Publicada la pr貌rroga dels ERTO i els ajuts a aut貌noms fins al 31 de maig

L’informem que al BOE del dia 27 de gener, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de refor莽 i consolidaci贸 de mesures socials en defensa de l’ocupaci贸, pel qual es prorroguen els ERTO i els ajuts a aut貌noms fins al pr貌xim 31 de maig.

1. Pr貌rroga dels ERTO fins al 31 de maig

Com 茅s sabut l’actual pr貌rroga dels expedients de regulaci贸 temporal d’ocupaci贸 (ERTO) acaba el 31 de gener. Doncs b茅, mitjan莽ant aquest  Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, que va entrar en vigor el dia 27 de gener, s’ha fixat una extensi贸 dels expedients temporals per for莽a major per a determinats sectors econ貌mics, i les dues figures d’ERTO d’impediment i limitaci贸 d’activitat fins al 31 de maig de 2021.

Les novetats de l’acord se centren en una simplificaci贸 de gesti贸, que deixa de ser necessari presentar novament la sol路licitud col路lectiva d’acc茅s a la prestaci贸 per desocupaci贸, i l’ampliaci贸 de les activitats (CNAE) que permeten acollir-se a l’ERTO per sectors a c脿mpings i aparcaments per a caravanes, lloguer de mitjans de navegaci贸 i activitats de manteniment f铆sic.

Per tant, es mantenen les tres modalitats d’ERTO actuals:

 • Els destinades a sectors ‘ultraprotegits’ i a empreses vinculades a la seva cadena de valor;
 • Els ERTO d’impediment de l’activitat;
 • I els ERTO de limitaci贸

Els dos 煤ltims pensats per a restriccions administratives temporals adoptades per frenar els contagis ocasionats pel virus (reducci贸 d’aforaments, tancament d’activitat, etc.).

Les claus dels ERTO des del 1 d’octubre al 31 de maig de 2021 les podem resumir en:

 • Pr貌rroga de tots els ERTO basats en una causa de for莽a major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021. Tamb茅 es podran continuar aplicant els ERTO tant d’impediment com de limitaci贸 vigents fins avui.
 • Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat a partir del 1 d’octubre podran sol路licitar a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment
 • No ser脿 necessari sol路licitar i tramitar un nou ERTO davant l’autoritat laboral per transitar d’un ERTO per impediment a un ERTO per limitaci贸, o viceversa.
 • Els ERTO ETOP COVID-19 es podran continuar sol路licitant mitjan莽ant el procediment simplificat de l’art. 23 Reial decret llei 8/2020 i per a la seva pr貌rroga n’hi haur脿 prou de presentar la sol路licitud davant l’autoritat laboral -previ acord en aquest sentit amb la representaci贸 unit脿ria o sindical- . S’inclouen nous sectors en la llista de CNAE.
 • Pr貌rroga de la cl脿usula de salvaguarda de l’ocupaci贸. Les empreses que s’acullin a les exoneracions associades als ERTO COVID-19 hauran de mantenir la seva plantilla un nou per铆ode de 6 mesos de durada, subjecte a les limitacions existents fins al moment: l铆mits al repartiment de dividends, transpar猫ncia fiscal, impossibilitat de realitzaci贸 d’hores extraordin脿ries i externalitzacions de l’activitat, prohibici贸 de l’acomiadament i la interrupci贸 dels contractes temporals.
 • Es mantenen les condicions de la prestaci贸 per desocupaci贸 relativa a exempci贸 del per铆ode de car猫ncia, “comptador a zero”, i el c脿lcul de la base reguladora de la prestaci贸 sobre el 70%.
 • Les exoneracions aplicables s贸n diferents per a sectors protegits, ERTO limitacions i ERTO impediment.
 • Pr貌rroga del Pla MECUIDA.

1.1 Pr貌rroga de tots els ERTO basats en una causa de for莽a major 

La norma determina la pr貌rroga de tots els ERTO basats en una causa de for莽a major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021, regulats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de mar莽, amb la finalitat de cobrir tot el per铆ode temporal compr猫s per la durada de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre.

1.2 ERTO per impediment del desenvolupament de la seva activitat

S’entenen prorrogats els ERTO per impediment en el desenvolupament de l’activitat autoritzats sobre la base del que es disposa en el apartat 2 de la disp. addic. 1a RDL 24/2020, que es mantindran vigents en els termes recollits en les corresponents resolucions estimat貌ries, expresses o per silenci. No obstant aix貌, des del 1 de febrer i fins al 31 de maig, resultaran aplicables a aquests expedients els percentatges d’exoneraci贸 aplicables a aquesta classe d’expedients sobre la base del RDL 30/2020.

