Publicada l’Ordre que modifica la gestió dels llibres registres en l’IRPF a partir de l’exercici 2020

En el BOE del dia 17 de juliol s’ha publicat l’Ordre que actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l’IRPF, substituint la normativa anterior, per adequar-la a les últimes modificacions produïdes en l’IRPF. Entre altres novetats, s’introdueix la necessitat que, en les anotacions en els llibres registre de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació.

L’informem que en el BOE de 17 de juliol del 2019, s’ha publicat la Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), en vigor a partir del 18 de juliol del 2019 i d’aplicació a les anotacions registrals corresponents a l’exercici 2020 i següents, derogant la seva regulació anterior continguda en l’Ordre de 4 de maig del 1993 per la qual es regula la forma de gestió i el diligenciat dels llibres-registres en l’IRPF.

Recordem que d’acord amb l’establert en la Llei i Reglament de l’IRPF: 

  • Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat simplificada del mètode d’estimació directa, així com aquells que realitzin una activitat empresarial en estimació directa que, d’acord amb el Codi de Comerç, no tingui caràcter mercantil, estaran obligats a la gestió del llibre registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses i el llibre registre de béns d’inversió.
  • Els contribuents que exerceixin activitats professionals el rendiment de les quals es determini en mètode d’estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estaran obligats a portar un llibre d’ingressos, un llibre de despeses, un llibre registre de béns d’inversió i un llibre registre de provisions de fons i suplerts.
  • Els contribuents que realitzin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini mitjançant el mètode d’estimació objectiva, en el cas que dedueixin amortitzacions, estaran obligats a portar un llibre registre de béns d’inversió. A més, per les activitats el rendiment net de les quals es determini tenint en compte el volum d’operacions hauran de portar un llibre registro de vendes o ingressos.
  • Finalment, les entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, portaran uns únics llibres obligatoris corresponents a l’activitat realitzada, sense perjudici de l’atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

Fins ara, el desenvolupament d’aquests preceptes es realitzava mitjançant l’Ordre de 4 de maig del 1993 per la qual es regula la forma de gestió i el diligenciat dels llibres-registre en l’IRPF, que ha estat objecte de dues modificacions, dutes a terme per l’Ordre de 4 de maig del 1995 i l’Ordre de 31 d’octubre del 1996.

Principals novetats en la gestió dels llibres registres en l’IRPF

Entre les principals novetats destaquen les següents: 

  • Necessitat que, en les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació (nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d’identificació fiscal del destinatari o de l’obligat a la seva expedició).
  • Compatibilitat amb altres llibres: en aquesta actualització del contingut dels llibres registr s’ha tractat de donar certa homogeneïtat a la normativa amb conceptes previstos en altres impostos, com per exemple en matèria d’assentaments resums amb l’IVA. Així, s’estableix que els llibres registres regulats en aquesta Ordre podran ser utilitzats a l’efecte de l’IVA, sempre que s’ajustin als requisits que s’estableixen en el Reglament de l’impost sobre el valor afegit.
  • L’AEAT publicarà al seu web un format tipus de llibres registres. La posada a la disposició d’aquest format de llibres tracta d’assistir en el compliment de les obligacions tributàries formals registrals i pretén oferir seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim que se’n pugui exigir en un procediment tributari.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 543