natural posterior.

2. Exclusi贸 dels rendiments de l’activitat art铆stica per mantenir i compatibilitzar la pensi贸 d’invalidesa no contributiva

Tamb茅 amb聽entrada en vigor l’1 d’abril de 2023, s’estableix una modificaci贸 en la norma perqu猫 els beneficiaris de la pensi贸 no contributiva d’invalidesa mantinguin i compatibilitzin la percepci贸 d’aquesta pensi贸 amb els seus rendiments per l’activitat art铆stica, sempre que no excedeixin de l’import del salari m铆nim interprofessional (SMI) en c貌mput anual.

3. Nova prestaci贸 per desocupaci贸 subjecta a menys requisits i que t茅 en compte la intermit猫ncia del sector

Amb entrada en聽vigor l’1 de juliol de 2023, s’estableix una prestaci贸 especial per desocupaci贸 a favor dels treballadors subjectes a la relaci贸 laboral especial dels artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts esc猫niques, audiovisuals i musicals, aix铆 com dels qui duen a terme activitats t猫cniques i auxiliars necess脿ries per al desenvolupament d’aquesta activitat.

Aquesta prestaci贸 s’adapta a la situaci贸 d’intermit猫ncia de l’activitat art铆stica聽i 茅s compatible amb els ingressos derivats dels drets de propietat intel路lectual i d’imatge.

La prestaci贸 equivaldr脿 al 80% de l’indicador p煤blic de renda d’efectes m煤ltiples (IPREM) mensual vigent a cada moment, excepte quan la mitjana di脿ria de les bases de cotitzaci贸 corresponents als 煤ltims seixanta dies de prestaci贸 real de serveis en l’activitat art铆stica sigui superior a 60 euros, i en aquest cas ser脿 igual al 100% de l’IPREM. La seva durada ser脿 de quatre mesos i entrar脿 en vigor l’1 de juliol de 2023.

 • Requisits:
  • Estar en situaci贸 legal de desocupaci贸 i tenir seixanta dies cotitzats per prestaci贸 real de serveis en l’activitat art铆stica en els 煤ltims divuit mesos; acreditar cent vuitanta dies d’alta en la Seguretat Social (enfront dels tres-cents seixanta habituals) per prestaci贸 real de serveis en l’activitat art铆stica o regularitzacions anuals ja efectuades en els sis anys anteriors a la situaci贸 legal de desocupaci贸, sempre que no hagin estat tingudes en compte per al reconeixement d’una prestaci贸 pr猫viament.
  • No tenir dret a una prestaci贸 contributiva ordin脿ria, encara que, en el cas que la prestaci贸 especial sigui m茅s beneficiosa que una prestaci贸 pr猫via, pendent de reprendre, s铆 que podran optar per rebre la nova prestaci贸 especial.

La prestaci贸 s’extingir脿:

 • Quan s’hagin esgotat els cent vint dies de percepci贸, tenint en compte que no es podr脿 obtenir de nou el seu reconeixement fins que transcorri, almenys, un any i tornin a reunir-se els requisits exigits.

A m茅s, l’esgotament d’aquesta prestaci贸 especial no constitueix un sup貌sit d’acc茅s als subsidis per fi de prestaci贸 contributiva tenint c脿rregues familiars ni al subsidi per a treballadors m茅s grans de cinquanta-dos anys. Aquest esgotament, tampoc donar脿 dret a accedir a la Renda Activa d’Inserci贸 en els sup貌sits en els quals per a aix貌 s’exigeix esgotar una prestaci贸 o subsidi per desocupaci贸. No obstant aix貌, en el cas d’haver percebut la prestaci贸 especial despr茅s d’haver esgotat una prestaci贸 contributiva, es podr脿 accedir al subsidi per esgotament d’aquesta, sempre que se sol路liciti en el termini de dotze mesos seg眉ents a aquest esgotament.

 • Si s’accedeix a la protecci贸 per desocupaci贸 de nivell contributiu o assistencial o al programa de Renda Activa d’Inserci贸.

Finalment, s’estableix que aquesta prestaci贸 ser脿 compatible amb la percepci贸 de drets de propietat intel路lectual i drets d’imatge, per貌 incompatible amb:

 • La feina per compte propi, encara que la seva realitzaci贸 no impliqui la inclusi贸 obligat貌ria en algun dels r猫gims de la Seguretat Social, o per compte d’altri.
 • Qualsevol altra prestaci贸, renda m铆nima, renda d’inclusi贸, salari social o ajuts an脿legs concedits per qualsevol administraci贸 p煤blica.

4.Creaci贸 de noves comissions o grups de treball

El RDL 1/2023 cont茅 mandats dirigits al Govern per a la creaci贸 de:

 • Un grup de treball per a l’estudi i impuls de mesures de reconeixement de la intermit猫ncia en l’脿mbit laboral i de la Seguretat Social dels artistes, per al que es concedeix un termini d’un mes comptat des de l’11 de gener de 2023.
 • Una comissi贸 per a impulsar l’avaluaci贸 i el reconeixement de determinades malalties professionals derivades de les activitats espec铆fiques per compte d’altri o pr貌pia en el sector cultural, per al que es contempla un termini de sis mesos des del 12 de gener de 2023.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta q眉esti贸.