Aix铆, es mant茅 fins al 31 de maig la mateixa estructura d’aquests ERTO per impediment, fixada per l’art. 2.1 del RDL 30/2020, per a empreses i entitats que veiessin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopci贸 de noves restriccions o mesures de contenci贸 sanit脿ria. La seva durada queda restringida a les citades mesures d’impediment.

Es beneficiaran dels percentatges d’exoneraci贸 previstos en aquesta norma, durant el per铆ode de tancament i fins al 31 de maig de 2021:

 • En cas d’empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, les exoneracions s贸n del 100% de l’aportaci贸 empresarial durant el per铆ode de tancament fins al 31 de maig de 2021.
 • I del 90% en cas d’empreses amb 50 treballadors o m茅s.

Aix铆 mateix, s’estableix la possibilitat de sol路licitar nous ERTO per aquesta ra贸 a partir del 1 de febrer de 2021 i fins al 31 de maig de 2021, als quals els ser脿 aplicable l’exoneraci贸 de quotes referida. En cas que la situaci贸 de l’empresa es vei茅s modificada, s’haur脿 de comunicar a l’autoritat laboral i a la representaci贸 legal dels treballadors el canvi de situaci贸, la data d’efectes, aix铆 com els centres i persones afectades.

No cal sol路licitar un nou expedient (ni fer cap comunicaci贸 al SEPE): nom茅s caldr脿 remetre una comunicaci贸 a l’autoritat laboral i als treballadors.

1.3 ERTO per limitaci贸 d’activitat

Tamb茅 es mantenen els ERTO per limitaci贸 del desenvolupament normalitzat de la seva activitat com a conseq眉猫ncia de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles (art. 2.2 RDL 30/2020). La pr貌rroga 茅s autom脿tica.

Les exoneracions aplicables a aquests ERTO, des del 1 de febrer de 2021, seran les seg眉ents:

 • Per a empreses amb menys de 50 treballadors o assimilats en situaci贸 d’alta a 29 de febrer de 2020, l’exempci贸 respecte de l’aportaci贸 empresarial reportada als mesos de febrer, mar莽, abril i maig de 2021 arribar脿 al 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament.
 • Per a empreses amb 50 treballadors o m茅s o assimilats en situaci贸 d’alta a 29 de febrer de 2020, l’exempci贸 de l’aportaci贸 empresarial reportada als mesos de febrer, mar莽, abril i maig de 2021 ser脿 del 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament.

Igual que els ERTO per impediment, no cal sol路licitar un nou expedient (ni fer cap comunicaci贸 al SEPE): n’hi haur脿 prou de remetre una comunicaci贸 a l’autoritat laboral i als treballadors.

1.4 ERTO per causes econ貌miques, t猫cniques, organitzatives i de producci贸 associades a la COVID-19

Els ERTO per causes ETOP associades a la COVID-19 iniciats despr茅s de l’entrada en vigor del RDL 2/2021 (27 de gener) i fins al 31 de maig de 2021, es continuaran beneficiant de les previsions de l’art. 3 del RDL 30/2020 fins al 31 de maig.

Aix铆 mateix, als ERTO iniciats abans d’aquesta entrada en vigor, els ser脿 aplicable l’art. 3.4 del RDL 30/2020 (茅s a dir, continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicaci贸 final de l’empresa i fins al terme referit en aquesta: no obstant aix貌, ser脿 possible la pr貌rroga d’un expedient que finalitzi durant la vig猫ncia del RDL 30/2020, sempre que s’arribi a un acord per a aix貌 en el per铆ode de consultes).

Recordem que, segons la normativa, la tramitaci贸 d’aquests expedients es pot iniciar mentre estigui vigent un ERTO per for莽a major.

Quan l’ERTO per causes ETOP s’inici茂 despr茅s de la finalitzaci贸 d’un ERTO per for莽a major, la data d’efectes d’aquell es retrotraur脿 a la data de finalitzaci贸 d’aquest.

