Reducci贸 de cotitzacions per disminuci贸 de la sinistralitat laboral

Si la seva empresa t茅 una baixa sinistralitat, verifiqui si compleix els requisits per obtenir el bonus que la normativa preveu per a aquests casos. El termini de presentaci贸 de la sol路licitud finalitza el pr貌xim 31 de maig de 2018.

Reducci贸 de cotitzacions per disminuci贸 de la sinistralitat laboral

Li recordem que les empreses que s’hagin distingit per la seva contribuci贸 efica莽 i contrastable a la reducci贸 de la sinistralitat laboral podran sol路licitar la reducci贸 en les cotitzacions a la Seguretat Social per conting猫ncies professionals. 

Atenci贸. El termini de presentaci贸 de la sol路licitud finalitza el pr貌xim 31 de maig.

Les m煤tues, una vegada comprovada la documentaci贸 i la informaci贸, remetran un informe abans del 15 de juliol.

La resoluci贸 es dictar脿 com a m脿xim el 31 de mar莽 de l’any seg眉ent.

Qu猫 茅s el BONUS, sistema d’incentius de la Seguretat Social?

脡s un sistema de bonificaci贸 per a aquelles empreses que acreditin la millora de la sinistralitat laboral i les actuacions efectives en mat猫ria de prevenci贸 de l’accident de treball i de la malaltia professional.

Requisits per a les sol路licituds corresponents a l’exercici 2017

Si la seva empresa t茅 un 铆ndex redu茂t de sinistralitat, pot demanar un incentiu. Per a aix貌, ha d’haver cotitzat a la Seguretat Social m茅s de 5.000 euros per conting猫ncies professionals durant el per铆ode d’observaci贸 (pot ser un per铆ode acumulat de, com a m脿xim, quatre anys), o b茅 haver aconseguit un volum de cotitzaci贸 per conting猫ncies professionals de 250 euros en un per铆ode d’observaci贸 de quatre anys.

L’incentiu 茅s del 5% de les quotes per conting猫ncies professionals corresponents al per铆ode d’observaci贸. No obstant aix貌, si ha efectuat determinades inversions en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals (per exemple, ha invertit en equips de protecci贸 individual que milloren les condicions de seguretat i salut), tindr脿 dret a un 5% addicional, amb el l铆mit m脿xim de l’import d’aquestes inversions.

Requisits: empreses de 250 鈧 fins a 5.000 鈧 en quotes sense inversions acreditades

Per a empreses que han cotitzat durant el per铆ode d’observaci贸 un volum total de quotes per conting猫ncies professionals superior a 250 鈧 fins a 5.000 鈧.

a) Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el per铆ode d’observaci贸 amb un volum total de quotes per conting猫ncies professionals de 250 鈧 fins a 5.000 鈧, en un per铆ode d’observaci贸 de quatre exercicis.

b) Trobar-se en el per铆ode d’observaci贸 per sota dels l铆mits que s’estableixin respecte dels 铆ndexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema al fet que es refereixen els apartats 1 i 2 de l’annex II, del Reial decret 231/2017. Per al c脿lcul dels 铆ndexs de sinistralitat general s’exclouran els accidents en itiner脿ncia.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en mat猫ria de cotitzaci贸 a la Seguretat Social, a data de finalitzaci贸 del termini de presentaci贸 de sol路licituds; que 茅s el 31 de maig. Recomanem, per tant, obtenir i guardar el certificat de corrent de pagaments a aquesta data amb la c貌pia de la documentaci贸 presentada, per poder justificar el compliment d’aquest requisit en cas de requeriment posterior.

d) No haver estat sancionada per resoluci贸 ferma en via administrativa per la comissi贸 d’infraccions greus o molt greus en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals o de Seguretat Social, tipificades en el text ref贸s de la Llei sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. Solament es tindran en compte les resolucions sancionadores que hagin adquirit fermesa durant el per铆ode d’observaci贸 i aquelles en les quals el sol路licitant sigui considerat responsable directe de la infracci贸.

En el sup貌sit d’infraccions greus, solament es prendran en consideraci贸 quan hagin estat reiterades durant el per铆ode d’observaci贸. S’entendr脿 que existeix reiteraci贸 durant el per铆ode d’observaci贸 quan el nombre d’infraccions greus excedeixi de dues.

e) Complir les obligacions de prevenci贸 de riscos laborals que, 煤nicament als efectes d’acc茅s a l’incentiu regulat en aquest article, s’enumeren als apartats 1 a 5 de l’annex I, del Reial decret 231/2017. A l’efecte d’acreditar el seu compliment l’empresa sol路licitant haur脿 d’acompanyar a la seva sol路licitud la declaraci贸 responsable continguda en l’annex esmentat.

f) Haver informat als delegats de prevenci贸 de la sol路licitud de l’incentiu.

g) Quan l’empresa tingui coneixement dels 铆ndexs de sinistralitat haur脿 d’informar als delegats de prevenci贸 d鈥檃quests 铆ndexs.

