Novetats en comptabilitat mercantil a partir de l’1 de gener de 2020

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha desenvolupat, mitjan莽ant la Resoluci贸 de 5 de mar莽 de 2019, els criteris de presentaci贸 dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulaci贸 mercantil en mat猫ria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pr貌pies, aplicaci贸 del resultat, augment i reducci贸 del capital social, d’aplicaci贸 per a tota mena de societats en els comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

Al mar莽 d’aquest any es va publicar una Resoluci贸 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) per la qual es desenvolupen els criteris de presentaci贸 dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulaci贸 mercantil de societats de capital.

Aquesta resoluci贸 desenvolupa els criteris de presentaci贸 dels instruments financers en sintonia amb la normativa internacional (NIC-UE 32), i que tamb茅 aclareix nombroses implicacions comptables de la regulaci贸 mercantil de les societats de capital, algunes d’elles disperses en diferents normes o consultes.

El principal objectiu 茅s desenvolupar els criteris de presentaci贸 en el balan莽 dels instruments financers (accions, participacions, obligacions, etc猫tera) seguint la Norma Internacional de Comptabilitat (NIC-UE 32). Aclarint implicacions com: aportacions socials, operacions amb accions i participacions pr貌pies, aplicaci贸 del resultat, augment i reducci贸 del capital, emissi贸 d’obligacions, dissoluci贸 i liquidaci贸, modificacions estructurals i canvi de domicili, aix铆 com altres modificacions.

Entrada en vigor

Encara que l’esmentada Resoluci贸 va entrar en vigor el 12 de mar莽 d’aquest any, cal assenyalar que ser脿 aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020. Aix铆 i tot, se’ls permetr脿 a les societats l’aplicaci贸 d’aquesta Resoluci贸 de manera retroactiva, de conformitat amb el que es disposa en la norma de registre i valoraci贸 sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del P.G.C. i P.G.C. PIMES.

En aquest mateix sentit, la seva aplicaci贸 ser脿 preceptiva per a totes les societats de capital que apliquin el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses, encara que en el cas de les societats cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Orde EHA/ 3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives.

Quan:

Comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020

S’aplicar脿 amb car脿cter prospectiu si b茅 les societats podran optar per aplicar la resoluci贸 de forma retroactiva

Qui:

Totes les societats de capital

En les cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Ordre EHA/3360/2010 i en el seu defecte els referits en aquesta resoluci贸

Contingut. Principals novetats

Entrant pr貌piament en el contingut d’aquesta Resoluci贸, cal assenyalar que aquestes disposicions afecten a dues 脿rees molt significatives, com s贸n la comptabilitzaci贸 dels instruments financers i el reconeixement d’ingressos pel lliurament de b茅ns i prestaci贸 de serveis.

En el text es reconeixen els criteris de presentaci贸 dels diferents instruments financers tals com accions, participacions, i augment i reducci贸 del capital social en els comptes anuals de les societats de capital, de manera que s贸n molts els aspectes comptables que all铆 es regulen. Aix铆 i tot, els m茅s destacables i sobre els quals basarem la nostra atenci贸 s贸n els relatius a l’aplicaci贸 del resultat, la reformulaci贸 i esmena d’errors en els comptes anuals, la remuneraci贸 d’administradors i finalment l’augment i la reducci贸 de capital.

Aplicaci贸 del resultat

En relaci贸 amb l’aplicaci贸 del resultat es disposa que quan existeixin p猫rdues acumulades i el resultat de l’exercici sigui positiu, en cas que el patrimoni net sigui inferior al capital social, el resultat de l’exercici s’haur脿 de destinar al sanejament comptable de les p猫rdues abans que es destini una part del resultat a cobrir la reserva legal.

De fet, en el cas de la distribuci贸 de beneficis, nom茅s es podr脿 produir quan l’import de les reserves de lliure disposici贸 sigui, com a m铆nim, igual al valor en llibres de l’actiu en concepte de recerca i desenvolupament que figuri en el balan莽. La Resoluci贸 assenyala expressament que les partides de balan莽 “ajustos per canvis de valor positius” i “subvencions, donacions i llegats” reconeguts directament en el patrimoni net, “no podran ser objecte de distribuci贸, directa ni indirecta” i, de tal manera, es minoraran de la xifra de patrimoni net per a analitzar si aquesta magnitud 茅s inferior a la xifra de capital social d’acord amb el que es disposa en el text ref贸s de la Llei de societats de capital. Es mant茅, aix铆, la interpretaci贸 de l’ICAC publicada en la consulta 5 del BOICAC n煤m. 99, de setembre de 2014.