1.5 Empreses amb elevada taxa de cobertura per ERTO i redu茂da taxa d’activitat

La norma continua amb l’atenci贸 a l’impacte de la crisi en empreses de determinats sectors, concretament els afectats per una elevada taxa de cobertura i una redu茂da taxa de recuperaci贸 d’activitat: organitzacions amb ERTO l’activitat de les quals es classifiqui a determinats codis de la Classificaci贸 Nacional d’Activitats Econ貌miques (CNAE 09), descrits a l’Annex de la norma (RDL 2/2021):

 • 710. Extracci贸 de minerals de ferro.
 • 1811. Arts gr脿fiques i serveis relacionats.
 • 1812. Altres activitats d’impressi贸 i arts gr脿fiques.
 • 1820. Reproducci贸 de suports gravats.
 • 2051. Fabricaci贸 d’explosius.
 • 2441. Producci贸 de metalls preciosos.
 • 2670. Fabricaci贸 d’instruments d’貌ptica i equip fotogr脿fic.
 • 3212. Fabricaci贸 d’articles de joieria i articles similars.
 • 3213. Fabricaci贸 d’articles de bijuteria i articles similars.
 • 3316. Reparaci贸 i manteniment aeron脿utic i espacial.
 • 4624. Comer莽 a l’engr貌s de cuirs i pells.
 • 4634. Comer莽 a l’engr貌s de begudes.
 • 4741. Comer莽 al detall d’ordinadors, equips perif猫rics i programes inform脿tics en establiments especialitzats.
 • 4932. Transport per taxi.
 • 4939. Altres tipus de transport terrestre de passatgers n.c.a.a.
 • 5010. Transport mar铆tim de passatgers.
 • 5030. Transport de passatgers per vies navegables interiors.
 • 5110. Transport aeri de passatgers.
 • 5122. Transport espacial.
 • 5223. Activitats annexes al transport aeri.
 • 5510. Hotels i allotjaments similars.
 • 5520. Allotjaments tur铆stics i altres allotjaments de curta estada.
 • 5530. C脿mpings i aparcaments per a caravanes.
 • 5590. Altres allotjaments.
 • 5610. Restaurants i llocs de menjars.
 • 5630. Establiments de begudes.
 • 5813. Edici贸 de peri貌dics.
 • 5914. Activitats d’exhibici贸 cinematogr脿fica.
 • 7711. Lloguer d’autom貌bils i vehicles de motor lleugers.
 • 7722. Lloguer de cintes de v铆deo i discos.
 • 7729. Lloguer d’altres efectes personals i articles d’煤s dom猫stic.
 • 7734. Lloguer de mitjans de navegaci贸.
 • 7735. Lloguer de mitjans de transport aeri.
 • 7911. Activitats de les ag猫ncies de viatges.
 • 7912. Activitats dels operadors tur铆stics.
 • 7990. Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen.
 • 8219. Activitats de fotocopiat, preparaci贸 de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
 • 8230. Organitzaci贸 de convencions i fires de mostres.
 • 9001. Arts esc猫niques.
 • 9002. Activitats auxiliars a les arts esc猫niques.
 • 9004. Gesti贸 de sales d’espectacles.
 • 9104. Activitats dels jardins bot脿nics, parcs zool貌gics i reserves naturals.
 • 9200. Activitats de jocs d’atzar i apostes.
 • 9321. Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs tem脿tics.
 • 9329. Altres activitats recreatives i d’entreteniment.
 • 9601. Rentatge i neteja de peces t猫xtils i de pell.
 • 9604. Activitats de manteniment f铆sic.

El RDL 2/2021 incrementa en tres els sectors protegits, respecte de la normativa anterior:

 • C脿mpings i aparcaments de caravanes.
 • Llocs de lloguer de mitjans de navegaci贸.
 • Activitats de manteniment f铆sic.

D’altra banda, surten d’aquesta cobertura els sectors de fabricaci贸 de catifes, l’estiratge en fred i la fabricaci贸 d’instruments musicals.

El llistat inclou les empreses que entre abril i desembre de 2020 no hagin recuperat un 70% de la seva activitat i no tinguessin m茅s d’un 15% d’empleats en ERTO.

Els expedients es prorroguen fins al 31 de maig de 2021.

1.6 Empreses dependents o integrants de la cadena de valor

Es mant茅 l’extensi贸 de les exoneracions i la pr貌rroga autom脿tica dels ERTO a les empreses que el seu negoci depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses incloses en la relaci贸 d’activitats de la CNAE (vegeu punt 1.5), o que formin part de la seva cadena de valor.

S’est茅n la protecci贸 a les empreses que, havent estat qualificades de dependents o integrants de la cadena de valor, hagin transitat o transitin, en el per铆ode compr猫s entre el 1 de febrer i el 31 de maig de 2021, des d’un ERTO per for莽a major a un per causes ETOP.

