Prestació per desocupació dels artistes davant l’impacte econòmic de la COVID-19.

L’informem que al BOE del dia 6 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, que contempla mesures per facilitar el finançament del sector cultural i de suport als seus treballadors, entre altres, trobem l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes en espectacles públics que no es trobin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada (ERTO) regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i amb efectes des del 7 de maig de 2020.

En relació amb l’accés a aquesta prestació per desocupació s’articulen dues vies:

1. Per a artistes en espectacles públics durant els períodes d’inactivitat (art. 249 ter LGSS), s’inclouen les prestacions per desocupació dins la seva acció protectora en 2020 de manera excepcional i transitòria.

Per a l’accés a aquesta prestació, els artistes que romanen inclosos en el règim general durant els seus períodes d’inactivitat de manera voluntària, quan s’acreditin almenys 20 dies en alta amb prestació real de serveis en els 12 mesos naturals anteriors i les retribucions percebudes per aquests dies hagin superat la quantia de 2 vegades el SMI en còmput mensual, hauran de complir la resta de requisits establerts en el article 266 de la LGSS.

2. Per als qui, a conseqüència de la crisi de la COVID-19, no puguin continuar realitzant l’activitat laboral que va originar la seva inclusió en el règim general com a artistes en espectacles públics, se’ls reconeixerà, durant els períodes en què concorrin aquestes circumstàncies durant 2020 i de cara al compliment dels requisits per accedir a la prestació contributiva per desocupació (art. 266 LGSS), que:

  • estan en situació legal de desocupació;
  • tenen cobert el període mínim de cotització si acrediten haver estat en alta en la Seguretat Social amb prestació real de serveis en aquesta activitat per un temps mínim de 20 dies l’any anterior a la situació legal de desocupació;
  • i s’exigirà que no estiguin percebent o hagin optat per la prestació contributiva per desocupació ordinària prevista en l’article 262 i següents de la LGSS.

En tots dos casos:

  • el dret a la prestació naixerà a partir de l’endemà a aquell en què es presenti la sol·licitud;
  • la seva durada estarà en funció dels dies d’activitat l’any anterior a la situació legal de desocupació conformement a la següent escala:
Dies d’activitat l’any anterior a la situació legal de desocupacióPeríode de prestació (en dies)
Des de 20 fins a 54.120
De 55 en endavant.180
  • la seva quantia es calcularà aplicant a la base reguladora, constituïda per la base de cotització mínima vigent a cada moment, per contingències comunes, corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del règim general (per a 2020: 1.050 euros/mes), el percentatge del 70% (que és l’establert amb caràcter general per als 180 dies de la prestació per desocupació): 1.050 x 70%= 735 euros/mes;
  • i la prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.

Finalment, es pretén facilitar la protecció del col·lectiu d’autors i artistes que no reuneixen els requisits per accedir a un subsidi de desocupació, o a una pensió de jubilació, i que suposa atribuir a l’assemblea general de les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual la possibilitat, per un termini de 2 anys a partir del 7 de maig de 2020, d’incrementar els recursos destinats a la realització d’activitats assistencials, per garantir la seva eficàcia en benefici dels seus membres més vulnerables, exceptuant, per tant, l’aplicació dels límits previstos en l’article 177.6 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 99