Nova declaraci贸 informativa per despeses en guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats (deducci贸 per maternitat en l’IRPF)

Al BOE del dia 27 de desembre de 2018, es va publicar l’Ordre HAC/1400/2018 per la qual s’aprova el nou model 233, “Declaraci贸 informativa per despeses en guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats” i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentaci贸. 

Hem de recordar que la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va modificar la Llei 35/2006 de l’IRPF proveint que l’import de la deducci贸 per maternitat es pugui incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagu茅s satisfet en el per铆ode impositiu despeses per la cust貌dia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats.

En qu猫 consisteix l’increment de la deducci贸 per maternitat quan es satisfacin despeses de cust貌dia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats?

Consisteix que, les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicaci贸 del m铆nim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el r猫gim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, podran minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals per cada fill menor de tres anys quan satisfacin despeses de cust貌dia en guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats.

L’any que el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducci贸 respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui comen莽ar el segon cicle d’educaci贸 infantil.

Quina obligaci贸 d’informaci贸 han de complir les guarderies o centres infantils?

Les guarderies o centres infantils autoritzats, hauran de presentar una declaraci贸 informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a l’aplicaci贸 de l’increment de la deducci贸 per maternitat.

Per tant, la declaraci贸 informativa per despeses en guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats -model 233- l’han de presentar EXCLUSIVAMENT, les guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats, no els progenitors.

Quina informaci贸 cal incloure en el model 233?

  • Identificaci贸 (NIF, nom i cognoms) de la mare o persona que t茅 atribu茂da la guarda i cust貌dia en exclusiva.
  • Identificaci贸 (NIF, nom i cognoms) de l’altre progenitor.
  • Identificaci贸 (nom, cognoms, data de naixement i, si escau, NIF) del menor de 3 anys.

Tamb茅 s’inclouran els menors de 3 anys inscrits en el centre que compleixin tres anys en l’exercici: en aquest cas la informaci贸 s’ampliar脿 als mesos posteriors al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui comen莽ar el segon cicle d’educaci贸 infantil.

– S’indicaran els mesos complets en la guarderia/centre d’educaci贸 infantil.

S’entenen inclosos els mesos contractats per complet encara que part d’ells tinguin el car脿cter de no lectius.

– Despeses anuals pagades a la guarderia/centre d’educaci贸 infantil.

Per a la determinaci贸 d’aquest import NO es tindran en compte (茅s a dir, no es restaran del cost total) les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a la guarderia/centre d’educaci贸 infantil (aquestes 煤ltimes s’emplenaran en el camp seg眉ent).

脡s a dir, en aquest camp es consignar脿 l’import total de la guarderia, independentment que una part d’aquest import estigui subvencionat o sigui satisfet per l’empresa en la qual treballi qualsevol dels progenitors o tutors.

– Import subvencionat: l’import subvencionat que s’aboni directament a la guarderia/centre d’educaci贸 infantil autoritzat.

Quines despeses es consideren despeses de cust貌dia en guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats?

Es consideren despeses de cust貌dia les quantitats que compleixin els seg眉ents requisits:

  • Siguin satisfetes a guarderies i centres d’educaci贸 infantil autoritzats.
  • S’abonin per la inscripci贸 i matr铆cula, l’assist猫ncia, en horari general i ampliat, i l’alimentaci贸, sempre que s’hagin produ茂t per mesos complets.
  • Es considerar脿 tant l’import pagat per la mare com el satisfet per l’altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor.
  • No es tindran en compte les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a la guarderia o centre d’educaci贸 infantil.

Quin 茅s el termini i forma de presentaci贸 del model 233?

El termini de presentaci贸 del model 233 ser脿 el mes de gener de cada any en relaci贸 amb la informaci贸 corresponent a l’any immediat anterior.

EXCEPCIONALMENT, per a 2018, el termini de presentaci贸 ser脿 el compr猫s entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019.

El model 233 es presenta per internet mitjan莽ant:

  • certificat electr貌nic o DNIe
  • persones f铆siques: alternativament amb Cl@ve

脡s necessari que els progenitors sol路licitin algun justificant a la guarderia o centre d’educaci贸 infantil autoritzat per poder aplicar l’increment de la deducci贸 de maternitat per despeses en guarderies o centres d’educaci贸 infantil autoritzats?

No. Per a la pr脿ctica d’aquesta deducci贸 estatal no 茅s necessari aportar cap justificant em猫s per la guarderia o centre d’educaci贸 infantil autoritzat.

Solament 茅s necessari que la guarderia o centre d’educaci贸 infantil autoritzat presentin correctament la declaraci贸 informativa.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 895