S’ent茅n per empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les citades empreses aquelles la facturaci贸 de les quals, durant l’exercici 2019, s’hagi generat, almenys en un 50%, en operacions realitzades de manera directa amb les empreses incloses en l’Annex del RDL 2/2021, aix铆 com aquelles l’activitat real de les quals depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per aquelles.

1.7 Empreses exonerades entre el 1 de febrer i el 31 de maig de 2021

S’exonera de l’abonament de l’aportaci贸 empresarial a la cotitzaci贸 a la Seguretat Social i per conceptes de recaptaci贸 conjunta (en els per铆odes i percentatges assenyalats m茅s endavant), entre el 1 de febrer i el 31 de maig de 2021:

 • Empreses a les quals es prorrogui autom脿ticament l’ERTO vigent per causes ex art. 22 RDL 8/2020 (punt 1.1), de sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una redu茂da taxa de recuperaci贸 d’activitat (punt 1. 5).
 • Empreses amb ERTO per causes ETOP que transitin des d’un ERTO per for莽a major (punt 1. 4) entre el 1 de febrer i el 31 de maig de 2021.
 • Empreses a les que es refereixen les lletres b) (transici贸 des d’ERTO per for莽a major a causes ETOP) i c) (ERTO per causes ETOP) de la disp. addic. 1a RDL 2/2021, que haguessin tingut dret a les exempcions regulades en aquest precepte, i l’activitat de les quals es classifiqui en algun dels codis de la Classificaci贸 Nacional d’Activitats Econ貌miques -CNAE-09- previstos en l’Annex en el moment de la seva entrada en vigor.
 • Empreses a les que es prorrogui autom脿ticament l’ERTO per for莽a major, el negoci de les quals depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereixen els punts anteriors, o que formin part de la seva cadena de valor.
 • S’afegeixen les empreses que, havent estat qualificades de dependents o integrants de la cadena de valor (punt 1. 6), transitin des d’un ERTO per for莽a major a un per causes ETOP.

Treballadors afectats, percentatges i condicions de les exoneracions (1 de febrer-31 de maig de 2021):

S’exonera a les empreses benefici脿ries del RDL citades en el punt anterior, durant el citat per铆ode, respecte de:

 • El 85% de l’aportaci贸 empresarial reportada al febrer, mar莽, abril i maig del 2021, quan l’empresa hagu茅s tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situaci贸 d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • El 75% de l’aportaci贸 empresarial reportada al febrer, mar莽, abril i maig del 2021, quan l’empresa hagu茅s tingut 50 treballadors o m茅s persones o assimilats en situaci贸 d’alta a 29 de febrer de 2020.

1.8 Salvaguarda d’ocupaci贸

Es mantenen vigents els compromisos de manteniment de l’ocupaci贸 previstos a la normativa, de manera que:

 • Els compromisos de manteniment de l’ocupaci贸 generats en virtut dels beneficis recollits en el RDL 8/2020, en l’art. 6 RDL 24/2020 i el RDL 30/2020, continuen vigents en els termes previstos en aquestes normes i pels terminis que s’hi recullen.
 • Les empreses que rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, queden compromeses a un nou per铆ode de sis mesos de salvaguarda de l’ocupaci贸, en els mateixos termes que la normativa anterior.
 • Si l’empresa estigu茅s afectada per un comprom铆s de manteniment de l’ocupaci贸 pr猫viament adquirit, l’inici del nou per铆ode previst es produir脿 quan aquell hagu茅s acabat.

Atenci贸. Es prorroguen tamb茅 els l铆mits i previsions relacionats amb el repartiment de dividends i la transpar猫ncia fiscal per a tots els ERTO autoritzats amb anterioritat o en virtut d’aquest nou RDL 2/2021.

1.9 Pr貌rroga de la “prohibici贸” d’acomiadar i protecci贸 dels contractes temporals

Es prorroga l’art. 2 RDL 9/2020, de manera que es mant茅 fins al 31 de maig de 2021, la denominada “prohibici贸” d’acomiadar. Recordem que la for莽a major i les causes econ貌miques, t猫cniques, organitzatives i de producci贸 en les quals s’emparen les mesures de suspensi贸 de contractes i reducci贸 de jornada previstes en els arts. 22 i 23 RDL 8/2020 no es poden entendre com a justificatives de l’extinci贸 del contracte de treball ni de l’acomiadament.