Dit d’una altra manera, ni els ajustos per canvi de valor ni subvencions, donacions i llegats es podran considerar a l’efecte de compensar materialment p猫rdues, i permetre amb aix貌 un possible repartiment del resultat de l’exercici o de les reserves que no estaria perm猫s si no s’hagu茅s produ茂t la compensaci贸.

imagen

Reformulaci贸 i esmena d’errors en els comptes anuals

La nova normativa establir脿 que si una vegada formulats els comptes anuals de l’exercici els administradors acorden la seva reformulaci贸 en la mem貌ria s’haur脿 d’afegir tota la informaci贸 significativa sobre els fets que han justificat la revisi贸 dels comptes inicialment formulats, sense perjudici dels canvis que s’hagin d’introduir en la resta de documents que integren els comptes anuals d’acord amb la norma de registre i valoraci贸 sobre fets posteriors al tancament de l’exercici del P.G.C. o del P.G.C. PIMES.

En el cas de l’esmena d’errors, destaquem la idea que si el que es pret茅n 茅s esmenar un error comptable incorregut en un exercici anterior al que es refereixen els comptes anuals, la nova regulaci贸 a partir de 2020 estableix que en tot cas es comptabilitzar脿 en els comptes anuals de l’exercici en qu猫 s’adverteixi l’error seguint la norma de registre i valoraci贸 sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del P.G.C. o del P.G.C. PIMES.

D’aquesta manera, la nova normativa s’encarrega de definir quin 茅s el significat de “error” i explica que “s’entendran per error les omissions o inexactituds en els comptes anuals d’exercicis anteriors per no haver utilitzat, o no haver-ho fet adequadament, informaci贸 fiable que estava disponible quan es van formular i que la societat podria haver obtingut i tingut en compte en la formulaci贸 d’aquests comptes“.

Remuneraci贸 dels administradors

La q眉esti贸 m茅s destacada sobre aquest apartat 茅s la refer猫ncia al fet que qualsevol percepci贸 econ貌mica dels administradors s’haur脿 de recon猫ixer com una despesa en el compte de p猫rdues i guanys, fins i tot a m茅s quan es calculi en funci贸 dels beneficis o rendiments de la societat.

Augment i la reducci贸 de capital

D’aquesta nova regulaci贸 cal destacar el registre comptable dels augments de capital per compensaci贸 de deutes. De tal manera, s’estableix que “sense perjudici del compliment dels requisits previstos en el text ref贸s de la Llei de societats de capital, l’augment de fons propis a t铆tol d’aportaci贸 per causa d’una ampliaci贸 de capital per compensaci贸 de deutes es comptabilitzar脿 pel valor raonable del deute que es cancel路la, d’acord amb la interpretaci贸 de l’ICAC sobre el tractament comptable d’aquestes operacions recollida en la consulta 5 del BOICAC n煤m. 79, de setembre de 2009, i en la consulta 4 del BOICAC n煤m. 89, de mar莽 de 2012“.

Quant a aquest apartat, 茅s convenient ressenyar el canvi d’interpretaci贸 sobre el tractament comptable en el soci en el moment del lliurament de drets d’assignaci贸 gratu茂ts dins de la retribuci贸 a l’accionista que es puguin fer efectius adquirint noves accions totalment alliberades, alienant els drets en el mercat, o venent-los a la societat emissora. En aquest sentit, i en contra de la interpretaci贸 publicada en la consulta del BOICAC n煤m. 88, de desembre de 2011, en la Resoluci贸 que estem analitzant s’indica que, en la data de lliurament dels drets d’assignaci贸 sempre ser脿 el soci a qui li correspondr脿 un dret de cobrament i el corresponent ingr茅s financer.

La Resoluci贸 tamb茅 regula el tractament comptable de la dissoluci贸 i liquidaci贸 ordin脿ria regulada en el text ref贸s de la LSC, incorporant algunes de les previsions incloses en la Resoluci贸 de l’ICAC de 18 d’octubre de 2013 sobre el marc d’informaci贸 financera quan no resulti adequada l’aplicaci贸 del principi d’empresa en funcionament.

En 煤ltim lloc, la Resoluci贸 analitza algunes de les q眉estions plantejades a l’ICAC en multitud de consultes en relaci贸 amb les implicacions comptables de les modificacions estructurals de les societats mercantils, inclosa la transformaci贸 i el canvi de domicili.

Quins altres canvis s’esperen per a l’any 2020?

Entre molts dels canvis que han d’arribar, amb certesa ens trobarem el projecte de la modificaci贸 del PGC, pendent de tr脿mit legislatiu, i la resoluci贸 de les normes de registres i valoraci贸 dels ingressos ordinaris publicats a la fi de l’exercici 2018. Ambdues afectaran de manera significativa als estats financers i comportaran l’adopci贸 de les NIIF 9 d’instruments financers i la NIIF 15 d’ingressos procedents de contractes amb clients.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 278