Requisits: empreses de 250 鈧 fins a 5.000 鈧 en quotes amb inversions acreditades

Per a les empreses que justifiquin la realitzaci贸 d’inversi贸 a l’efecte d’incrementar fins en un 5% (amb el l铆mit de la inversi贸 sense superar aquest 5%), a m茅s dels requisits anteriors s’haur脿 de certificar i acreditar a la declaraci贸 de l’empresari, les inversions realitzades durant el per铆ode d’observaci贸 en les seg眉ents accions preventives:

– Haver assumit per l’empresari l’activitat preventiva o s’han incorporat a la plantilla recursos preventius propis.

– Haver realitzat inversions en l’elecci贸 dels equips de treball o en els equips de protecci贸 individual que millorin les condicions de seguretat i salut.

– Haver obtingut formaci贸 real i efectiva en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que assumeixin les tasques preventives.

Es tindran en compte les seg眉ents consideracions en les inversions:

  • L’empresa 茅s la responsable de la cust貌dia, validesa i veracitat de les factures.
  • S’hauran de justificar les inversions amb les factures corresponents.
  • La data de factura haur脿 de pert脿nyer al per铆ode d’observaci贸.
  • Es comptar脿 煤nicament la base imposable, sense IVA ni descomptes.

Requisits: empreses amb m茅s de 5.000 鈧 en quotes sense inversions acreditades

Per a empreses que han cotitzat durant el per铆ode d’observaci贸 un volum total de quotes per conting猫ncies professionals superior a 5.000 鈧.

a) Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el per铆ode d’observaci贸 amb un volum total de quotes per conting猫ncies professionals superior a 5.000 euros, en un per铆ode d’observaci贸 de fins a quatre exercicis.

b) Trobar-se en el per铆ode d’observaci贸 per sota dels l铆mits que s’estableixin respecte dels 铆ndexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema al fet que es refereixen els apartats 1 i 2 de l’annex II, del Reial decret 231/2017. Per al c脿lcul dels 铆ndexs de sinistralitat general s’exclouran els accidents en itiner脿ncia.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en mat猫ria de cotitzaci贸 a la Seguretat Social, a data de finalitzaci贸 del termini de presentaci贸 de sol路licituds; que 茅s el 31 de maig. Recomanem, per tant, obtenir i guardar el certificat de corrent de pagaments a aquesta data amb la c貌pia de la documentaci贸 presentada, per poder justificar el compliment d’aquest requisit en cas de requeriment posterior.

d) No haver estat sancionada per resoluci贸 ferma en via administrativa per la comissi贸 d’infraccions greus o molt greus en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals o de Seguretat Social, tipificades en el text ref贸s de la Llei sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. Solament es tindran en compte les resolucions sancionadores que hagin adquirit fermesa durant el per铆ode d’observaci贸 i aquelles en les quals el sol路licitant sigui considerat responsable directe de la infracci贸.

En el sup貌sit d’infraccions greus, solament es prendran en consideraci贸 quan hagin estat reiterades durant el per铆ode d’observaci贸. S’entendr脿 que existeix reiteraci贸 durant el per铆ode d’observaci贸 quan el nombre d’infraccions greus excedeixi de dues.

e) Complir les obligacions de prevenci贸 de riscos laborals que, 煤nicament als efectes d’acc茅s a l’incentiu regulat en aquest article, s’enumeren als apartats 1 a 5 de l’annex I, del Reial decret 231/2017. A l’efecte d’acreditar el seu compliment l’empresa sol路licitant haur脿 d’acompanyar a la seva sol路licitud la declaraci贸 responsable continguda en l’esmentat annex.

f) Haver informat als delegats de prevenci贸 de la sol路licitud de l’incentiu.

g) Quan l’empresa tingui coneixement dels 铆ndexs de sinistralitat haur脿 d’informar als delegats de prevenci贸 d鈥檃quests 铆ndexs

Requisits: empreses amb m茅s de 5.000 鈧 en quotes amb inversions acreditades

Per a les empreses que justifiquin la realitzaci贸 d’inversi贸 a l’efecte d’incrementar fins en un 5% (amb el l铆mit de la inversi贸 sense superar aquest 5%), a m茅s dels requisits anteriors s’haur脿 de certificar i acreditar en l鈥檃utodeclaraci贸, les inversions realitzades durant el per铆ode d’observaci贸 en les seg眉ents accions preventives:

– Haver incorporat a la plantilla recursos preventius propis o haver ampliat els existents.

– Haver realitzat auditories externes volunt脿ries del sistema preventiu de l’empresa.

– Haver realitzat inversi贸 en els plans de mobilitat vi脿ria en l’empresa.

– Haver realitzat inversions en l’elecci贸 dels equips de treball o en els equips de protecci贸 individual que millorin les condicions de seguretat i salut.

Es tindran en compte les seg眉ents consideracions en les inversions:

  • L’empresa 茅s la responsable de la cust貌dia, validesa i veracitat de les factures.
  • S’hauran de justificar les inversions amb les factures corresponents.
  • La data de factura haur脿 de pert脿nyer al per铆ode d’observaci贸.
  • 脷nicament es comptar脿 la base imposable, sense IVA ni descomptes.

Lecturas: 1.200