Aix铆 mateix, es prorroga l’art. 5 RDL 9/2020, i amb aix貌 el seg眉ent: la suspensi贸 dels contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) per ERTO suposar脿 la interrupci贸 del c貌mput, tant de la durada dels contractes com dels per铆odes de refer猫ncia equivalents al per铆ode susp猫s, en cada modalitat, respecte de les persones afectades.

1.10 Pr貌rroga de les mesures extraordin脿ries de protecci贸 per desocupaci贸: “comptador a zero”

Les mesures extraordin脿ries en mat猫ria de protecci贸 per desocupaci贸 regulades en l’art. 8 RDL 30/2020 seran aplicables fins al 31 de maig de 2021, tant pels afectats pels ERTO als quals es refereix aquesta norma com als dels ERTO ex RDL 2/2021, amb aquestes particularitats:

 • La mesura del “comptador a zero” en el c貌mput de l’atur es mantindr脿 vigent en els termes de l’art. 8.7 RDL 30/2020.
 • Les empreses que ja haguessin presentat sol路licitud col路lectiva d’acc茅s a la prestaci贸 per desocupaci贸 (art. 8.2 RDL 30/2020) no estaran obligades a la presentaci贸 d’una nova sol路licitud respecte dels treballadors inclosos a l’anterior.

1.11 Protecci贸 dels treballadors fixos discontinus

Es mantenen les mesures de protecci贸 dels treballadors fixos discontinus, inclosa la prestaci贸 extraordin脿ria prevista al RDL 30/2020

Recordem que la citada prestaci贸 es reserva a treballadors amb aquesta modalitat contractual, aix铆 com per a aquells que fan treballs fixos i per铆odes que es repeteixen en dates certes que hagin estat afectats, durant tot o part de l’煤ltim per铆ode te貌ric d’activitat, per un ERTO per causes COVID-19, quan deixin d’estar afectats per l’expedient en arribar a la data en qu猫 hagu茅s finalitzat aquest per铆ode d’activitat.

2. Mesures de suport als treballadors aut貌noms

Es procedeix a realitzar els ajustos necessaris sobre la prestaci贸 extraordin脿ria per cessament d’activitat, la prestaci贸 extraordin脿ria per a treballadors aut貌noms de temporada i l’ampliaci贸 de la prestaci贸 ordin脿ria de cessament d’activitat en compatibilitat amb la feina per compte propi.  

2.1 Prestaci贸 extraordin脿ria per cessament d’activitat per treballadors aut貌noms despr茅s de resoluci贸 com a mesura de contenci贸

Es regula la prestaci贸 extraordin脿ria per cessament d’activitat de manera similar a la introdu茂da per l’art. 13.1 RDL 30/2020 en favor d’aquells aut貌noms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resoluci贸 que es pugui adoptar sobre aquest tema.

La quantia de la prestaci贸 ser脿 del 50% de la base m铆nima de cotitzaci贸 que correspongui per l’activitat desenvolupada. S’incrementar脿 en un 20% si el treballador aut貌nom t茅 reconeguda la condici贸 de membre d’una fam铆lia nombrosa i els 煤nics ingressos de la unitat familiar o an脿loga durant aquest per铆ode procedeixen de la seva activitat suspesa. No obstant aix貌, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat an脿loga de conviv猫ncia fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o m茅s membres tinguin dret a aquesta prestaci贸 extraordin脿ria de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions ser脿 del 40%.

2.2 Prestaci贸 extraordin脿ria per cessament d’activitat per a treballadors aut貌noms que no puguin accedir a altres prestacions

S’introdueix la possibilitat d’accedir a una prestaci贸 extraordin脿ria de cessament d’activitat a aquells treballadors aut貌noms que no estant afectats pel tancament de la seva activitat veuen redu茂ts els seus ingressos i no tenen acc茅s a les prestacions de cessament d’activitat regulades en l’art. 7 RDL 2/2021 i en els arts. 327 i seg眉ents de la LGSS

La quantia ser脿 del 50% de la base m铆nima de cotitzaci贸 que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat an脿loga de conviv猫ncia fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o m茅s membres tinguin dret a aquesta prestaci贸 extraordin脿ria de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions ser脿 del 40%.

2.3 Prestaci贸 extraordin脿ria per cessament d’activitat per a treballadors aut貌noms compatible amb el treball per compte propi

A partir del 1 de febrer de 2021, els treballadors aut貌noms podran sol路licitar la prestaci贸 per cessament d’activitat prevista en l’art. 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en l’art. 330.1 de la LGSS. Es podr脿 percebre fins al 31 de maig.

