Prestaci贸 per desocupaci贸 dels artistes davant l’impacte econ貌mic de la COVID-19.

L’informem que al BOE del dia 6 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural per fer front a l’impacte econ貌mic i social de la COVID-2019, que contempla mesures per facilitar el finan莽ament del sector cultural i de suport als seus treballadors, entre altres, trobem l’acc茅s extraordinari a la prestaci贸 per desocupaci贸 dels artistes en espectacles p煤blics que no es trobin afectats per procediments de suspensi贸 de contractes i reducci贸 de jornada (ERTO) regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de mar莽, i amb efectes des del 7 de maig de 2020.

En relaci贸 amb l’acc茅s a aquesta prestaci贸 per desocupaci贸 s’articulen dues vies:

1. Per a artistes en espectacles p煤blics durant els per铆odes d’inactivitat (art. 249 ter LGSS), s’inclouen les prestacions per desocupaci贸 dins la seva acci贸 protectora en 2020 de manera excepcional i transit貌ria.

Per a l’acc茅s a aquesta prestaci贸, els artistes que romanen inclosos en el r猫gim general durant els seus per铆odes d’inactivitat de manera volunt脿ria, quan s’acreditin almenys 20 dies en alta amb prestaci贸 real de serveis en els 12 mesos naturals anteriors i les retribucions percebudes per aquests dies hagin superat la quantia de 2 vegades el SMI en c貌mput mensual, hauran de complir la resta de requisits establerts en el article 266 de la LGSS.

2. Per als qui, a conseq眉猫ncia de la crisi de la COVID-19, no puguin continuar realitzant l’activitat laboral que va originar la seva inclusi贸 en el r猫gim general com a artistes en espectacles p煤blics, se’ls reconeixer脿, durant els per铆odes en qu猫 concorrin aquestes circumst脿ncies durant 2020 i de cara al compliment dels requisits per accedir a la prestaci贸 contributiva per desocupaci贸 (art. 266 LGSS), que:

  • estan en situaci贸 legal de desocupaci贸;
  • tenen cobert el per铆ode m铆nim de cotitzaci贸 si acrediten haver estat en alta en la Seguretat Social amb prestaci贸 real de serveis en aquesta activitat per un temps m铆nim de 20 dies l’any anterior a la situaci贸 legal de desocupaci贸;
  • i s’exigir脿 que no estiguin percebent o hagin optat per la prestaci贸 contributiva per desocupaci贸 ordin脿ria prevista en l’article 262 i seg眉ents de la LGSS.

En tots dos casos:

  • el dret a la prestaci贸 naixer脿 a partir de l’endem脿 a aquell en qu猫 es presenti la sol路licitud;
  • la seva durada estar脿 en funci贸 dels dies d’activitat l’any anterior a la situaci贸 legal de desocupaci贸 conformement a la seg眉ent escala:
Dies d’activitat l’any anterior a la situaci贸 legal de desocupaci贸Per铆ode de prestaci贸 (en dies)
Des de 20 fins a 54.120
De 55 en endavant.180
  • la seva quantia es calcular脿 aplicant a la base reguladora, constitu茂da per la base de cotitzaci贸 m铆nima vigent a cada moment, per conting猫ncies comunes, corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotitzaci贸 del r猫gim general (per a 2020: 1.050 euros/mes), el percentatge del 70% (que 茅s l’establert amb car脿cter general per als 180 dies de la prestaci贸 per desocupaci贸): 1.050 x 70%= 735 euros/mes;
  • i la prestaci贸 ser脿 incompatible amb qualsevol percepci贸 derivada d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb qualsevol altra prestaci贸, renda m铆nima, renda d’inclusi贸, salari social o ajudes an脿logues concedides per qualsevol administraci贸 p煤blica.

Finalment, es pret茅n facilitar la protecci贸 del col路lectiu d’autors i artistes que no reuneixen els requisits per accedir a un subsidi de desocupaci贸, o a una pensi贸 de jubilaci贸, i que suposa atribuir a l’assemblea general de les entitats de gesti贸 de drets de propietat intel路lectual la possibilitat, per un termini de 2 anys a partir del 7 de maig de 2020, d’incrementar els recursos destinats a la realitzaci贸 d’activitats assistencials, per garantir la seva efic脿cia en benefici dels seus membres m茅s vulnerables, exceptuant, per tant, l’aplicaci贸 dels l铆mits previstos en l’article 177.6 del text ref贸s de la Llei de propietat intel路lectual.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 99