L’acc茅s a la prestaci贸 exigir脿 acreditar en el primer semestre de 2021 una reducci贸 dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de m茅s del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019; aix铆 com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

3. ALTRES NOVETATS DEL RDL 2/2021

3.1 Pr貌rroga del Pla MECUIDA

Tamb茅 s’estableix que el Pla MECUIDA, pel qual es contemplen mesures de conciliaci贸 familiar i laboral amb motiu de la COVID-19 (article 6 del RDL 8/2020), romandr脿 vigent fins al 31 de maig de 2021.

3.2 Garantia juvenil

Es flexibilitza el requisit de no haver treballat o no haver rebut atenci贸 educativa o formativa el dia natural anterior perqu猫 el jove o menor estranger no acompanyat es pugui adscriure al Sistema Nacional de Garantia Juvenil si han estat afectats per un ERTO.

Es promouran els objectius d’intermediaci贸, ocupabilitat, suport a la contractaci贸 i emprenedoria per a aquest col路lectiu.

De manera transversal, es tindr脿 en compte l’acc茅s als programes formatius i a l’煤s de joves amb discapacitat i/o en risc d’exclusi贸 social, sigui a trav茅s de l’ocupaci贸 ordin脿ria o de l’ocupaci贸 protegida. En tot cas, s’incorporar脿 la perspectiva de g猫nere en el disseny, implementaci贸, seguiment i avaluaci贸 de les actuacions.

3.3 Sancions de la Inspecci贸 de Treball i Seguretat Social. Actes d’infracci贸 automatitzades

S’adequa el procediment administratiu sancionador per estendre actes d’infracci贸 automatitzades sense intervenci贸 directa d’un funcionari a trav茅s d’un procediment especial i sense reducci贸 de garanties jur铆diques, i es permet l’optimitzaci贸 de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el tractament de dades.

3.4 Bases m铆nims de cotitzaci贸 2021

Fins que no s’aprovi el Reial decret pel qual es fixa el salari m铆nim interprofessional (SMI) per a l’any 2021 i d’acord amb el que es preveu en l’article 27 del text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, les bases m铆nimes de cotitzaci贸 a la Seguretat Social aplicables durant l’any 2021 seran les vigents el 31 de desembre de 2019.

3.5 Suspensi贸 de l’aplicaci贸 de la forma de cotitzaci贸 aplicable per conting猫ncies professionals i per cessament d’activitat dels treballadors aut貌noms

La D.T. 4a del Reial decret llei 2/2021, susp猫n la pujada de tipus prevista per als aut貌noms fins a la publicaci贸 del salari m铆nim interprofessional per a l’any 2021. Els tipus de cotitzaci贸 aplicables per conting猫ncies professionals i per cessament d’activitat en el RETA i en el RESSTM seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

A partir del 1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del SMI per a l’any 2021 no ser脿 aplicable el previst en la disposici贸 transit貌ria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloraci贸 de les pensions p煤bliques i altres mesures urgents en mat猫ria social, laboral i d’ocupaci贸, per la qual cosa els tipus de cotitzaci贸 aplicables per conting猫ncies professionals i per cessament d’activitat dels treballadors aut貌noms inclosos en el r猫gim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o aut貌noms i en el r猫gim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

A pesar que l’art. 119. Cinc de la LPGE 2021 no havia incrementat les bases de cotitzaci贸 al r猫gim especial de treballadors aut貌noms (RETA), en aplicaci贸 del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, s’havia previst per a 2021 uns tipus de cotitzaci贸 del 28,3 per conting猫ncies comunes; 1,3% per conting猫ncies professionals; 0,9% per cessament d’activitat i 0,1% per formaci贸 professional (30,6% en total). Amb la suspensi贸 realitzada, es produir脿 una congelaci贸 real de la quota d’aut貌noms a les quantitats de 2020.

D’aquesta manera, almenys fins a la publicaci贸 del SMI 2021, els tipus de cotitzaci贸 per als treballadors aut貌noms en 2021 queden igual que l’any passat:

 • Cotitzaci贸 per conting猫ncies comunes: 28,3%.
 • Cotitzaci贸 per conting猫ncies professionals: 1,1%.
 • Cotitzaci贸 per cessament d’activitat: 0,8%.
 • Cotitzaci贸 per formaci贸 professional: 0,1%.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 212